"Műveljük kertjeinket!"
A variáns
1-4. évfolyam 21-32 Fő 13 óra 35 perc
Február 18.
A magyar széppróza napja
Kulturális emléknapok
Kedvencnek jelöléshez regisztrálj és jelentkezz be!
A jeles nap megértéséhez, megtartásához szükséges előismeretek
A nap témájának és funkciójának a megértéséhez az alsós korosztály tagjai már rendelkeznek kellő előismerettel, kompetenciával. Nagyon sok mesét, elbeszélést, mondát, mondókát, mítoszt, regényt ismernek már az óvodából is, amelyekre a jeles nap tartalmának és funkciójának magyarázatakor, a prózairodalom téma- és műfaji sajátosságainak megismertetésekor építeni lehet. Az óvodai nevelés megalapozta a tanulók erkölcsi, szociális érzékenységének fejlődését, éntudatának alakulását, önkifejező törekvéseit. Már az óvodában elkezdődött a szocializáció szempontjából meghatározó, a közös élményeken alapuló tevékenységek gyakorlása, a gyermek erkölcsi tulajdonságainak, önállóságának, önfegyelmének, kitartásának, feladattudatának, szabálytudatának, szokás- és normarendszerének megalapozása. Ennek legfőbb eszköze a mese, amely a gyermek érzelmi, értelmi, erkölcsi fejlődésének és fejlesztésének egyik legfőbb segítője. A mese - képi és konkrét formában, a bábozás és dramatizálás eszközeivel - feltárja a gyermek előtt a külvilág és az emberi belső világ legfőbb érzelmi viszonylatait, a lehetséges és megfelelő viselkedésformákat, ezért a jeles nap alkalmából is a foglalkozások egy részének alapját képezheti az alsó tagozatban is.
A jeles nap tartalmi kapcsolódása a NAT-hoz
A magyar nyelv és irodalom tantárgynak kulcsszerepe van az ismeretek átadásában, a készségek fejlesztésében, a tudás megszerzésében., a gondolkodás és a kommunikáció fejlesztésében, a szellemi tartalom és az erkölcsi nézetek kialakításában. A Magyar széppróza napja projekt során a kompetenciák fejlesztése elsősorban mesék, elbeszélések feldolgozásával történik. A tanulás szervezése páros és csoportos munkaformában, élménypedagógiai, tevékenykedtető, kutató, és játékos feladatokkal történik, melyben a digitális tudást eszközként használjuk. A jeles napon több tantárgyhoz kötődő feladatai feldolgozásával valósítjuk meg a komplexitást. A módszer elemek kapcsolódnak a magyar nyelv és irodalomhoz (melynek kiemelt célja, hogy a tanulók biztos szövegértésre tegyenek szert, tudjanak írásbeli és szóbeli szövegeket alkotni; őrizzék meg kíváncsiságukat, nyitottságukat, érdeklődésüket, olyan olvasó emberekké neveljük őket); az etikához (az erkölcsi nevelés fő célja a tanuló erkölcsi érzületének és erkölcsi gondolkodásának fejlesztése, segítése a társas szabályok, a viselkedésminták azonosításában és saját alakuló értékrendjének tudatosításában); a digitális kultúrához (a digitális eszközök használata, információszerzés az e-Világban; az ének-zenéhez (mert a zenei nevelés speciálisan olyan készségeket, képességeket, kompetenciákat is fejleszt, melyek hatással vannak egyéb, nem zenei képességekre is (transzferhatás).
A módszer ajánlás rövid leírása
A módszer ajánlásakor elsődlegesen  az együttműködésen alapuló, közösségi élményeket adó módszereket tartjuk kiemelkedően fontosnak. A korosztály érdeklődő, nyitott, játékos attitűdjét alapul véve valósítottuk meg az elemeket. A feladatok részben kapcsolódnak Jókai életéhez, személyéhez, emlékének megőrzéséhez, nagyságának méltatásához, részben a prózai műfajhoz, az olvasás megszerettetéséhez. Mindezt a tanulókat aktivizáló módon, élménypedagógiai módszerekkel teszik: labdajáték, fakanál bábok készítése és bábozás, meseírás, mese-csákó készítés, prózafa állítás, meseíró verseny szervezés, drámázás, meserajzolás, kommunikációs játék. Az elemek között ritmust fejlesztő, szövegértést és alkotást segítő, gondolkodást, fantáziát, kreativitást igénylő feladatok is szerepelnek.
A módszer ajánlás célja
A főleg csoportos feladatok révén a tanulók játékos formában, sok csapatfeladattal bővítsék tudásukat a jeles napról, Jókairól és a meseirodalomról, ismerkedjenek a próza fogalmával, maguk is képesek legyenek az egyre pontosabb szövegértésre, rövidebb szövegalkotásra, kisebb jelenetek előadására, a digitális eszközök alkalmazására, a társaikkal való együttműködésre. Személyesen érezzék át a jeles nap örömét és jelentőségét, az olvasás örömét, a könyvek szeretetét.
A módszer ajánlás elvárt eredményei
A feladatok által a tanulók közelebb kerülnek a mesék, az irodalmi szövegek megértéséhez, bővül szókincsük, kreatív módon képesek a jeles nap egyes elemeit megjeleníteni. A feladatok elvégzése által szociális és kommunikációs kompetenciáik mélyülnek. A feladatok támogatják önreflexiójuk hangsúlyosabbá, erősebbé válását, fejlesztik fantáziájukat, kreativitásukat, mélyül az egymásra figyelési készségük, beleérző és együttműködési képességük. Fontos, hogy a világra való nyitottságukat, kíváncsiságukat fenntartsuk. A saját élményeken alapuló, aktivizáló feladatok egyúttal érzelmileg is formálják a tanulók hozzáállását.
A módszer ajánlás elemei
R
Ráhangolódás
A ráhangolódás elemei előkészítik a jeles nap tartalmát, célja a motiváció, az előismeretek és az új ismeretek összekapcsolása.
30 perc
60 perc
30 perc
90 perc
Az én kedvenc könyvem
Fejemen a mesém
Olvasni márpedig jó!
Állítsunk prózafát!
J
Jelentésteremtés
A jelentésteremtés módszer elemei középpontjában az új ismeretek, gondolatok feldolgozása és megértése, valamint az új és régi ismeretek összekapcsolása áll.
91 perc
30 perc
45 perc
30 perc
60 perc
60 perc
30 perc
Paraván mögött A rest lány
Így írunk mi - meséket!
Üzenet a mesehősöknek
Megelevenített közmondások
Keressük Jókait a könyvtárban!
Az én mesém egy képben
Ugyanazt olvassuk és mégis...
R
Reflexió
A reflexió elemei a jeles nap során szerzett információk összegzése, megszilárdítása, amely során a tanulók saját nyelvükön fogalmazzák meg azokat a gondolatokat, ismereteket, amelyekkel a feldolgozás során találkoztak.
90 perc
20 perc
120 perc
45 perc
Regények vándorúton
A labda és a visszatekintés
Próza a bábszínpadon
A magyar próza napja képekben