"Mindig gondoljunk reá"
A variáns
1-4. évfolyam 21-32 Fő 8 óra 5 perc
Június 4.
A nemzeti összetartozás napja
Kiemelt magyar ünnepek
Kedvencnek jelöléshez regisztrálj és jelentkezz be!
A jeles nap megértéséhez, megtartásához szükséges előismeretek
Az alsó tagozatos gyerekek kevés ismerettel rendelkeznek a jeles nap történelmi hátteréről. Azonban előismereteik vannak a hazaszeretet, a szülőföldhöz és családhoz való kötődés témájában, ezért építhetünk a személyes érzésekre, megtapasztalásokra. A saját közegből indulva, saját tapasztalatokat előhívva juttatjuk el a tanulókat a jeles nap megértéséhez, az alapfogalmak megismeréséhez.
A jeles nap tartalmi kapcsolódása a NAT-hoz
A kulcskompetenciák elmélyítése elsődlegesen élménypedagógiai módszerekkel, a művészeti tevékenységek bekapcsolásával történik. A kreativitást, beleélést, egymásra figyelést megkövetelő feladatok, azoknak közös átélése, megbeszélése közelebb hozza a diákhoz a jeles nap üzenetét, és finoman készíti fel annak tartalmi és szellemi lényegére. Előtérbe kerül az aktív tanulás, a ismeretek különböző helyzetekben való alkalmazása. Szükséges tantárgyi kapcsolódások: magyar nyelv- és irodalom, ének-zene, etika, vizuális kultúra, technika és tervezés.
A módszer ajánlás rövid leírása
A módszer alapvetően a saját élményen alapuló tanulást célozza meg. Az alsó tagozatos tanulók számára a történelmi háttér ismeretlen, megfoghatatlan, nem is várjuk el még ezt a tudást a gyerekektől. Éppen ezért saját élményből, tapasztalatokból indulva, lassan jutunk el a jeles nap történelmi hátterének megismeréseshez. A módszer elemek változatos lehetőségeket kínálnak a nemzeti összetartozás napjával való ismerkedésre, az emléknappal kapcsolatos ismeretek bővítésére.
A módszer ajánlás célja
A módszer ajánlás célja a nemzeti összetartozás napja lényegével, mondanivalóvalójával való megismertetés. Erősíteni a tanulókban az összetartozás érzését a szűkebb, valamint a tágabb közösségen belül. Korosztályuknak megfelelő szinten ismerjék meg a jeles nap történelmi háttérrét. Őrizzék meg pozitív szemléletmódjukat, kíváncsiságukat, legyenek elfogadók, befogadók.
A módszer ajánlás elvárt eredményei
A tanulók korosztályuknak megfelelő szinten megismerik a jeles nap történelmi hátterét. Ismereteket szereznek a határon túli magyarság hagyományairól és életéről. Erősödik a nemzeti identitásuk és a közösséghez tartozás érzése. A tevékenységek során fejlődnek a személyes és társas kapcsolati kompetenciák, a kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái.
A módszer ajánlás elemei
R
Ráhangolódás
A ráhangolódás elemei előkészítik a jeles nap tartalmát, célja a motiváció, az előismeretek és az új ismeretek összekapcsolása.
15 perc
20 perc
30 perc
45 perc
Összetartozunk! - Játszunk asszociációs játékot!
Készítsetek közösségi hálót!
Összetartozunk! Készítsünk tenyérlenyomatos képet!
Rajzoljunk a dalról!
J
Jelentésteremtés
A jelentésteremtés módszer elemei középpontjában az új ismeretek, gondolatok feldolgozása és megértése, valamint az új és régi ismeretek összekapcsolása áll.
60 perc
45 perc
30 perc
45 perc
45 perc
30 perc
40 perc
Írjatok mesét az összetartozásról!
Levelezzetek határon túl élő magyar gyerekekkel!
Énekeljünk, táncoljunk közösen!
Ismerd meg a határon túli magyarság étkezési szokásait!
Készítsünk népi játékokat!
Légy kreatív - használd a nemzeti színeket!
Mutassátok be a határon túli korabeli magyarság életét!
R
Reflexió
A reflexió elemei a jeles nap során szerzett információk összegzése, megszilárdítása, amely során a tanulók saját nyelvükön fogalmazzák meg azokat a gondolatokat, ismereteket, amelyekkel a feldolgozás során találkoztak.
15 perc
30 perc
15 perc
20 perc
Legyen 1kis időd!
Fejezd ki rajzban!
Ismerd fel! - Mit mutat a kirakó?
Gondold át!