Utazások a Kárpát-medencében
A variáns
9-12. évfolyam 21-32 Fő 13 óra 5 perc
Június 4.
A nemzeti összetartozás napja
Kiemelt magyar ünnepek
Kedvencnek jelöléshez regisztrálj és jelentkezz be!
A jeles nap megértéséhez, megtartásához szükséges előismeretek
Ismerik az antant, kisantant, központi hatalmak fogalmakat. Tisztában vannak a trianoni békediktátum területi és demográfiai következményeivel. Topográfiai ismereteik alapján el tudják helyezni Kárpátalja, Felvidék, Délvidék, Burgenland, Erdély, Csehszlovákia, Jugoszlávia, Románia, Ausztria területeket. Képesek felidézni a történelmi Magyarország hagyományait, példákat hozni a hazaszeretet, és a nemzeti összetartozás megnyilvánulásira.
A jeles nap tartalmi kapcsolódása a NAT-hoz
A módszer elemek biztosítják az élményszerű egyéni és közösségi tevékenységek során a közösség, a lakóhely, a szülőföld tiszteletének megalapozását. Segítik az egyéni, családi, közösségi, nemzeti, nemzetiségi identitástudat és történeti tudat kialakítását. A történelmi műveltség megalapozza a tanulók nemzeti identitásának erősítését és a magyar kultúra alapértékeivel történő azonosulást. Tantárgyi kapcsolódások: magyar nyelv és irodalom - irodalmi szövegek elhelyezése történelmi kontextusban, történelem - trianoni békediktátum tartalma és következményei, földrajz - földrajzi összefüggések felismerésére és megértése.
A módszer ajánlás rövid leírása
A diákok konkrét és képzeletbeli utakat járnak be lakóhelyük és a történelmi Magyarország jelentős városai, régiói között, a képzeletbeli utazás során szerzett ismereteiket, tapasztalataikat, élményeiket változatos formákban mutatják be. A képzeletbeli utazásokat megtervezik, elbeszélik, bemutatják szóban, képben, hagyományos eszközökkel és az IKT lehetőségeivel. Az utazás téma köré szervezett foglalkozások során fontos életvezetési ismereteke és készségeket is szereznek a tanulók.
A módszer ajánlás célja
Tudatosuljon a tanulókban, hogy az utazás az ember fontos szokásaként olyan alapélmény, amelyet elképzelni, felidézni és megtervezni is népszerű és élvezetes tevékenység. A történelmi Magyarország tájain megtett képzeletbeli utazások történelmi, tudományos, művészeti élményekkel gazdagítsák őket, erősítsék kötődésüket a tájhoz mint a haza metaforájához. A táj és az utazás ismeretekkel és élményekkel gazdagított metaforája köré szervezett foglalkozások mélyítsék el a résztvevők ismereteit és kötődését a hazához.
A módszer ajánlás elvárt eredményei
A komplex tevékenységek során erősödik a diákok elkötelezettsége a nemzeti összetartozás hagyományai iránt. A módszer elemek erősítik a patriotizmus érzését, elmélyítik a magyarság tudatot. A történelmi Magyarország tájain megtett képzeletbeli utazások fejlesztik a vizuális kifejezőkészséget, a digitális történetmesélés képességét, a gyűjtőmunka során fejlődik a tanulók kritikai gondolkodása, fejleszti az aktív befogadás képességét. Az élmények közös megélése erősíti a közösséghez tartozás érzését.
A módszer ajánlás elemei
R
Ráhangolódás
A ráhangolódás elemei előkészítik a jeles nap tartalmát, célja a motiváció, az előismeretek és az új ismeretek összekapcsolása.
30 perc
15 perc
15 perc
5 perc
Készítsetek online faliújságot!
Jegyezd meg! - interaktív szófelhő készítés
Becsüld meg! Melyik van közelebb, melyik van távolabb?
Alkossatok szóláncot történelmi magyar városok neveivel!
J
Jelentésteremtés
A jelentésteremtés módszer elemei középpontjában az új ismeretek, gondolatok feldolgozása és megértése, valamint az új és régi ismeretek összekapcsolása áll.
90 perc
90 perc
90 perc
180 perc
90 perc
90 perc
60 perc
Vásároljunk retúrjegyet, és tervezzünk utazást a trianoni határon túli városokba!
Írjatok útinaplót, blogot!
Képzeld el! Írj beszámolót!
"Irodalmi utazás a Kárpát-medencében" - készítsetek ünnepi műsort!
Írók nyomában a Kárpát-medencében - Gyűjtsd össze, és prezentálj!
Gyűjtsd össze, és illusztráld!
Készítsetek képi parafrázist!
R
Reflexió
A reflexió elemei a jeles nap során szerzett információk összegzése, megszilárdítása, amely során a tanulók saját nyelvükön fogalmazzák meg azokat a gondolatokat, ismereteket, amelyekkel a feldolgozás során találkoztak.
15 perc
15 perc
15 perc
45 perc
Készítsetek emlékcédulákat a nemzeti kultúráról és a hazafiságról!
Vigyétek magatokkal a nemzeti érzés puttonyában az emlékeket!
Mutasd be a kedvenc képedet!
Írjál levelet Karinthynak!