Az én váram, én családom
A variáns
5-8. évfolyam 21-32 Fő 7 óra 40 perc
Május 15.
A család nemzetközi napja
Értékek
Kedvencnek jelöléshez regisztrálj és jelentkezz be!
A jeles nap megértéséhez, megtartásához szükséges előismeretek
A felső tagozatos tanulók esetében elvárás a családdal kapcsolatos alapfogalmak ismerete, mint például az édesapa, édesanya, testvér, nevelőanya, egyszülős család stb. fogalmak. Az alsó tagozaton már több családi eseményt megünnepeltek a tanulók, melyre építkezni lehet, mint verselés, kisebb műsorokban való részvétel. A tevékenykedtetéshez szükséges az okoseszközök használata, a szövegértés kompetenciájának alkalmazása, a kommunikációs készségek megléte. Képesnek kell lenniük különböző kommunikációs helyzeteknek megfelelő szóhasználattal és eltérő szövegtípusokban, szituációkban fogalmazni.
A jeles nap tartalmi kapcsolódása a NAT-hoz
A megfogalmazott célok, feladatok igazodnak a kulcskompetenciák fejlesztéséhez, amelynek középpontjában a tanulók tudásának, készségeinek és képességeinek fejlesztése, kibontakoztatása áll. Fontos, hogy a nevelés és az oktatás színtere nemcsak az iskolai tananyag lehet. A foglalkozások keretében lehetőség nyílik olyan tanulási módokra és szervezési megoldásokra, amelyek előmozdítják a tanulás belső motivációinak, önszabályozó mechanizmusainak fejlesztését, az tanuló közösségek megerősödését. Szükséges tantárgyi kapcsolódások a magyar nyelv és irodalom, mint szövegalkotás, szövegértés, a vizuális kultúra, rajz technikák alkalmazása, hon- és népismeret, a család, mint közösség- tantárgyakra épít.
A módszer ajánlás rövid leírása
Az alkalmazott módszerek többsége a kreativitást, az esztétikai érzéket, a szövegértési és értelmezési képességet és a kreatív megoldáskeresést veszi alapul. Felhasználja a csoportmunka és páros munka innovatív lehetőségeit, hangsúlyozza az együttműködés és együttgondolkodás fontosságát. Az érzelmi intelligencia fejlesztése a fő feladata a választott módszertani elemeknek. Feltételezi az együttműködést, és a kooperatív technikák alkalmazására való nyitottságot.
A módszer ajánlás célja
Cél, hogy a tanulók a jeles nap tevékenységein keresztül megértsék a család, mint szűkebb közösség és a családtagok kapcsolatrendszerét, annak jelentőségét. Megismerjék a család értékeit, kommunikáljanak hagyományaikról, szokásaikról, ezáltal fejlődik a kommunikációs képességük és készségük. Megtanulják és alkalmazzák az internet szűrési feltételeit. A családi modellek szélesebb körű megismerése, annak elfogadása, valamint a családban elfoglalt és betöltött szerep helyes megítélése a cél.
A módszer ajánlás elvárt eredményei
A módszerajánlás eredménye, hogy őrizzék meg nyitottságukat, érzékenységüket a családi lét irányába. A feladatok segítik alakítani érzelmi fejlődésüket, a családtagokhoz való kötődésüket, a családban betöltött és vállalt szerepüket. A feladatok tapasztalása után képesek lesznek a meglévő tudásukat továbbfejleszteni, a megtapasztalt kommunikációs gyakorlatokat a későbbiekben alkalmazni, meglátni és értelmezni a családi kapcsolatok fontosságát és a példamutatás erejét.
A módszer ajánlás elemei
R
Ráhangolódás
A ráhangolódás elemei előkészítik a jeles nap tartalmát, célja a motiváció, az előismeretek és az új ismeretek összekapcsolása.
20 perc
10 perc
20 perc
20 perc
Hangolódjatok a témára egy verssel!
Határozzátok meg mi a család?
Generációk a családban - Kiscsalád vagy nagycsalád?
Variációk egy témára avagy családtípusok
J
Jelentésteremtés
A jelentésteremtés módszer elemei középpontjában az új ismeretek, gondolatok feldolgozása és megértése, valamint az új és régi ismeretek összekapcsolása áll.
45 perc
30 perc
45 perc
20 perc
45 perc
30 perc
45 perc
Ismerkedjetek meg ágas-bogas családfátokkal!
Találjátok ki, hogy Ki vagyok én?
Egy nap a testvérekkel közösen
Az én házam, az én váram - lakóhelyek és családtípusok a világ minden tájáról
Tekintsétek át a feladatköröket a családban!
Készítsetek családbarát nyaralási tervet!
Jogaim - a New York-i egyezmény
R
Reflexió
A reflexió elemei a jeles nap során szerzett információk összegzése, megszilárdítása, amely során a tanulók saját nyelvükön fogalmazzák meg azokat a gondolatokat, ismereteket, amelyekkel a feldolgozás során találkoztak.
45 perc
10 perc
30 perc
45 perc
Nosztalgiázzatok a legszebb családi élményetekről!
Keressetek eddig megismert családi fogalmakat!
Készítsetek érmet!
Készítsétek el a saját New york-i egyezményeteket!