Lángos csillag állt felettünk
B variáns
5-8. évfolyam 21-32 Fő 18 óra
Január 6.
Vízkereszt napja
Egyházi ünnepek
Kedvencnek jelöléshez regisztrálj és jelentkezz be!
A jeles nap megértéséhez, megtartásához szükséges előismeretek
A tanulók tisztában vannak a téli ünnepkör, a karácsony és vízkereszt fogalmával, bibliai alapismeretekkel, személyekkel. Ismernek az ünnepről szóló verseket, dalokat, vele kapcsolatos népszokásokat. Ismerik és használják a digitális eszközök adta lehetőségeket. Képesek szövegalkotásra, annak dramatizálására, kisebb csoportos előadásokra.
A jeles nap tartalmi kapcsolódása a NAT-hoz
A módszer ajánlásban a kulcskompetenciák elmélyítése elsődlegesen csoportmunkák, együttműködés által történik. A kreativitásra, beleélésre, egymásra figyelésre koncentráló feladatok, azoknak közös átélése, megbeszélése közelebb hozza a diákokhoz a jeles nap üzenetét és finoman készíti fel őket annak tartalmi lényegére. A feladatok nagy része kapcsolódik a magyar nyelv és irodalomhoz (a kommunikációs kompetenciák folyamatos fejlesztéséhez), az etikához (érzelmileg azonosul az ünnepeink jelentőségével, a zsidó-keresztény kultúrkör ismeretével, a magyar nyelv gazdagságával), a digitális kultúrához (a tanuló képessé válik a digitális környezetben megszerezhető tudáselemek keresésére, szűrésére, rendszerezésére, továbbá tudásépítő folyamataikban való alkotó felhasználására).
A módszer ajánlás rövid leírása
A módszer ajánlás többnyire együttműködésen alapuló, beleélést igénylő, csoportos összhangot megkövetelő feladatokból áll, melyek játékosak, mozgásra épülnek, aktivitást igényelnek. Ezeknek fontos elemei a diákok türelemre, koncentrációra, fókuszálásra való ösztönzése. A módszerek között készségfejlesztő, zenei, esztétikai érzéket, szövegértést és értelmezést segítő, a népi kultúra és a vallás gazdagságát megmutató kreatív feladatok szerepelnek.
A módszer ajánlás célja
A módszer ajánlás célja, hogy a tanulók életkoruknak megfelelően ismerjék meg a jeles nap tartalmát. Pontosítani tudják, milyen események tartoznak a jeles naphoz. Ismerjék meg a vízkereszt vallási, kulturális kapcsolódásait. A feladatok során bővüljön a jeles naphoz kapcsolódó ismeretük. Ismerjék meg a jeles naphoz kapcsolódó népi szokásokat. Legyenek képesek önálló rövid jelenetek előadására. Tudják értelmezni a jeles naphoz kapcsolódó irodalmi, képzőművészeti alkotásokat.
A módszer ajánlás elvárt eredményei
Bővül a tanulók ismerete a jeles napról, megismernek a vízkereszthez kapcsolható énekeket, szokásokat. Bővül szókincsük, jobban megismerik szűkebb és tágabb környezetüket, földrajzi, történelmi, irodalmi ismereteket szereznek. Mélyülnek szociális kapcsolataik a tágabb kulturális közösséggel, nyitottá válnak a hagyományok megőrzésére. Képesek rövidebb jelenetek létrehozására, annak akár nagyobb közönség előtt való előadására.
A módszer ajánlás elemei
R
Ráhangolódás
A ráhangolódás elemei előkészítik a jeles nap tartalmát, célja a motiváció, az előismeretek és az új ismeretek összekapcsolása.
20 perc
30 perc
20 perc
70 perc
A szendvicsember
Legyél te a "babkirály"!
Énekkel ünnepeljetek!
Írjatok jókívánságokat!
J
Jelentésteremtés
A jelentésteremtés módszer elemei középpontjában az új ismeretek, gondolatok feldolgozása és megértése, valamint az új és régi ismeretek összekapcsolása áll.
180 perc
45 perc
300 perc
120 perc
120 perc
40 perc
120 perc
Látogassatok el a Skanzenbe!
Kérdezzétek az utca emberét!
Készítsetek filmet!
Keressetek az ünnephez kapcsolódó ábrázolásokat!
Ismerjétek meg a "vízkereszt ízeit"!
Olvasd le, találd meg az összefüggést!
Légy kíváncsi, kérdezz!
R
Reflexió
A reflexió elemei a jeles nap során szerzett információk összegzése, megszilárdítása, amely során a tanulók saját nyelvükön fogalmazzák meg azokat a gondolatokat, ismereteket, amelyekkel a feldolgozás során találkoztak.
20 perc
25 perc
20 perc
40 perc
A téli időszak fontos napjai
Díszítsetek fel egy fenyőfát!
Jelenítsétek meg élőképben!
Küldj egy jókívánságot!