Hol lennénk ma nélküle?
B variáns
5-8. évfolyam 21-32 Fő 4 nap 8 óra 45 perc
Augusztus 20.
Szent István ünnepe, államalapítás
Kiemelt magyar ünnepek
Kedvencnek jelöléshez regisztrálj és jelentkezz be!
A jeles nap megértéséhez, megtartásához szükséges előismeretek
A tanulók legyenek tisztában Szent István kilétével, a magyarságnak az államalapítást megelőző történelmével. Legyen gyakorlatuk különböző digitális eszközök kezelésében (számítógép, laptop, tablet vagy okostelefon), az információgyűjtésben, szelektálásban, rendszerezésben, a szövegértésben, szövegértelmezésben és szövegalkotásban, valamint a lényegkiemelésben.
A jeles nap tartalmi kapcsolódása a NAT-hoz
A kulcskompetenciák elmélyítése elsődlegesen a csoportmunkával, együttműködéssel fejlődik. A kreativitást, beleélést, egymásra figyelést megkövetelő feladatok, azok közös átélése, megbeszélése közelebb hozza a diákokhoz a jeles nap üzenetét, és finoman készíti fel annak tartalmi és szellemi lényegére. A feladatok nagy része kapcsolódik a magyar nyelv és irodalomhoz (a kommunikációs kompetenciák folyamatos fejlesztése), az etikához ( érzelmileg azonosul az állami, nemzeti és egyházi ünnepkörök jelentőségével, értelmezi a hozzájuk kapcsolódó jelképeket, valamint az ünnepek közösségmegtartó szerepét), a digitális kultúrához (tanuló képessé válik a digitális környezetben, felhőalapú információmegosztó rendszerekben megszerezhető tudáselemek keresésére, szűrésére, rendszerezésére, továbbá tudásépítő folyamataikban való alkotó felhasználására), a történelemhez (a tanuló ismeri és fel tudja idézni a magyar és az európai történelmi hagyományhoz kapcsolódó legfontosabb mítoszokat, mondákat, történeteket, elbeszéléseket Szent Istvánnal és a magyar állammal kapcsolatban). Ugyanakkor vannak kapcsolódások a földrajzhoz (tájékozódás a földrajzi térben, a közvetlen lakókörnyezet földrajza); az ének- zenéhez (fontos, hogy a tanulók minél differenciáltabban tudják megfogalmazni a zeneművek üzenetét és megtalálják önmagukat bennük), a dráma és színházhoz (dramatikus játékok, rögtönzés, történetek feldolgozása).
A módszer ajánlás rövid leírása
A módszer elemek törekednek Szent István bemutatására, a jeles nappal kapcsolatos látókör szélesítésére. A feladatok kapcsolódnak Szent István életéhez, személyéhez, emlékének megőrzéséhez, nagyságának méltatásához. Mindezt a tanulókat aktivizáló módon , élménypedagógiai módszerekkel teszik: énektanulás és előadás, információk gyűjtése, értelmezése, adott szempont szerinti rendezése, a lényeg kiemelése az internetes keresés során, dramatizálás, szavak kitalálása körülírással illetve pantomimmel versenyfeladatként, könyvtári kutatómunka megadott szempontok szerint, tanulmányi kirándulások tervezése és megvalósítása, idővonalra állás verbális kommunikáció nélkül, koronázási jelvények készítése különböző anyagokból, kiállítás rendezése,"lakatlan sziget"-játék, egymás kérdezése, filmkészítés.
A módszer ajánlás célja
A módszer ajánlás célja, hogy a Szent István emléknapon keresztül diákok megértsék a nemzet, a szűkebb közösség és az egyes ember kapcsolatát, viszonyulásait az élő és élettelen világhoz. Megismerjék kultúrájukat, nemzeti emlékeiket, annak gondolati, erkölcsi tartalmait, esztétikai értékeit. Ennek révén szellemileg és érzelmileg is kötődjenek azokhoz. Korosztályuknak megfelelően a jeles nap és maga Szent István személyének tükréből tudják értelmezni múltjukat, jelen környezetüket, önmagukat. A tanulókat fel kell készíteni arra, hogy a jeles nap hagyományának követői és később gyarapítói legyenek.
A módszer ajánlás elvárt eredményei
A módszer ajánlás elvárt eredménye, hogy a diákok elsajátítják azokat a Szent István napjához kötődő főbb kompetenciákat, beleértve a tudástartalmakat, a készségeket és attitűdöket is, amelyek a további életükben tudatosítják bennük e jeles nap fontosságát, jelentőségét. A saját élményeken alapuló, aktivizáló feladatok egyúttal érzelmileg is formálják a tanulók hozzáállását.
A módszer ajánlás elemei
R
Ráhangolódás
A ráhangolódás elemei előkészítik a jeles nap tartalmát, célja a motiváció, az előismeretek és az új ismeretek összekapcsolása.
90 perc
35 perc
35 perc
240 perc
Énekeljünk István királyról!
Versenyezzünk Szent Istvánról!
Mutogassátok el pantomimmel a Szent Istvánra vonatkozó szavakat!
Miért nyert mindig Szent István serege?
J
Jelentésteremtés
A jelentésteremtés módszer elemei középpontjában az új ismeretek, gondolatok feldolgozása és megértése, valamint az új és régi ismeretek összekapcsolása áll.
100 perc
25 perc
300 perc
90 perc
90 perc
420 perc
4000 perc
Drága fiam! Halld intelmeimet!
Álljatok időrendi sorrendbe!
Készítsetek koronázási jelvényeket!
Kell nekünk állam?
Kérdezz Szent Istvánról - felelek!
Eredjünk Szent István nyomába! - egy kirándulás tervezése és lebonyolítása
Készítsetek filmet Szent István főszereplésével!
R
Reflexió
A reflexió elemei a jeles nap során szerzett információk összegzése, megszilárdítása, amely során a tanulók saját nyelvükön fogalmazzák meg azokat a gondolatokat, ismereteket, amelyekkel a feldolgozás során találkoztak.
120 perc
480 perc
200 perc
60 perc
Vegyetek végső búcsút Szent Istvántól!
Látogassátok meg az Országházat!
Hurrá, kirándulunk Székesfehérvárra!
Nekem ez a jeles nap azt jelentette……