Jeles napon Jókai nyomában
B variáns
5-8. évfolyam 21-32 Fő 13 óra 50 perc
Február 18.
A magyar széppróza napja
Kulturális emléknapok
Kedvencnek jelöléshez regisztrálj és jelentkezz be!
A jeles nap megértéséhez, megtartásához szükséges előismeretek
A Magyar próza napja megtartásához megfelelő előismeretekkel rendelkeznek a tanulók, hiszen alsó tagozaton magyar nyelv és irodalom tantárgyból a próza, a szépirodalom fogalmát, tárgykörét, műfaji sajátosságait a korosztálynak megfelelő szövegek megismerését és megértését a kerettantervi követelmények tartalmazzák. 
A jeles nap tartalmi kapcsolódása a NAT-hoz
A jeles nap tartalma kapcsolódik a NAT-hoz. Ebben a képzési szakaszban elsődleges cél, hogy a diákok megértsék a nemzet, a szűkebb közösség és az egyes ember kapcsolatát. Megismerjék kultúrájukat, annak gondolati, erkölcsi tartalmait, esztétikai értékeit. Ennek révén szellemileg és érzelmileg is kötődjenek ahhoz. Korosztályuknak megfelelően tudják értelmezni múltjukat, jelen környezetüket, önmagukat. Ehhez elengedhetetlen, hogy ebben a képzési szakaszban a tanulók biztos szövegértésre tegyenek szert. Őrizzék meg kíváncsiságukat, nyitottságukat, s váljanak olvasó emberekké. Olyan olvasó emberekké, akik a képzési szakasz végére már a művek elsődleges jelentése mögé látnak, azaz többféle olvasási és értelmezési stratégiával rendelkeznek, az általuk olvasott szövegeket képesek mérlegelve végiggondolni. Össze tudják kapcsolni a már meglévő ismereteiket az olvasott, hallott vagy a digitális szövegek tartalmával, képesek meglátni és kiemelni az összefüggéseket. Műveltségi szintjük emelkedik, tantárgyi ismereteik bővülnek magyar nyelv és irodalom tantárgyban.
A módszer ajánlás rövid leírása
A címmel utalunk a módszer által kiemelten kezelt, a magyar széppróza atyjának a magyar irodalomban elfoglalt jelentőségére. A jeles nap alkalmával sokféle módszerrel kívánjuk a tanulók érdeklődését fenntartani, bevonni őket alkotási és kutatási folyamatokba: a pontos szövegértést, helyes és kreatív nyelvhasználatot fejlesztő versenyfeladatokkal; a könyvekről, könyvészeti ismeretekről való csoportos kutatással és beszélgetéssel; témakereséssel elbeszélésíráshoz; most mutasd meg! típusú játékkal csoportversenyben; játékos könyvtárhasználattal; ki kicsoda játékkal csoportban digitális eszközhasználattal; szövegértelmezéssel, feldolgozással csoportmunkában; kirándulással a balatonfüredi Jókai villába; ünnepi beszéd írásával pármunkában; egy elképzelt író-olvasó találkozó előkészítésével; párbeszéd alkotásával és előadásával adott szereplők között; kerekasztal körforgó módszerrel.
A módszer ajánlás célja
A módszer ajánlás tanulási célja, hogy a főleg csoportos feladatok révén a tanulók játékos formában, sok csapatfeladattal bővítsék tudásukat a jeles napról, Jókairól, a magyar prózairodalomról. A tanulók a korábbi ismereteiket új információkkal, a szépprózához kapcsolódó fogalmakkal bővítsék. Nevelési cél, hogy képesek legyenek rövid, saját élményen alapuló szövegalkotásra, kisebb jelenetek bemutatására, csoportban való együttműködésre, az egymás iránti türelmes odafigyelésre, kreatív alkotások létrehozására, a beszélgetések, indokolt vélemények segítségével kritikusabb gondolkodásra. Értsék meg az olvasás fontosságát, fedezzék fel értékeit, szellemileg és érzelmileg is kötődjenek hozzá, találjanak élvezetet benne.
A módszer ajánlás elvárt eredményei
A módszer ajánlás elvárt eredménye, hogy a tanulók nyitottá válnak új irodalmi szövegek, irodalmi élmények befogadására. A jeles nap tartalmához kapcsolódó fogalmak felismerésére, különböző műfajú rövidebb szövegek alkotására, források elemzőbb értelmezésére. A csoportmunkákban való harmonikus együttműködésre, kreatív gondolkodásra.
A módszer ajánlás elemei
R
Ráhangolódás
A ráhangolódás elemei előkészítik a jeles nap tartalmát, célja a motiváció, az előismeretek és az új ismeretek összekapcsolása.
25 perc
60 perc
30 perc
25 perc
Activity szépprózás fogalmakkal
Nézzük meg a könyvesbolt kirakatát!
A téma az utcán hever…
Most mutasd meg!
J
Jelentésteremtés
A jelentésteremtés módszer elemei középpontjában az új ismeretek, gondolatok feldolgozása és megértése, valamint az új és régi ismeretek összekapcsolása áll.
60 perc
60 perc
60 perc
120 perc
30 perc
60 perc
60 perc
Nézz körül a helyi könyvtárban!
Ki kicsoda?
Vizsgáljuk meg a szöveget!
Kiránduljunk Balatonfüredre!
Magyar hírességek az étlapon
Rójuk le tiszteletünket!
Játsszatok író-olvasó találkozót!
R
Reflexió
A reflexió elemei a jeles nap során szerzett információk összegzése, megszilárdítása, amely során a tanulók saját nyelvükön fogalmazzák meg azokat a gondolatokat, ismereteket, amelyekkel a feldolgozás során találkoztak.
15 perc
30 perc
30 perc
60 perc
Te mit vállalsz?
Miről beszélgetnek?
Mit tudunk?
Olvasni jó!