A Nemzetközi Nőnap másik oldala
B variáns
9-12. évfolyam 21-32 fő Fő
Március 8.
Nemzetközi nőnap
Értékek
Kedvencnek jelöléshez regisztrálj és jelentkezz be!
A jeles nap megértéséhez, megtartásához szükséges előismeretek

A nők ünneplésének a hagyománya széleskörűen elfogadott a társadalomban, így a tanulók nem csak iskolai keretek között, hanem otthoni szituációkból, családi hagyományokból is merítenek ismereteket. Felső tagozaton a pedagógusok figyelnek arra, hogy az értékközvetítés, a köszönetnyilvánítás (tárgyi és nyelvi egyaránt), a témával kapcsolatos irodalmi és zenei alkotások megismerése mellett, elindítsák a tanulókat azon a folyamaton, amely során nyitottabbá válnak a világ, a külvilág, más emberek élethelyzete felé, valamint segítik a reálisabb énkép kialakulását. A tanulók életkorukból kifolyólag több tapasztalattal, nagyobb rálátással rendelkeznek a női szerepeket illetően. Tájékozódniuk szükséges a Nemzetközi Nőnap kialakulását övező előzményesemények sorát illetően, hogy megfelelően fel tudják dolgozni a virág ajándékozásán messze túlmutató jelentőséggel bíró jeles napot.

A jeles nap tartalmi kapcsolódása a NAT-hoz

A Nat általános elvárásai szerint minden korosztályban elsődleges feladat a társas és szociális, illetve a kommunikációs kompetenciák fejlesztése. Jelen van az értékközvetítés, az érzelmek felismerése, megértése, és annak kinyilatkoztatására szolgáló nyelvi és nem nyelvi jelek elsajátításának gyakorlata. Emellett azonban a 9-12. évfolyamos tanulók számára cél a nemzet, a szűkebb közösség és az egyes emberek kapcsolatának megismerése és megértése, tisztelete. A tanulók tanulási tevékenységekben való aktív részvétele is kulcsfontosságú, ennek érdekében a tevékenységközpontú tanulásszervezési formákat szükséges előnyben részesíteni. Ezért kiemelten fontos, hogy a  tevékenységek úgy kerüljenek megtervezésre, hogy azok alkalmazkodjanak a tanulók kulturális és életkori sajátosságaihoz. A magyar kultúra erkölcsi tartalmait ismerjék meg, és ezáltal fejlődjön a tanulók kulturális tudatossága. Változatos tevékenységek segítségével értik meg a jeles nap nemzetközi kialakulásának folyamatát és jelentőségét. 


A módszer ajánlás rövid leírása

Az érzelmek kifejezése nem könnyű téma ebben a korosztályban sem, így a feladatok elsődleges célja ennek megkönnyítése elsősorban csoportos, nyílt, közvetlen beszélgetésekre alapozva. Ahogy a kapcsolatok, az érzések is mások, úgy törekszik a módszertan is több szempontból, más-más szituációban ezt bemutatni a tanulóknak, például: irodalmi alkotás, zene, videó felhasználásával. A tanulói kreativitásra épülő alkotómunkák alkalmasak a szövegértési és alkotási, valamint a vizuális kompetenciák fejlesztésére. Élményekhez, tevékenységekhez kapcsolódóan az értő befogadást és a mérlegelő gondolkodást fejlesztik egyszerű, játékos formában. A ismeretszerzésnél megjelenik az önálló és a csoportos munkafolyamat is, mind a kreativitást, a meglévő tudást, vagy a kutatásalapú digitális eszközhasználatot tekintve. A köszönetnyilvánítási formák tekintetében a feladatok a kreativitást helyezik a középpontba.

A módszer ajánlás célja

Ahogy a téma, az emberi kapcsolatok, az érzelmek is sokszínűek és változatosak, úgy a feladatok is ezt a célt szeretnék szolgálni. Szélesebb perspektívából, különböző nézőpontokból megismerni a család és a társadalom női szereplőivel való kapcsolatok állandó és változó elemeit, betekintést nyerni a nők több mint száz éves önfeláldozó küzdelmébe az egyenjogúságot, szavazójogot és a nemek közti egyenlőséget központba helyezve, valamint, az ünnep társadalmilag elfogadott szerepébe, kialakulásának hátterébe. A tanulók megtanulják  értelmezni a múlt eseményeit. Segítse az aktív tanulóvá válás útját, a mérlegelő gondolkodást, a belső motiváción nyugvó cselekvést, a célok elérése iránti elkötelezettséget.

A módszer ajánlás elvárt eredményei

A tanulók szabadon, nyíltan, kreatív eszközökön keresztül képesek kommunikálni az érzelmeikről, gondolataikról, véleményükről. A témakörhöz kapcsolódó beszélgetésekben való aktív részvétel örömét megtapasztalják. Megélik a közösséghez tartozás élményét. Megtapasztalják a szűkebb és tágabb környezetük életét, értékeit, gondolatait. A tanulók megismerik a jeles naphoz kapcsolódó, életkoruknak megfelelő szövegeket, dalokat. Megismerik az ünnep létrejöttének történetét. Felismerik, hogy a világ, az emberek, a kapcsolatok sokszínűek és mások, és ezt el is fogadják. Érzékenyülnek a női szerepek és tulajdonságok iránt. A család fontosságát és értékét átérzik.

A módszer ajánlás elemei
R
Ráhangolódás
A ráhangolódás elemei előkészítik a jeles nap tartalmát, célja a motiváció, az előismeretek és az új ismeretek összekapcsolása.
45 perc
90 perc
35 perc
95 perc
Utcai gyorsriport
Mondd el videóban!
Jobbra át, balra át!
Erdei pillanatkép
J
Jelentésteremtés
A jelentésteremtés módszer elemei középpontjában az új ismeretek, gondolatok feldolgozása és megértése, valamint az új és régi ismeretek összekapcsolása áll.
90 perc
110 perc
30 perc
90 perc
110 perc
120 perc
90 perc
A szemtanú
Nők a frontvonalban
Fuss a jogaidért!
Virágvadászat
Nő kalapban
Botanikus kertben
Nőnapi flashmob
R
Reflexió
A reflexió elemei a jeles nap során szerzett információk összegzése, megszilárdítása, amely során a tanulók saját nyelvükön fogalmazzák meg azokat a gondolatokat, ismereteket, amelyekkel a feldolgozás során találkoztak.
60 perc
20 perc
90 perc
25 perc
Kővirág
Gyors kérdésre gyors válasz
Nőnapi séta
Emlék, ami megmaradt