Szent István nagysága
B variáns
9-12. évfolyam 21-32 Fő 9 nap 3 óra 45 perc
Augusztus 20.
Szent István ünnepe, államalapítás
Kiemelt magyar ünnepek
Kedvencnek jelöléshez regisztrálj és jelentkezz be!
A jeles nap megértéséhez, megtartásához szükséges előismeretek
Az általános iskolában elsajátított történelmi, irodalmi ismeretek, szövegértési, szövegalkotási, kommunikációs készségek, digitális alapismeretek: a tanulók legyenek tisztában Szent István kilétével, a magyarságnak az államalapítást megelőző történelmével.Legyen gyakorlatuk különböző digitális eszközök kezelésében (számítógép, laptop, tablet vagy okostelefon), legyenek képesek írásbeli és szóbeli  szövegértelmezésre, szövegalkotásra.
A jeles nap tartalmi kapcsolódása a NAT-hoz
A hét kulcskompetencia fejlesztését segítik a feladatok, különösen a csoportmunkán, együttműködésen alapuló közös gondolkodással, az önálló anyaggyűjtéssel, a vizuális rendezőkkel rendszerezett tudással, az érveléssel, lényegkiemeléssel, a saját felvetések megfogalmazásával, a kritikai és problémaközpontú gondolkodással. A jeles naphoz készített feladatokban a 9-12-es tantárgyak nagy részéhez találunk kapcsolódást. A feladatok zöme kapcsolódik a magyar nyelv és irodalomhoz (kommunikációs készség  fejlesztése), a történelemhez (államalapítás, I. (Szent) István uralkodásának jellemzése és értékelése). A kereszténység felvétele és az államalapítás jelentőségének a felismerése; az állampolgári ismeretekhez (nemzet, nemzettudat; lokálpatriotizmus, hazafiság) valamint a digitális kultúrához (a tanuló képessé válik a digitális környezetben, felhőalapú információmegosztó rendszerekben megszerezhető tudáselemek keresésére, szűrésére, rendszerezésére, továbbá tudásépítő folyamataikban való alkotó felhasználására).
A módszer ajánlás rövid leírása
A módszerelemek törekednek a Szent István napjával kapcsolatos látókör szélesítésére. A feladatok kapcsolódnak Szent István életéhez, az államalapítás jelentőségéhez, emlékének megőrzéséhez, nagyságának méltatásához. Mindezt a tanulókat aktivizáló módon úgy teszik, hogy közben tudásukat, készségeiket és attitűdjeiket komplex módon fejlesztik. Mindezek révén a feladatok, a tanulók életében az egyéni és társadalmi boldogulásukhoz szükséges kompetenciákat fejlesztik: tudjanak team- munkában, kreatívan együttműködni, hogy szűkebb és tágabb közösségük felelősségteljes, logikusan és kritikusan gondolkodó, a tudásuk megújítására és használatára, önálló tanulásra képes polgáraivá váljanak.
A módszer ajánlás célja
A módszer ajánlás célja, hogy a Szent István emléknapon keresztül a diákok megértsék a nemzet, a szűkebb közösség és az egyes ember kapcsolatát, viszonyulásait az élő és élettelen világhoz. Megismerjék kultúrájukat, nemzeti emlékeiket, annak gondolati, erkölcsi tartalmait, esztétikai értékeit. Korosztályuknak megfelelően a jeles nap és maga Szent István személyének tükréből tudják értelmezni múltjukat, jelen környezetüket, önmagukat. A tanulókat fel kell készíteni arra, hogy a jeles nap hagyományának követői és később gyarapítói legyenek. A módszertani ajánlások szinte mindegyikében megvalósul az együttműködésen alapuló tanulás, a több tantárgy ismereteit integráló foglalkozások, a kompetenciák komplex fejlesztése, a digitális technológiával támogatott oktatási módszerek rendszeres alkalmazása a tanulókat élményalapú, aktivitásra késztető feladatokkal.
A módszer ajánlás elvárt eredményei
A módszer ajánlás elvárt eredménye, hogy a diákok elsajátítják azokat a Szent István napjához kötődő főbb kompetenciákat, beleértve a tudástartalmakat, a készségeket és attitűdöket is, amelyek a további életükben tudatosítják bennük e jeles nap fontosságát, jelentőségét. A saját élményeken alapuló, aktivizáló feladatok egyúttal érzelmileg is formálják a tanulók hozzáállását.
A módszer ajánlás elemei
R
Ráhangolódás
A ráhangolódás elemei előkészítik a jeles nap tartalmát, célja a motiváció, az előismeretek és az új ismeretek összekapcsolása.
60 perc
90 perc
90 perc
45 perc
Mutassunk be egy Szent Istvánhoz kapcsolódó flashmobot!
Rakjuk ki Szent Istvánt mozaikokból!
Készítsétek el Szent István családfáját!
Játsszatok Szent Istvánról szóló ismereteitekkel!
J
Jelentésteremtés
A jelentésteremtés módszer elemei középpontjában az új ismeretek, gondolatok feldolgozása és megértése, valamint az új és régi ismeretek összekapcsolása áll.
120 perc
90 perc
120 perc
2500 perc
240 perc
120 perc
120 perc
Hasonlítsátok össze Szent István Törvénykönyvét az általatok készítettel!
Derítsétek ki, milyen mesterségek védőszentje volt Szent István!
Keressétek meg a Szent István nevét őrző településket!
Deritsétek ki, hol volt vára Szent Istvánnak, készítsetek maketteket!
Versenyezzünk Szent Istvánról!
Tartsátok meg Szent István "koronázási beszédét"!
Csináljatok kvízt az "István, a király" rockoperához!
R
Reflexió
A reflexió elemei a jeles nap során szerzett információk összegzése, megszilárdítása, amely során a tanulók saját nyelvükön fogalmazzák meg azokat a gondolatokat, ismereteket, amelyekkel a feldolgozás során találkoztak.
3500 perc
90 perc
3500 perc
2500 perc
Miben állt Szent István nagysága?
Emlékezzetek Szent Istvánra!
Csináljatok táncbemutató projektet Szent István emlékére!
Készítsetek prezentációt a Szent István ábrázolásokból!