Utazzunk Balatonfüredre!
B variáns
9-12. évfolyam 21-32 Fő 20 óra 50 perc
Február 18.
A magyar széppróza napja
Kulturális emléknapok
Kedvencnek jelöléshez regisztrálj és jelentkezz be!
A jeles nap megértéséhez, megtartásához szükséges előismeretek
A magyar széppróza napja megtartásához megfelelő előismeretekkel rendelkeznek a tanulók, hiszen felső tagozaton magyar nyelv és irodalom tantárgyból a próza, a szépirodalom fogalmát, tárgykörét, műfaji sajátosságait a korosztálynak megfelelő szövegek megismerését és megértését, különféle műfajú szövegek alkotásának a módszerét a kerettantervi követelmények tartalmazzák. 
A jeles nap tartalmi kapcsolódása a NAT-hoz
A hét kulcskompetencia fejlesztését segítik a feladatok, különösen a csoportmunkán, az együttműködésen alapuló közös gondolkodással, anyaggyűjtéssel, a digitális technológiával támogatott oktatási módszerekkel. Nagyon fontos a szövegértés, szövegalkotás, olvasóvá nevelés, mérlegelő gondolkodás, véleményalkotás, anyanyelvi kultúra, anyanyelvi ismeretek, irodalmi kultúra, irodalmi ismeretek fejlesztése. Fontos továbbá, hogy a diákok megértsék a nemzet, a szűkebb közösség és az egyes ember kapcsolatát, ennek révén szellemileg és érzelmileg is jobban kötődjenek a jeles naphoz. Ismerjék és értsék múltjukat, jelenüket, benne önmagukat. Tantárgyi ismereteik bővülnek magyar nyelv és irodalom tantárgyban.
A módszer ajánlás rövid leírása
A módszer ajánlás fő pillérei a kooperatív csoportmunka, az együttműködésen alapuló feladatok, a közösség egészét aktivizáló feladatok, mint például a közös gyűjtőmunka, előadás egymás előtt, közös alkotás létrehozása. A kreativitás, az asszociációs gondolkodás, a mozgásra épülő aktivizáló feladatok meghatározzák a módszertani ajánlást. A feladatok megoldásai a kritikai gondolkodásra építenek. Élménypedagógiai módszerelemek: kérdőívezés (összeállítás, lekérdezés, értékelés), flashmob, drámajáték, filmfeldolgozás, kiállítás rendezése projektmódszerrel, filmkészítés, internetes kutatómunka, reflexió adása kerekasztal-módszerrel, állóképben ábrázolás, filmforgatókönyv átírás.
A módszer ajánlás célja
A módszer ajánlás tanulási célja, hogy a tanulók a korabeli források értelmezése során mélyítsék és szélesítsék irodalmi ismereteiket, tudásukat. Cél továbbá, hogy a korosztály a bonyolult összefüggések felfedezésére képes, a nyelvi jelentésrétegeket kutató, a logikai gondolkodás magas szintjét elsajátító értő olvasóvá váljon. Cél, hogy a tanulók kommunikációja, szövegértése fejlődjön. A biztos szövegértés nemcsak a magyar nyelv és irodalom, de valamennyi tantárgy értő és eredményes tanulását segíti, és feltétele a gondolkodás és a beszéd fejlesztésének is. A tanulás tanulását szolgálják a feladatok végére tervezett reflektív beszélgetések. Nevelési cél, hogy érzelmileg is közelebb kerüljenek a jeles naphoz. A múlt személyessé tétele során elköteleződjenek a széppróza hagyományainak továbbvitelében, hogy az irodalmat szerető, élvező, olvasó emberekké váljanak. Érezzék fontosnak a jeles nap hagyományának ápolását, az értékeinek megtartását, továbbadását.
A módszer ajánlás elvárt eredményei
A módszer ajánlás elvárt eredményei: a középiskolai korosztálynak bővülnek ismeretei a Magyar széppróza napjának névadójáról, a magyar romantikus próza legtermékenyebb és legsokoldalúbb írójáról, a magyar széppróza kultúrtörténeti jelentőségéről. A projektnap során elsősorban csoportban és párban dolgoznak a diákok. Fejlődik együttműködési készségük, kooperativitásuk, erősödik csoportidentitásuk és felelősségérzetük. A különféle feladatok olykor játékos kreatív-produktív gyakorlatok, olykor kutatásra, szövegvizsgálatra épülő alkotó folyamat során valósulnak meg. Megismerik a filmadaptáció jelentőségét és egy történet újraírhatóságát.
A módszer ajánlás elemei
R
Ráhangolódás
A ráhangolódás elemei előkészítik a jeles nap tartalmát, célja a motiváció, az előismeretek és az új ismeretek összekapcsolása.
45 perc
40 perc
30 perc
35 perc
Kérdőívezzetek az utcán!
Csináljunk flashmobot!
Minden út a könyvtárba vezet!
Most mutasd meg!
J
Jelentésteremtés
A jelentésteremtés módszer elemei középpontjában az új ismeretek, gondolatok feldolgozása és megértése, valamint az új és régi ismeretek összekapcsolása áll.
135 perc
120 perc
90 perc
300 perc
60 perc
60 perc
60 perc
Játsszátok el!
Nézzünk Fekete gyémántokat!
Nézzük meg, hol alkotott Jókai Mór!
Tervezzünk és szervezzünk kiállítást!
Képzeld el! Egy lehetséges találkozás…
Fényképezkedjetek Jókaival!
Irodalmi óriás memóriajáték
R
Reflexió
A reflexió elemei a jeles nap során szerzett információk összegzése, megszilárdítása, amely során a tanulók saját nyelvükön fogalmazzák meg azokat a gondolatokat, ismereteket, amelyekkel a feldolgozás során találkoztak.
25 perc
30 perc
30 perc
60 perc
Fejezd be!
A papír körbe jár, meg sem áll!
Mozdulj és állj!
Forgasd újra!