Dicsérjük énekekkel!
A variáns
9-12. évfolyam 21-32 Fő 9 óra 55 perc
Január 6.
Vízkereszt napja
Egyházi ünnepek
Kedvencnek jelöléshez regisztrálj és jelentkezz be!
A jeles nap megértéséhez, megtartásához szükséges előismeretek
A tanulók az általános iskola felső tagozatán a magyar nyelv és irodalom, a történelem és az etika órák keretében megismerkednek az "ünnepeink" témakörével, illetve különböző bibliai történetekkel. A történetek feldolgozása során, dramatikus játékok keretében szövegeket dolgoznak fel, alapvető kommunikációs készségek birtokában vannak. Ezen tudásra, előzetes ismeretekre épülnek a jeles nap módszer elemei.
A jeles nap tartalmi kapcsolódása a NAT-hoz
A hét kulcskompetencia fejlesztését segítik a feladatok, különösen a csoportmunkákon keresztül, valamint az együttműködésen alapuló közös gondolkodással, az önálló anyaggyűjtéssel, és a vizuális rendezőkkel. Jobban megismerik kultúrájukat, a Biblia idevonatkozó részeit, néhány népi hagyományt. A módszer elemek fejlesztik és használják a szövegértés, szövegalkotás, mérlegelő gondolkodás, véleményalkotás készségét, továbbá az anyanyelvi ismereteket, irodalmi ismereteket és a vallástörténeti ismereteket.
A módszer ajánlás rövid leírása
A módszer ajánlás fő pillérei: a kooperatív csoportmunkák, az együttműködésen alapuló irodalmi szövegeket, képzőművészeti alkotásokat játékosan feldolgozó feladatok, a kreativitást igénylő feladatok, valamint a közösséget bevonó feladatmegoldások, jelenetkészítések. A feladatok alapvetően a Vízkereszthez fűződő történelmi, vallási, művészeti információkon, alkotásokon keresztül mutatják be a tanulóknak a jeles nap legfontosabb elemeit.
A módszer ajánlás célja
A módszer ajánlás célja, hogy a tanulók szimbólumok, művészeti alkotások mélyebb értelmezése során mélyítsék el a Bibliához és a karácsonyi ünnepkörhöz, a Vízkereszthez kapcsolódó ismereteiket, tudásukat. További cél, hogy érzelmileg is közelebb kerüljenek a jeles naphoz. A múlt személyessé tétele során köteleződjenek el a jeles nap megértésében. Érezzék fontosnak a jeles nap hagyományának ápolását, az értékek megtartását, továbbadását.
A módszer ajánlás elvárt eredményei
A tanulók mélyebben megismerik a Biblia ide vonatkozó részeit, Jézus élettörténetét, egyes népi hagyományokat. Megismerik néhány tájegység szokásait. Képesek lesznek térben és időben is elhelyezni a jeles naphoz kapcsolódó földrajzi helyeket, az ide kapcsolódó személyeket. Társaik véleményét figyelmesen meghallgatják, a különböző álláspontokat képesek kulturáltan megvitatni. Tisztelik és ápolják a hagyományokat.
A módszer ajánlás elemei
R
Ráhangolódás
A ráhangolódás elemei előkészítik a jeles nap tartalmát, célja a motiváció, az előismeretek és az új ismeretek összekapcsolása.
25 perc
20 perc
10 perc
25 perc
Rakd össze és meséld el!
Mire vagy kíváncsi?
Olvass a ráolvasásból!
Kutasd a szó jelentését!
J
Jelentésteremtés
A jelentésteremtés módszer elemei középpontjában az új ismeretek, gondolatok feldolgozása és megértése, valamint az új és régi ismeretek összekapcsolása áll.
90 perc
60 perc
45 perc
90 perc
90 perc
45 perc
30 perc
Palesztina Jézus korában
Shakespeare Vízkeresztje
Tegyél rendet a naptárban!
Játszd el a jelenetet!
Szabadulj ki!
Jézus a filmekben
Szokások régen és ma
R
Reflexió
A reflexió elemei a jeles nap során szerzett információk összegzése, megszilárdítása, amely során a tanulók saját nyelvükön fogalmazzák meg azokat a gondolatokat, ismereteket, amelyekkel a feldolgozás során találkoztak.
30 perc
30 perc
15 perc
20 perc
Készíts közösségi profilt!
Dicsérjük énekekkel!
Keresd a párját!
Mutasd meg élőképben!