Nyissunk és alkossunk!
B variáns
5-8. évfolyam 32 Fő 14 óra 45 perc
Szeptember 1.
Tanévnyitó
Tanévnyitó és Tanévzáró
Kedvencnek jelöléshez regisztrálj és jelentkezz be!
A jeles nap megértéséhez, megtartásához szükséges előismeretek
A tanévnyitó esetében az érintett korosztálynak már vannak előismeretei a tanévkezdés jeles napjáról. Az alsó tagozatos évek alatt megismerték a diákok a jeles nap tartalmát, funkcióját. Ismerik a hagyomány, ünnep, az együttműködés, befogadás, felelősségvállalás fogalmait. Ismerik az állami, nemzeti és egyházi ünnepkörök jelentőségét, a hozzájuk kapcsolódó jelképeket, valamint az ünnepek közösségmegtartó szerepét is. A nem formális keretben szervezendő felső tagozatos tanévnyitó megtartásához már az alsó tagozatban fejlesztett kompetenciák mellett építünk a digitális képességekre, a kommunikációs készségre, a korosztály közösségi és szociális kompetenciáira, valamint a tanulási készségekre. Építünk a diákok közösségi élet iránti érdeklődésére, saját iskolai tevékenységük szervezése iránti igényre és az új tanulásszervezési eljárások iránti kíváncsiságra.
A jeles nap tartalmi kapcsolódása a NAT-hoz
A kulcskompetenciák kialakítása és elmélyítése elsősorban játékosan, csoportmunkában, együttműködéssel fejlődik. A feladatok során fontos a kommunikációs kompetenciák, a digitális kompetenciák, a tanulás kompetenciái és a személyes és társas kapcsolati kompetenciák fejlesztése. Játékosan készíti fel a tanulókat a tanév kiemelt nevelési területeire, programokra, amelyek a mindennapok során folyamatosan megjelennek.
A módszer ajánlás rövid leírása
A módszer lényege a játékosság, a játszva tanulás és a csoportokban való együttműködés. A korosztály életkori sajátosságát kiemelt szempontként figyelembe véve olyan játékok és feladatok egymásra építése a cél, amelyek során a mozgás örömét, a környezet szerepét, a tanulást, az új lehetőségek kipróbálását hangsúlyozzuk. A kooperatív csoportmunkák, a konstruktív pedagógián alapuló módszerek, a kreativitás kerülnek fókuszba. Az egymástól való tanulás, az elfogadás, a közös szabályalkotás, a társas kultúra fejlesztése szintén hangsúlyossá válik a jeles nap során.
A módszer ajánlás célja
Célunk, hogy a korosztály élményekben gazdag és tudásában gyarapodó projektnapon vegyen részt. Az előzetes tudásuk mozgósítására, kíváncsiságukra, tájékozottságukra számítunk a nap során. A korosztály érdeklődésére számos területen építhetünk, hiszen jártasak a környezeti problémákban, készségesek a problémák megvitatásában, felelősen gondolkodnak iskolai működésükről. Módszereink során elsősorban a csoportmunkára építünk. Kerekasztal körforgóval, interjú kérdések összeállításával, sorversennyel tesszük változatossá a nem formális keretek között megszervezendő jeles napot.
A módszer ajánlás elvárt eredményei
Az előzetes tudásuk mozgósítására, kíváncsiságukra, tájékozottságukra építünk a nap során. Gazdagodnak ismereteik a saját iskolájukról, közösségükről, szabályaikról. Tájékozottságuk nő a régi korok iskolás életéről. Nyitottakká válnak az új tanév programjaira, lehetőségeire. Célokat fogalmaznak meg és stratégiai javaslatot tesznek saját mikrokörnyezetük jobbításáért. Fejlődik figyelemkoncentrációjuk, digitális tudásuk, kommunikációs készségük. Tudatosodik bennük a szabálykövető magatartás fontossága. Tiszteletben tartják egymás személyiségét, képessé válnak életmódbeli változtatásra. A sokféle játék során erősödik a közösséghez tartozásuk, identitásuk. A közösség iránti nyitottságuk, felelős magatartásuk, együttműködő attitűdjük erősödik a tanévnyitó programok által.
A módszer ajánlás elemei
R
Ráhangolódás
A ráhangolódás elemei előkészítik a jeles nap tartalmát, célja a motiváció, az előismeretek és az új ismeretek összekapcsolása.
30 perc
30 perc
45 perc
15 perc
Olvasd le a GPS koordinátákat!
Húzz egy kártyát!
Alkossunk szabályokat!
Ismerjük meg határainkat!
J
Jelentésteremtés
A jelentésteremtés módszer elemei középpontjában az új ismeretek, gondolatok feldolgozása és megértése, valamint az új és régi ismeretek összekapcsolása áll.
60 perc
240 perc
60 perc
60 perc
120 perc
60 perc
90 perc
Mindenkinek becsengettek!
Együtt sikerülni fog!
Újítsuk meg a szabályokat!
Kié lesz a karkötő?
Milyen volt egy régi iskola?
Állj be a sorba!
Tervezzünk holnapra!
R
Reflexió
A reflexió elemei a jeles nap során szerzett információk összegzése, megszilárdítása, amely során a tanulók saját nyelvükön fogalmazzák meg azokat a gondolatokat, ismereteket, amelyekkel a feldolgozás során találkoztak.
30 perc
15 perc
15 perc
15 perc
Kössük a karkötőre!
Döntsd el, igaz vagy hamis!
Levezető játékok
Hogy vagy most?