A kitörés napja alsó tagozaton
A variáns
1-4. évfolyam 21-32 Fő 5 óra 30 perc
Február 11.
Budapest ostroma és a kitörés emléknapja
Történelmi emlékezet
Kedvencnek jelöléshez regisztrálj és jelentkezz be!
A jeles nap megértéséhez, megtartásához szükséges előismeretek
Az alsó tagozatos tanulók nem rendelkeznek előismeretekkel a jeles nappal kapcsolatban. A foglalkozások megtartásához elsősorban a személyes tapasztalatokra alapozhatunk, nem is várjuk el előzetes ismeretek meglétét. Építhetünk azonban a befogadó- és elfogadókészségre, a pozitív hozzáállásra, a diákok nyitottságára. A tanulók ismerik a tevékenységek sikeres lebonyolításához szükséges együttműködési formákat, tisztában vannak az alapvető kooperatív technikákkal.
A jeles nap tartalmi kapcsolódása a NAT-hoz
A kulcskompetenciák elmélyítése változatos, a korosztály képességeinek és készségeinek megfelelően játékos formában, saját tapasztalatok által történik. Az egyes módszer elemek megkívánják az együttműködést, fejlesztik a kommunikációs kompetenciákat, lehetővé teszik az együttműködésen alapuló tanulás elsajátítását Előtérbe kerül az aktív tanulás, az ismeretek különböző helyzetekben való alkalmazása. Szükséges tantárgyi kapcsolódások: magyar nyelv- és irodalom, etika, vizuális kultúra, technika és tervezés, testnevelés.
A módszer ajánlás rövid leírása
A módszer a tanulók életkori sajátosságaihoz igazodva távolról, játékos módon közelít a kitörés napjához. A feladatok között találunk asszociációra épülő, valamint dramatikus játékokat is, melyek segítik az érzelmi átélést. Tevékenykedtetés, mozgásos feladatok által közelítünk a témához, olyan játékokkal, melyek lehetővé teszik a jeles naphoz kapcsolódó fogalmak tapasztalati úton való megközelítését.
A módszer ajánlás célja
Az alsó tagozatos korosztály életkori sajátosságaihoz igazodva cél a jeles naphoz kapcsolódó fogalmak körbejárása játékos formában. A feladatok során változatos készség- és képességfejlesztés történik, elsősorban az érzelmi intelligencia, a gondolkodás, a kreativitás fejlesztése a cél, de lehetővé válik a kritikai gondolkodás, az együttműködés fejlesztése is.
A módszer ajánlás elvárt eredményei
A tanulók a feladatok során játékos módon megismerkednek a jeles naphoz kötődő fogalmakkal, melyek körbejárása lehetővé teszi az érzelmi átélést, az esetleges negatív érzelmek feldolgozását. Erősödik az összetartozás érzése, a szociális- és életviteli kompetenciák. A tevékenységek során fejlődnek a személyes és társas kapcsolati kompetenciák, a kreativitás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái.
A módszer ajánlás elemei
R
Ráhangolódás
A ráhangolódás elemei előkészítik a jeles nap tartalmát, célja a motiváció, az előismeretek és az új ismeretek összekapcsolása.
5 perc
5 perc
10 perc
20 perc
Csoportalakítás szókártyákkal
Mi jut eszedbe a "harc" és a "béke" szóról?
Szókártyák válogatása
Beszélgessünk korabeli képek alapján!
J
Jelentésteremtés
A jelentésteremtés módszer elemei középpontjában az új ismeretek, gondolatok feldolgozása és megértése, valamint az új és régi ismeretek összekapcsolása áll.
45 perc
20 perc
30 perc
40 perc
20 perc
60 perc
15 perc
Várak kialakítása az osztályban vagy tornataremben
Játsszunk csatát!
Ostrom
Rajzold le a hőst!
Vers feldolgozása - Ratkó József Bújócska
Szabadulószoba készítése
A szabadulás útja
R
Reflexió
A reflexió elemei a jeles nap során szerzett információk összegzése, megszilárdítása, amely során a tanulók saját nyelvükön fogalmazzák meg azokat a gondolatokat, ismereteket, amelyekkel a feldolgozás során találkoztak.
20 perc
15 perc
15 perc
10 perc
Érzelemkártyák válogatása a háborúval, majd a békével kapcsolatban.
Érzelmek megjelenítése mimikával, testbeszéddel
Kössünk békét! - játék
Beszélgessünk a békekötésről!