Ünnepeljünk együtt!
A variáns
1-4. évfolyam 21-32 Fő 12 óra 55 perc
Március 15.
1848-49-es forradalom és szabadságharc ünnepe
Kiemelt magyar ünnepek
Kedvencnek jelöléshez regisztrálj és jelentkezz be!
A jeles nap megértéséhez, megtartásához szükséges előismeretek
Március 15-e kapcsán még nem elvárható az elmélyült, történelmi tudás vagy lexikális ismeret. Minden feladat igényli az előzetes megbeszélést, de a gyerekek már óvodában is ismerkedtek ezzel az ünneppel, így erre is lehet építkezni a feladatok során. Előzetes ismeretként tehát számíthatunk arra, hogy a kiemelkedő személyekkel, jelképpel tisztában vannak a tanulók, valamint, hogy ismereteik között feleleveníthető dalok, versek is vannak. A tanulók ebben a fejlesztési szakaszban magyar népköltészeti alkotásokkal (népmese, mondóka, szólás, közmondás, találós kérdés, népdal) és magyar szerzők műveivel (műmese, vers, versrészlet) találkoznak. Jellemző és ismert részletek alapján azonosítják a nemzeti ünnepeken elhangzó költemények részleteit, szerzőjüket megnevezik.
A jeles nap tartalmi kapcsolódása a NAT-hoz
A kulcskompetenciák mélyítése elsősorban a saját élményen alapuló, valamint kutatás általi tanulással valósul meg. Minden, amit a diákok megtapasztalnak, átélnek, hozzájárul ahhoz, hogy tudásuk mélyüljön. A változatos műfajú és típusú szövegek a tanulók világról szerzett ismereteit bővítik, szó- és kifejezéskészletüket gazdagítják, ezáltal segítik az önismeretük fejlődését, valamint a közösségekben (család, osztály, iskola, település) való eligazodásukat.
A módszer ajánlás rövid leírása
A módszer ajánlás a saját élményen alapuló tanulást hangsúlyozza, előtérbe helyezve a csoportmunkát, az együttműködést. A módszerek között változatos feladatok találhatók, melyek a történelmi háttér megismerésén túl, további készség- és képességfejlesztésre adnak lehetőséget. A feladatok között találhatóak továbbá zenei-, esztétikai érzéket, előadói készséget fejlesztők is.
A módszer ajánlás célja
Cél, hogy a tanulók élmények által elevenítsék fel, majd bővítsék ismereteiket nemzeti ünnepünk történelmi hátterével kapcsolatban, erősödjék magyarságtudatuk. Erősödjék csoportidentitásuk, kapcsolatuk a közösséggel. Fejlődjön ön- és társismeretük, kommunikációs kompetenciáik, esztétikai tudatosságuk. A személyiség egészének alakítása, pozitív attitűd kialakítása is a célunk. A különböző tevékenységekkel nemcsak a történelmi ismeretek mélyülnek, hanem a fejlesztés mellett a nemzeti identitástudat kialakítása és a hazaszeretetre nevelés is.
A módszer ajánlás elvárt eredményei
A tanulók örömmel, kíváncsisággal fordulnak nemzeti ünnepünk felé. Képesek lesznek ismereteiket mások előtt előadni, megjeleníti játékos formában. A feladatok lehetővé teszik számukra az ismeretek egységben való szemléletmódját, belsővé válását. Kialakul, fejlődik a kooperációra való készség, az egymásra való odafigyelés, az ön-és társreflexió.
A módszer ajánlás elemei
R
Ráhangolódás
A ráhangolódás elemei előkészítik a jeles nap tartalmát, célja a motiváció, az előismeretek és az új ismeretek összekapcsolása.
20 perc
20 perc
40 perc
60 perc
Ki tudjuk rakni?
Kokárdavadászat
Készítsünk óriás kokárdát tenyérlenyomatokból!
Játsszunk Pilvax kávéházast!
J
Jelentésteremtés
A jelentésteremtés módszer elemei középpontjában az új ismeretek, gondolatok feldolgozása és megértése, valamint az új és régi ismeretek összekapcsolása áll.
40 perc
50 perc
90 perc
90 perc
90 perc
90 perc
40 perc
Ismerkedjünk a márciusi forradalom nagy alakjaival!
Nézd meg, válaszolj!
Öltözzünk márciusi ifjúnak!
Alkossunk jeleneteket!
Riporter leszek
Váljunk újságíróvá!
Kossuth Lajos azt üzente…
R
Reflexió
A reflexió elemei a jeles nap során szerzett információk összegzése, megszilárdítása, amely során a tanulók saját nyelvükön fogalmazzák meg azokat a gondolatokat, ismereteket, amelyekkel a feldolgozás során találkoztak.
30 perc
40 perc
30 perc
45 perc
Totózzunk!
Szavaljunk!
Kérdezzük meg Petőfit!
Készítsünk óriás tablót!