Játszál te is színházat!
B variáns
5-8. évfolyam 21-32 Fő 18 óra 45 perc
Szeptember 21.
A magyar dráma napja
Kulturális emléknapok
Kedvencnek jelöléshez regisztrálj és jelentkezz be!
A jeles nap megértéséhez, megtartásához szükséges előismeretek
A tanulók tisztában vannak a dráma fogalmával, a színházi alapfogalmakkal, többé kevésbé ismerik és használják a digitális eszközök adta lehetőségeket, képesek kisebb csoportos "megmozdulások, " előadására, szövegalkotásra és szövegek értelmezésére. A zene összekapcsolása a képekkel és kisebb irodalmi szövegekkel már elvárható ebben a korosztályban.
A jeles nap tartalmi kapcsolódása a NAT-hoz
A kulcskompetenciák elmélyítése elsődlegesen a csoportmunkával, az együttműködéssel fejlődik. A kreativitást, beleélést, egymásra figyelésre koncentráló feladatok, azoknak közös átélése, megbeszélése közelebb hozza a tanulókhoz a jeles nap tartalmát és üzenetét. A feladatok nagy része kapcsolódik a magyar nyelv és irodalomhoz (a kommunikációs kompetenciák folyamatos fejlesztése), az etikához ( érzelmileg azonosul a nemzeti kultúránk jelentőségével, a magyar nyelv gazdagságával, értelmezi a hozzájuk kapcsolódó jelképeket, valamint a jeles nap közösségmegtartó szerepét), a digitális kultúrához (tanuló képessé válik a digitális környezetben megszerezhető tudáselemek keresésére, szűrésére, rendszerezésére, továbbá tudásépítő folyamataikban való alkotó felhasználására).
A módszer ajánlás rövid leírása
A módszer ajánlás a csoportmunkát hangsúlyozza és többnyire együttműködésen alapuló, beleélést igénylő,  a csoportos összhangot megkövetelő feladatokból áll. Ezeknek fontos elemei a diákok türelemre, koncentrációra, fókuszálásra való ösztönzése. A módszerek között készségfejlesztő, zenei, esztétikai érzéket, hallást fejlesztő, szövegértést és értelmezést segítő, logikai, kreatív feladatok szerepelnek.
A módszer ajánlás célja
A módszer ajánlás tanulási célja, hogy a tanulók a korabeli források, szimbólumok, művészeti alkotások mélyebb értelmezése során mélyítsék és szélesítsék irodalmi, anyanyelvi, színházhoz kapcsolódó ismereteiket, tudásukat. Nevelési cél, hogy érzelmileg is közelebb kerüljenek a jeles naphoz. A múlt személyessé tétele során elköteleződjenek a múlt megismerésében, az irodalmi hagyományok továbbvitelében. Nyitott, érdeklődő, olvasó, színházba járó fiatalokká váljanak. Képesek legyenek árnyaltabban értelmezni az irodalmi alkotások üzenetét, a színpadi művek sokszínűségét, egyszerűbb drámai alkotásokat befogadni.
A módszer ajánlás elvárt eredményei
A módszer ajánlás elvárt eredményei: bővül a tanulók szépirodalmi, drámairodalmi ismerete, gazdagodik szókincsük. Tágul a magyar kulturális életre vonatkozó ismertük, mélyülnek szociális kapcsolataik a tágabb kulturális közösséggel, nyitottá válnak az olvasásra, képesek rövidebb jelenetek létrehozására, annak előadására. 
A módszer ajánlás elemei
R
Ráhangolódás
A ráhangolódás elemei előkészítik a jeles nap tartalmát, célja a motiváció, az előismeretek és az új ismeretek összekapcsolása.
30 perc
20 perc
25 perc
30 perc
Reklámozzuk a színházat!
Mondj egy mondatot!
Utánozd, változtass egy mozzanatot!
Táncoljunk szabadon a szabadban!
J
Jelentésteremtés
A jelentésteremtés módszer elemei középpontjában az új ismeretek, gondolatok feldolgozása és megértése, valamint az új és régi ismeretek összekapcsolása áll.
120 perc
90 perc
120 perc
240 perc
60 perc
60 perc
60 perc
Bábozzuk el vagy mondjuk el?
Keresd a szerepeket!
Fedezzük fel a színház titkos világát!
Bábozzunk az ovisoknak!
Fuss "magyar dráma" feliratos pólóban!
Készíts drámát utcai feliratokból!
Készítsetek filmet!
R
Reflexió
A reflexió elemei a jeles nap során szerzett információk összegzése, megszilárdítása, amely során a tanulók saját nyelvükön fogalmazzák meg azokat a gondolatokat, ismereteket, amelyekkel a feldolgozás során találkoztak.
60 perc
90 perc
90 perc
30 perc
Emlékezzünk kavicsokkal a jeles napra!
Csepürágók, vonuljatok fel!
Aki keres, az talál
Készítsd el a színházi lábnyomod!