Az EFOP-3.2.15-VEKOP-17-2017-00001 „A köznevelés keretrendszeréhez kapcsolódó mérési-értékelési és digitális fejlesztések, innovatív oktatásszervezési eljárások kialakítása, megújítása” elnevezésű kiemelt projekt „Tematikus informális és nem formális tanulási alkalmakhoz kapcsolódó tanulási formák módszertani megalapozása” című alprojektjének célja, hogy élményalapú, nyitott nevelési-tanulási környezetben megvalósuló tematikus programok kidolgozásával és támogatásával járuljon hozzá a köznevelés minőségének javításához.

A kifejlesztett tartalmak és módszertan kipróbálására közösségi programok keretében 2018 és 2019 nyarán került sor a köznevelési intézmények pedagógusai, tanulói és önkéntes segítői, valamint szálláshely- és programszolgáltatók bevonásával.

Az alprojekt három nagy, egymással szorosan összekapcsolódó tevékenységet foglal egy komplex rendszerbe: tartalomfejlesztést, pedagógusok felkészítését, továbbképzését és szálláshely-, illetve programszolgáltatók bevonását. A kísérleti program megvalósításában együttműködő csoportok egy új modellprogramot hoztak létre, amely hosszú távon megalapozhatja az informális és nem formális tanulási folyamatok megjelenését és beágyazódását a formális oktatás rendszerébe. A megújuló pedagógiai kultúra hatására javul a tanulási folyamat résztvevőinek motiváltsága, elkötelezettsége, hatékonyabbá válik együttműködésük. A kidolgozott tartalmak és módszertan kreatív eszköztára és munkaformái hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanulás közösségi élménnyé váljon a gyermekek számára.

Az alprojekt fejlesztései javítják a tanulók eredményességét, támogatják kompetenciáik fejlesztését, elősegítik az iskolai lemorzsolódás csökkenését és az esélykülönbségek mérséklődését. Céljai között megtalálhatóak még a tanulásszervezési eljárások és módszertanok egységes rendszerbe szervezése, az élménypedagógiai módszerek beépítése a nevelési folyamatba a nem formális tanulás keretei között. A mindennapos tevékenységek során az informális ismeretszerzés keretében elsajátított ismeretek (kulturális vagy közösségi programok, rendezvények, kirándulás, televízió, számítógép stb.) mégis gazdagítják a személyiséget, és akár a munkaerő-piaci esélyeket is javíthatják.

A nem formális módszerek megjelenése célorientáltan és hatékonyan támogatja a minden érzékszervre ható tapasztalati tanulást. Ebben az értelemben a módszereknek eszköz-funkciójuk van, vagyis célhoz rendelt eszközökről beszélünk, hatásuk is ebben rejlik. El kell érni, hogy a diákok nyitott tanulási környezetben valódi sikerélményt éljenek át. Alapelv minden szakaszban az önállóság és az együttműködés, az élményszerűséget biztosító, a didaktikai célhoz illő gyakorlatok alkalmazása, a játékos mozgásfejlesztés, a céltól függő zárt és nyitott tanulási módszerek alkalmazása úgy, hogy minden esetben a minőségi tudás megszerzésére motiválja a pedagógust és tanulót egyaránt.