Jókai kertjében vagyunk
A variáns
5-8. évfolyam 21-32 Fő 13 óra 10 perc
Február 18.
A magyar széppróza napja
Kulturális emléknapok
Kedvencnek jelöléshez regisztrálj és jelentkezz be!
A jeles nap megértéséhez, megtartásához szükséges előismeretek
Alsó tagozaton magyar nyelv és irodalom tantárgyból a próza, a szépirodalom fogalmát, tárgykörét műfaji sajátosságait a korosztálynak megfelelő szövegek megismerését és megértését a kerettantervi követelmények tartalmazzák. Az anyanyelvi és kommunikációs kompetencia, a tanulás tanítása, a művészeti és esztétikai nevelés a tankönyvi szövegek feldolgozása során valósul meg.
A jeles nap tartalmi kapcsolódása a NAT-hoz
A jeles nap tartalma kapcsolódik a NAT-hoz. Ebben az ajánlásban elsődleges cél, hogy a diákok megértsék a nemzet, a szűkebb közösség és az egyes ember kapcsolatát. Megismerjék kultúrájukat, annak gondolati, erkölcsi tartalmait, esztétikai értékeit. Ennek révén szellemileg és érzelmileg is kötődjenek ahhoz. Korosztályuknak megfelelően tudják értelmezni múltjukat, jelen környezetüket, önmagukat. Ehhez elengedhetetlen, hogy  a tanulók biztos szövegértésre tegyenek szert. Őrizzék meg kíváncsiságukat, nyitottságukat, s váljanak olvasó emberekké. Olyanokká, akik már a művek elsődleges jelentése mögé látnak, azaz többféle olvasási és értelmezési stratégiával rendelkeznek, az általuk olvasott szövegeket képesek mérlegelve végiggondolni. Össze tudják kapcsolni a már meglévő ismereteiket az olvasott, hallott fizikai vagy digitális szövegek tartalmával, képesek meglátni és kiemelni az összefüggéseket. Műveltségi szintjük emelkedik, tantárgyi ismereteik bővülnek.
A módszer ajánlás rövid leírása
A Jókai kertjében vagyunk címmel utalunk a módszer által kiemelten kezelt, a magyar széppróza atyjának is nevezett Jókai Mór magyar irodalomban elfoglalt jelentőségére. A jeles nap alkalmával a tanulók érdeklődését sokféle módszerrel kívánjuk fenntartani, bevonni őket alkotási és kutatási folyamatokba: internetes kutatás csoportmunkában, az eredmények digitális eszközökkel való prezentálása (Prezi, PPT, tabló, grafikai szervező - pókháló ábra, stb), plakátkészítés csoportban - egymás munkájának korrigálásával, kiegészítésével; tájleíró verseny, virtuális séta, novellaíró verseny adott címmel, memóriajáték készítése és használata, barkochba játék, fonalgombolyítás kérdésekkel, interjúzás, kvízjáték. A módszerek nagy része a tanulók szövegértési, szövegértelmezési és szövegalkotási kompetenciáit, a csoport és páros munkák a szociális és együttműködési kompetenciáikat fejlesztik, a tanulói együttműködésen alapuló tanulást valósítják meg. Többször alkalmazunk digitális technológiával támogatott oktatási módszereket is.
A módszer ajánlás célja
A módszer ajánlás célja, hogy a főleg csoportos feladatok révén a tanulók játékos formában, sok csapatfeladattal bővítsék tudásukat a jeles napról, Jókairól, a magyar prózairodalomról. A tanulók a korábbi ismereteiket új információkkal, a szépprózához kapcsolódó fogalmakkal bővítsék. Képesek legyenek rövid, saját élményen alapuló szövegalkotásra, kisebb jelenetek bemutatására, csoportban való együttműködésre, az egymás iránti türelmes odafigyelésre, kreatív alkotások létrehozására, a beszélgetések, indokolt vélemények segítségével kritikusabb gondolkodásra. Értsék meg az olvasás fontosságát, fedezzék fel értékeit, szellemileg és érzelmileg is kötődjenek ehhez a tevékenységhez, találjanak élvezetet benne.
A módszer ajánlás elvárt eredményei
A tanulók nyitottá válnak új irodalmi szövegek, és ezekhez köthető élmények befogadására, valamit a jeles nap tartalmához kapcsolódó fogalmak felismerésére, különböző műfajú rövidebb szövegek alkotására, források elemzőbb értelmezésére, a csoportmunkákban való harmonikus együttműködésre és kreatív gondolkodásra.
A módszer ajánlás elemei
R
Ráhangolódás
A ráhangolódás elemei előkészítik a jeles nap tartalmát, célja a motiváció, az előismeretek és az új ismeretek összekapcsolása.
60 perc
30 perc
50 perc
50 perc
Szokásunk az olvasás
Csatorna-sokféleség
Otthon a köynvtárban
"Hatalmasat dördült az ég"
J
Jelentésteremtés
A jelentésteremtés módszer elemei középpontjában az új ismeretek, gondolatok feldolgozása és megértése, valamint az új és régi ismeretek összekapcsolása áll.
60 perc
60 perc
90 perc
60 perc
30 perc
30 perc
90 perc
Kutassunk csoportban!
Emlékezz!
Sétáljunk Jókai kertjében!
Ismerd meg Jókai Dunáját!
Gondolj valamit Jókairól, én kitalálom!
Gombolyítsunk!
A kulcs nálad van
R
Reflexió
A reflexió elemei a jeles nap során szerzett információk összegzése, megszilárdítása, amely során a tanulók saját nyelvükön fogalmazzák meg azokat a gondolatokat, ismereteket, amelyekkel a feldolgozás során találkoztak.
30 perc
45 perc
45 perc
60 perc
Interjúzz!
Vizet a pókhálóba!
Memória - játék
Versenyezzetek!