Kezdődjön a karnevál!
A variáns
5-8. évfolyam 21-32 fő Fő
Január 6.
Farsang
Értékek
Kedvencnek jelöléshez regisztrálj és jelentkezz be!
A jeles nap megértéséhez, megtartásához szükséges előismeretek

A tanulók az előző évfolyamokon ismereteket gyűjtöttek a farsangról, mint népszokásról. Képesek önálló alkotásokat létrehozni a témakörben, pl. álarcok és a maszkok, egyéb jelmezek készítése. Ismernek kapcsolódó népi mondókákat, népköltéseket, régi népi történeteket olvastak, meséket ismertek meg. Több farsangi jelmezversenyen is résztvettek. Tudják, hogy a farsang "mozgó ünnep", melynek ideje minden évben a húsvét napjától függ.


A jeles nap tartalmi kapcsolódása a NAT-hoz

A jeles nap megismerteti a tanulókkal a magyar néphagyományt, a népünk kulturális örökségére leginkább jellemző sajátosságokat. Élményszerű közösségi tevékenységekkel elősegíti a nemzeti múlt, a szülőföld, a hagyományos népi élet és a népszokások megismerését. Kommunikációközpontú helyzetgyakorlatokban, játékszituációkban (pl. színjátékszerű népszokások, köszöntők, népi játékok) alkalmazni tudják az elsajátított kötött nyelvi formájú és improvizatív szövegeket is. A jeles nap lehetőséget ad az aktív részvételre a köszöntők vagy színjátékszerű népszokások élményszerű elsajátításában, bemutatásában. A javasolt módszer elemek fejlesztik a kreativitást, segítik a saját élményen keresztül való ismeretszerzést.


A módszer ajánlás rövid leírása

A módszer ajánlás többnyire kreatív, tevékenykedtető feladatokból áll. A tevékenységek feldolgozása során a tanulók több fajta közös, gondolkodtató, kreatív feladatot oldanak meg. A jellemzően csoportos munkák által átélik a csoporton belüli együttműködés élményét.  Zajkeltő hangszerek készítését ismerik meg, amit később ki is próbálhatnak. Busóálarcot készítenek természetes anyagokból. A farsangi fánk sütése mellett egy farsangi, színes receptgyűjteményt is készítenek, valamint dramatikus játékokban próbálhatják ki magukat.


A módszer ajánlás célja

Az ajánlás célja, hogy felhívja a tanulók figyelmét arra, hogy a néphagyomány az általános emberi értékek hordozója, ezért ismerete az általános műveltség fontos része. A módszer ajánlások az önálló ismeretszerzést támogatják.  További cél, hogy a feladatok tudatosítsák az ünnep megélésének jelentőségét, rávilágítsanak az ünneplés különböző módokon való megélésére, fontosságára és, hogy örömet találjanak a játékos, közösségi feladatokban. A jeles napi tevékenységek feldolgozásával a nemzeti identitásuk erősödik. Segíti a közösségi, nemzeti azonosságtudatuk kialakítását, a szociális érzékenységük erősítésére sarkalja őket. Több lehetőséget kapnak a néphagyományok élményszerű megismerésére. A közösségi hagyomány megélése összeköti őket a múlttal, és segít nekik eligazodni a jelenben.


A módszer ajánlás elvárt eredményei

A tanulók a játékosság és kíváncsiság megőrzése mellett képesek az élményeken keresztül megszerzett tudás befogadására. Megalapozódik nemzeti öntudatuk. A közös feladatmegoldások során fejlődik az együttműködés, kialakul az egymásra figyelés igénye. Tudatosul a tanulókban, hogy először minden népnek a saját hagyományait, nemzeti értékeit kell megismernie. Nyitottak lesznek a korábbi nemzedékek életmódjának, normarendszerének megismerésére, elfogadására. Az elsajátított köszöntők, dramatikus népszokások, népi játékok megjelenítésében törekednek a hagyományokhoz hű előadásmód megtartására. A tanulók képesek egymás értő meghallgatására, a véleményalkotásra, együttműködésre párokban valamint csoportban.


A módszer ajánlás elemei
R
Ráhangolódás
A ráhangolódás elemei előkészítik a jeles nap tartalmát, célja a motiváció, az előismeretek és az új ismeretek összekapcsolása.
20 perc
20 perc
15 perc
30 perc
Csoportos szóháló készítése
Pörgess és válaszolj!
Farsangi asszociációs szólánc
A megnémult mesemondó
J
Jelentésteremtés
A jelentésteremtés módszer elemei középpontjában az új ismeretek, gondolatok feldolgozása és megértése, valamint az új és régi ismeretek összekapcsolása áll.
120 perc
180 perc
60 perc
240 perc
120 perc
240 perc
120 perc
Pamutfelmosóból busóálarc?
Inkább a has fakadjon, mintsem az étel megmaradjon!
Farsangi üzenet
Szalagos farsangi fánk
Busódobás
Állatalakoskodók
Maskarások, bolondok, rázzátok a kolompot!
R
Reflexió
A reflexió elemei a jeles nap során szerzett információk összegzése, megszilárdítása, amely során a tanulók saját nyelvükön fogalmazzák meg azokat a gondolatokat, ismereteket, amelyekkel a feldolgozás során találkoztak.
30 perc
20 perc
25 perc
20 perc
Páros gondolattérkép készítése
Értékelő saláta
Gondoltam… vagy nem gondoltam…
Egy dobás, egy mondat