"A legkedvesebb regényem"
A variáns
9-12. évfolyam 21-32 Fő 18 óra 35 perc
Február 18.
A magyar széppróza napja
Kulturális emléknapok
Kedvencnek jelöléshez regisztrálj és jelentkezz be!
A jeles nap megértéséhez, megtartásához szükséges előismeretek
A Magyar próza napja megtartásához megfelelő előismeretekkel rendelkeznek a tanulók, hiszen felső tagozaton magyar nyelv és irodalom tantárgyból a próza, a szépirodalom fogalmát, tárgykörét műfaji sajátosságait a korosztálynak megfelelő szövegek megismerését és megértését, különféle műfajú szövegek alkotásának a módszerét a kerettantervi követelmények tartalmazzák. Az anyanyelvi és kommunikációs kompetencia, a tanulás tanítása, a művészeti és esztétikai nevelés a tankönyvi szövegek feldolgozása során megvalósul.
A jeles nap tartalmi kapcsolódása a NAT-hoz
A jeles nap tartalma kapcsolódik a NAT-hoz: a feladatok a hét kulcskompetencia fejlesztését segítik, különösen a csoportmunkán, az együttműködésen alapuló közös gondolkodással, az önálló anyaggyűjtéssel, a vizuális rendezőkkel, a digitális technológiával támogatott oktatási módszerekkel. Nagyon fontos a szövegértés, a szövegalkotás, az olvasóvá nevelés, a mérlegelő gondolkodás, a véleményalkotás, az anyanyelvi kultúra, az anyanyelvi ismeretek, az irodalmi kultúra, az irodalmi ismeretek fejlesztése. A digitális világ bővülésével a diákokra hatalmas információ-mennyiség zúdul. Meg kell tanulniuk kiválasztani a fontos, értékes adatokat és ismereteket. Fontos továbbá, hogy a diákok megértsék a nemzet, a szűkebb közösség és az egyes emberek kapcsolatát. Megismerjék kultúrájukat, annak gondolati, erkölcsi tartalmait, esztétikai értékeit, ami révén szellemileg és érzelmileg is kötődnek majd ahhoz. Ismerjék és értsék múltjukat, jelenüket, benne önmagukat. Tantárgyi ismereteik bővülnek magyar nyelv és irodalom tantárgyban.
A módszer ajánlás rövid leírása
A módszer ajánlás fő pillérei: a kooperatív csoportmunka, az együttműködésen alapuló játékos vagy irodalmi szövegeket feldolgozó feladatok, kreativitást igénylő szituációs feladatok, valamint a közösséget összehozó gyűjtőmunkák, a közös feladatmegoldás, közös játék során létrehozott feladatok, melyek megoldása a kritikai gondolkodásra, a kreatív, aktív, közösségben együttműködő részvételre épít. Az alkalmazott élménypedagógiai módszerek: a szabadulószoba, a szoborcsoport-alkotás, irodalmi memoár készítése, játék, drámajáték, beszélő kép, internetes gyűjtőmunka, az eredmények közös bemutatása térképen, kérdezőközösség, indoklással ellátott reflexiók a jeles napra, szófelhő készítés, közösségi oldalas bejegyzések írása.
A módszer ajánlás célja
A módszerajánlás tanulási célja, hogy a tanulók a korabeli források értelmezése során mélyítsék és szélesítsék irodalmi ismereteiket, tudásukat. Cél továbbá, hogy a korosztály a bonyolult összefüggések felfedezésére képes, a nyelvi jelentésrétegeket kutató, a logikai gondolkodás magas szintjét elsajátító értő olvasóvá váljon. Cél, hogy kommunikációja, szövegértése folyamatosan fejlődjön. A biztos szövegértés nemcsak a magyar nyelv és irodalom, de valamennyi tantárgy értő és eredményes tanulását segíti, feltétele a gondolkodás és a beszéd fejlesztésének is. A digitális világban fontos az információtömegből kiválasztani a lényeges elemeket. A tanulás tanulását szolgálják a feladatok végére tervezett reflektív beszélgetések. Nevelési cél, hogy érzelmileg is közelebb kerüljenek a jeles naphoz és az olvasás szeretetéhez. A múlt személyessé tétele során elköteleződjenek a széppróza hagyományainak továbbvitelében, hogy az irodalmat szerető, élvező, olvasó fiatalokká váljanak. Érezzék fontosnak a jeles nap hagyományának ápolását, az értékeinek megtartását, továbbadását.
A módszer ajánlás elvárt eredményei
A középiskolai korosztály ismeretei bővülnek a Magyar széppróza napjának névadójáról, a magyar romantikus próza legtermékenyebb és legsokoldalúbb írójáról, Jókai Mórról, a magyar széppróza kultúrtörténeti jelentőségéről. A projektnap során a tanulók elsősorban csoportban és párban dolgoznak, így fejlődik együttműködési készségük, kooperativitásuk, és erősödik csoportidentitásuk, felelősségérzetük. A különféle feladatok olykor játékos kreatív-produktív gyakorlatok, olykor kutatásra, szövegvizsgálatra épülő alkotó folyamatok során valósulnak meg. Szövegértő és szövegalkotó képességük fejlődik.
A módszer ajánlás elemei
R
Ráhangolódás
A ráhangolódás elemei előkészítik a jeles nap tartalmát, célja a motiváció, az előismeretek és az új ismeretek összekapcsolása.
120 perc
30 perc
80 perc
150 perc
Szabaduljunk minél előbb!
Csináljatok szoborcsoportot!
Kultuszod van, megmondom ki vagy!
Aktuális-e ma is?
J
Jelentésteremtés
A jelentésteremtés módszer elemei középpontjában az új ismeretek, gondolatok feldolgozása és megértése, valamint az új és régi ismeretek összekapcsolása áll.
60 perc
60 perc
30 perc
60 perc
300 perc
30 perc
60 perc
Irodalmi memori
Hej Dunáról fúj a szél
Készítsetek társasjátékot!
Éld át a szereped!
Alkossatok beszélő képet!
Hogyan él velünk ma Jókai?
Jókairól Jókainak
R
Reflexió
A reflexió elemei a jeles nap során szerzett információk összegzése, megszilárdítása, amely során a tanulók saját nyelvükön fogalmazzák meg azokat a gondolatokat, ismereteket, amelyekkel a feldolgozás során találkoztak.
30 perc
60 perc
30 perc
15 perc
Írjatok közösségi oldalas bejegyzést!
Ami meglepett engem
Én beszélek, te megmondod ki az!
Melyik az a tíz?