Becsöngettek! Újra együtt!
A variáns
5-8. évfolyam 21-32 Fő 10 óra 40 perc
Szeptember 1.
Tanévnyitó
Tanévnyitó és Tanévzáró
Kedvencnek jelöléshez regisztrálj és jelentkezz be!
A jeles nap megértéséhez, megtartásához szükséges előismeretek
A tanévnyitó esetében az érintett korosztálynak már vannak előismeretei a tanévkezdés jeles napjáról. Az alsó tagozatos évek alatt megismerték a diákok a jeles nap tartalmát, funkcióját. A nem formális keretben szervezendő felső tagozatos tanévnyitó megtartásához a már az alsó tagozatban fejlesztett kompetenciák mellett építünk a digitális képességekre, a kommunikációs készségre, a korosztály közösségi és szociális kompetenciáira, valamint a tanulási készségekre. Építünk a diákok közösségi élet iránti érdeklődésére, saját iskolai tevékenységük szervezése iránti igényre, a különféle médiumok használatára, és az új tanulásszervezési eljárások iránti kíváncsiságra.
A jeles nap tartalmi kapcsolódása a NAT-hoz
A kulcskompetenciák kialakítása és elmélyítése elsősorban játékosan, csoportmunkában, együttműködéssel fejlődik. A feladatok során fontos a kommunikációs, a digitális, a tanulás, és a személyes és társas kapcsolati kompetenciák fejlesztése. Játékosan készíti fel a tanulókat a tanév kiemelt nevelési területeire, programokra, amelyek a mindennapok során folyamatosan megjelennek.
A módszer ajánlás rövid leírása
A módszer ajánlás lényege a játékosság, a játszva tanulás és a csoportokban való együttműködés. A korosztály életkori sajátosságát kiemelt szempontként figyelembe véve olyan játékok és feladatok egymásra építése a cél, amelyek során a mozgás örömét, az egészséges életmód fontosságát, a szűkebb és tágabb környezetünk kiemelt szerepét, a digitális tudás alkalmazását és a tanulást hangsúlyozzuk. Az egymástól való tanulás, az elfogadás, a közös szabályalkotás szintén hangsúlyossá válik a jeles nap során.
A módszer ajánlás célja
A játszva tanuljunk tanévnyitó célja, hogy a korosztály élményekben gazdag és tudásában gazdagodó napon vegyen részt. Az előzetes tudásuk mozgósítására, kíváncsiságukra, tájékozottságukra építünk a nap során. Felhasználjuk a digitális nemzedék tudását az okoseszközök bevonásával. A korosztály érdeklődésére számos területen építhetünk, hiszen jártasak a környezeti problémákban, készségesek a problémák megvitatásában. Az öntevékeny és nyitott közösség maga is képes saját jövőjéről gondolkozni, vitatkozni.
A módszer ajánlás elvárt eredményei
Ismereteik bővülnek az okoseszközök bevonásával és a kutatási eredményeik kapcsán kapott ismeretekkel saját közösségükről, egymásról, a közéleti szerepek felelősségéről, a közös internetes tér szükségességéről, néhány országban a tanévkezdő szokásokról, a reklámfilm készítéséről, önmagukról. A programok során fejlődik kommunikációs készségük, digitális kompetenciájuk, közösségi és társas kompetenciák. Identitásuk erősödik saját osztályuk és iskolájuk iránt. Elkötelezetté válnak saját és a nemzeti kulturális hagyományok, jeles napok iránt. Kialakul a felelősségük a közösségért, különösen a kisebb korosztályok iránt. Érdeklődéssel fordulnak a programok iránt, szívesen vesznek részt azokban.
A módszer ajánlás elemei
R
Ráhangolódás
A ráhangolódás elemei előkészítik a jeles nap tartalmát, célja a motiváció, az előismeretek és az új ismeretek összekapcsolása.
30 perc
45 perc
30 perc
10 perc
Hangolódjunk!
Közéleti szereplő lettél
Miért vártam már a sulit?
Cserélj helyet!
J
Jelentésteremtés
A jelentésteremtés módszer elemei középpontjában az új ismeretek, gondolatok feldolgozása és megértése, valamint az új és régi ismeretek összekapcsolása áll.
45 perc
60 perc
60 perc
45 perc
45 perc
50 perc
70 perc
Kapcsolódjunk össze!
Becsöngettek Európában!
Írd a buborékba a neved!
Létezés az online térben
Kutassunk csoportban!
Ki vagyok? Hol vagyok?
"Hass, alkoss, gyarapíts!"
R
Reflexió
A reflexió elemei a jeles nap során szerzett információk összegzése, megszilárdítása, amely során a tanulók saját nyelvükön fogalmazzák meg azokat a gondolatokat, ismereteket, amelyekkel a feldolgozás során találkoztak.
45 perc
45 perc
50 perc
10 perc
Változtassunk!
Összegezz!
Készíts órarendet szmájlikkal!
Viszlát holnap!