Mutassuk meg a kedvenc meséinket!
B variáns
1-4. évfolyam 21-32 Fő 11 óra 30 perc
Február 18.
A magyar széppróza napja
Kulturális emléknapok
Kedvencnek jelöléshez regisztrálj és jelentkezz be!
A jeles nap megértéséhez, megtartásához szükséges előismeretek
A Magyar széppróza napja új jeles nap a magyar kultúrában. A nap témájának és funkciójának a megértéséhez az alsós korosztály tagjai már rendelkeznek kellő előismerettel, kompetenciával. Nagyon sok mesét, elbeszélést, mondát, mondókát, mítoszt, regényt ismernek már az óvodából is, amelyekre a jeles nap tartalmának magyarázatakor építeni lehet. Az óvodai nevelés megalapozta a tanulók erkölcsi, szociális érzékenységének fejlődését, éntudatának alakulását, önkifejező törekvéseit. Már az óvodában elkezdődött a szocializáció szempontjából meghatározó, a közös élményeken alapuló tevékenységek gyakorlása, a gyermek erkölcsi tulajdonságainak, önállóságának, önfegyelmének, kitartásának, feladattudatának, szabálytudatának, szokás- és normarendszerének megalapozása. Ennek legfőbb eszköze a mese, mely a gyermek érzelmi, értelmi, erkölcsi fejlődésének és fejlesztésének egyik legfőbb segítője. A mese - képi és konkrét formában, a bábozás és dramatizálás eszközeivel - feltárja a gyermek előtt a külvilág és az emberi belső világ legfőbb érzelmi viszonylatait, a lehetséges és megfelelő viselkedésformákat, ezért a jeles nap alkalmából is a foglalkozások nagy részének alapját képezheti az alsó tagozatban is.
A jeles nap tartalmi kapcsolódása a NAT-hoz
A magyar nyelv és irodalom tantárgynak kulcsszerepe van az ismeretek átadásában, a készségek fejlesztésében, a tudás megszerzésében, a gondolkodás és a kommunikáció fejlesztésében, a szellemi tartalom megszerzésében és az erkölcsi értékek kialakításában. A Magyar széppróza napja projekt során a kompetenciák fejlesztése mesék, elbeszélés és leírás jellegű szövegfajták megértése, feldolgozása során történik. Elsősorban csoportos munkaformában, tevékenykedtető, kutató, és játékos feladatokkal valósítjuk meg a készségfejlesztést. 
A módszer ajánlás rövid leírása
A tevékenységek során a kooperativitást, az együttműködésen alapuló, közösségi élményeket adó módszerek vannak hangsúlyban. A korosztály érdeklődő, nyitott, játékos attitűdjét alapul véve valósulnak meg a prózai szövegek feldolgozása. A módszerek között szövegértést segítő, logikai, és kreatív feladatok is szerepelnek. Az alkalmazott élménypedagógiai módszerek például: páros munka eredményeinek közös osztálytablón való feltüntetése, rajzos és szöveges terv készítése, meseszövés játék, rajzos mesefakészítés, eldugott címek és szerzők megkeresése és párosítása, mesés ugróiskola, labdajátékkal egybekötött kérdezz-felelek, mese és prózai idézetek összerakása, activity játék, élőtabló készítése.
A módszer ajánlás célja
A csoportos feladatok révén a tanulók játékos formában bővítsék tudásukat a jeles napról, Jóka Móriról és a meseirodalomról. Ismerkedjenek a próza fogalmával, és maguk is képesek legyenek az egyre pontosabb szövegértésre, rövidebb szövegalkotásra, a társaikkal való együttműködésre. Személyesen éljék meg és érezzék át a jeles nap tartalmát és jelentőségét, az olvasás örömét, a könyvek szeretetét. A tanulók szóbeli kommunikációjának fejlesztése a szövegértési gyakorlatok, a kérdésfeltevés és a játékok során valósul meg. A tanulók olvasóvá nevelése kiemelt cél.
A módszer ajánlás elvárt eredményei
A módszer ajánlás elvárt eredményei, hogy a korosztály az olvasásra nyitott, az olvasást szerető irodalomfogyasztóvá válik. A feladatok által a tanulók közelebb kerülnek a mesék, az irodalmi szövegek megértéséhez, bővül szókincsük, kreatív módon képesek a jeles nap egyes elemeit megjeleníteni. Szociális és kommunikációs kompetenciáik a feladatok elvégzése során mélyülnek. A módszerek támogatják önreflexiójuk hangsúlyosabbá, erősebbé válását, fejlesztik fantáziájukat, kreativitásukat, mélyül a másikra való figyelésük, beleérző és együttműködési képességük. Fontos, hogy a világra való nyitottság és kíváncsiság megerősödjön a tanulókban. A saját élményeken alapuló, aktivizáló feladatok egyúttal érzelmileg is formálják a tanulók hozzáállását.
A módszer ajánlás elemei
R
Ráhangolódás
A ráhangolódás elemei előkészítik a jeles nap tartalmát, célja a motiváció, az előismeretek és az új ismeretek összekapcsolása.
45 perc
45 perc
30 perc
45 perc
Ismerkedjünk a helyi könyvtárral!
Tegyük szebbé!
Kapd el és modd!
Mi a kedvenced?
J
Jelentésteremtés
A jelentésteremtés módszer elemei középpontjában az új ismeretek, gondolatok feldolgozása és megértése, valamint az új és régi ismeretek összekapcsolása áll.
30 perc
90 perc
25 perc
60 perc
45 perc
45 perc
30 perc
Játsszunk a téren!
Készítsetek mesefát!
Keressétek meg!
Minden a meséről szól!
Egy mesés ugróiskola
Csináljunk utcaszínházat!
Keressük a kincset!
R
Reflexió
A reflexió elemei a jeles nap során szerzett információk összegzése, megszilárdítása, amely során a tanulók saját nyelvükön fogalmazzák meg azokat a gondolatokat, ismereteket, amelyekkel a feldolgozás során találkoztak.
40 perc
20 perc
60 perc
30 perc
Mutasd meg, megmondom, ki írta!
Készítsünk élő tablót!
Miről mesél Jókai?
Kőbe vésett prózanap