Három király mi vagyunk
A variáns
1-4. évfolyam 21-32 Fő 8 óra 55 perc
Január 6.
Vízkereszt napja
Egyházi ünnepek
Kedvencnek jelöléshez regisztrálj és jelentkezz be!
A jeles nap megértéséhez, megtartásához szükséges előismeretek
Az általános iskola 1-4. osztályában szükséges előismeretek: karácsonyi versek, dalok ismerete, a karácsonyhoz és a téli ünnepkörhöz kapcsolódó néhány szokás ismerete, Jézus születéstörténetének ismerete, 2. osztálytól értő szövegolvasás, egyszerű szövegek értelmezése, íráskészség. Rövid mondókák, dalok előadásának képessége.
A jeles nap tartalmi kapcsolódása a NAT-hoz
A kulcskompetenciák elmélyítése elsődlegesen csoportmunkával, az együttműködés által fejlődik. A kreativitást, beleélést, egymásra figyelést megkövetelő feladatok, azok közös átélése, megbeszélése közelebb hozza a tanulókhoz a jeles nap tartalmát, üzenetét. Tantárgyi kapcsolódások: az olvasás-írás, illetve a magyar nyelv és irodalom. Az érzelmi fejlesztés kiemelt szerepet kap. További kapcsolódás az etika tantárgyhoz van (ünnepeink a családban).
A módszer ajánlás rövid leírása
A módszer ajánlás a korosztályi sajátosságokat figyelembe véve a mesék, a dalok, az egyszerűbb történetek, rövidebb színpadi jelenetek, bábok beemelésével közelíti a tanulókat a jeles nap - a Vízkereszt ünnepének - tartalmához, fontosságához. Ebben a korosztályban az alapokat teszik le, számos játékos feladattal, anyanyelvi játékokkal, népszokásokkal, a legalapvetőbb bibliai ismeretek bevonásával, amire a későbbiekben szélesebb tudást lehet majd építeni. A feladatok a verseken, dalokon, népi játékokon, egyszerű rigmusokon keresztül, azok sokszínű felhasználását állítja a középpontba.
A módszer ajánlás célja
Cél, hogy a feladatok által a tanulók játékos formában bővítsék tudásukat a vízkereszthez kapcsolódó bibliai történetekről, ismerkedjenek meg a jeles naphoz kapcsolódó történetekkel, azok szereplőivel, az ide kapcsolható népszokásokkal, dalokkal. Legyenek képesek rövidebb szövegek megalkotására, kisebb jelenetek előadására. Személyesen érezzék át a jeles nap örömét és jelentőségét.
A módszer ajánlás elvárt eredményei
A feladatok által a tanulók közelebb kerülnek a jeles nap tartalmához, ünnepeink sokszínűségéhez. Bővül szókincsük, kreatív módon képesek a jeles nap egyes elemeit megjeleníteni, előadni. Megismerkednek a vízkereszthez kapcsolódó bibliai történettel. Szociális és kommunikációs kompetenciáik mélyülnek a feladatok által.
A módszer ajánlás elemei
R
Ráhangolódás
A ráhangolódás elemei előkészítik a jeles nap tartalmát, célja a motiváció, az előismeretek és az új ismeretek összekapcsolása.
15 perc
15 perc
25 perc
20 perc
Énekeljük együtt!
Csillagok, ragyogjatok!
Rajzoljátok le a három király egyikét!
Folytasd a láncot!
J
Jelentésteremtés
A jelentésteremtés módszer elemei középpontjában az új ismeretek, gondolatok feldolgozása és megértése, valamint az új és régi ismeretek összekapcsolása áll.
30 perc
90 perc
30 perc
40 perc
45 perc
30 perc
90 perc
Lépj ki a képből!
Készítsetek bábokat!
Ajándékozzatok ti is!
Keresd az összefüggéseket!
Tudósíts róla!
Csillagkészítés
Készítsd el dédszüleid játékát!
R
Reflexió
A reflexió elemei a jeles nap során szerzett információk összegzése, megszilárdítása, amely során a tanulók saját nyelvükön fogalmazzák meg azokat a gondolatokat, ismereteket, amelyekkel a feldolgozás során találkoztak.
15 perc
15 perc
15 perc
60 perc
Rakd össze a puzzlet!
Keresd a szavakat!
Gáspár, Menyhért vagy Boldizsár?
Játsszatok kvízt!