"Küzdj és bízva bízzál!"
A variáns
9-12. évfolyam 21-32 Fő 23 óra 25 perc
Szeptember 21.
A magyar dráma napja
Kulturális emléknapok
Kedvencnek jelöléshez regisztrálj és jelentkezz be!
A jeles nap megértéséhez, megtartásához szükséges előismeretek
A módszer ajánlásokhoz szükséges előismeretek:szövegértés, irodalmi művek elemzése, műfajok alapszintű ismerete, források értelmezése, kommunikációs készség(Magyar nyelv és irodalom 5-8). A Dráma és színház tantárgy keretében korábban elsajátított színházi alapfogalmak ismerete, dramaturgiai alapfogalmak ismerete, saját történetek és irodalmi művek feldolgozásának készsége, melyeket az általános iskola befejezésére elsajátítottak a tanulók.
A jeles nap tartalmi kapcsolódása a NAT-hoz
A hét kulcskompetencia fejlesztését segítik a feladatok, különösen a csoportmunkán, az együttműködésen alapuló közös gondolkodással, az önálló anyaggyűjtéssel, a vizuális rendezőkkel. A diákok megértik a nemzet, a szűkebb közösség és az egyes ember kapcsolatát. Megismerik kultúrájukat, annak gondolati, erkölcsi tartalmait, esztétikai értékeit. Ennek révén szellemileg és érzelmileg is kötődnek ahhoz. Megismerik és megértik múltjukat, jelenüket, benne önmagukat. Különböző típusú, műfajú szövegeket értenek meg és dolgoznak fel.Önismeretét és társas kapcsolatait a megismert irodalmi művek révén erősíti.Részt vesz irodalmi mű kreatív bemutatásában (pl. díszlet, dramaturgia, átirat).
A módszer ajánlás rövid leírása
A módszer ajánlás fő pillérei: a kooperatív csoportmunka, az együttműködésen alapuló játékos vagy irodalmi szövegeket feldolgozó feladatok, szituációs, kreativitást igénylő feladatok, valamint a közösséget bevonó gyűjtőmunkák, a közös feladatmegoldás, közös játék során létrehozott feladatok, színpadra állított rövid jelenetek. A feladatok megoldása a kritikai gondolkodásra, a kreatív, aktív, közösségben együttműködő részvételre építenek (művészeti alkotások - képek, irodalmi szövegek, eredeti források megismerése, életutak kutatása, megismerése, színház történeti feladatok, különböző nézőpontok megvitatása). A tanulók a feladatokon keresztül bepillantást nyerhetnek a Nemzeti Színházak történetébe, összekötik azt a magyar dráma kiemelt játszóhelyeivel.
A módszer ajánlás célja
A módszer ajánlás tanulási célja, hogy a tanulók a korabeli források, szimbólumok, művészeti alkotások mélyebb értelmezése során mélyítsék és szélesítsék irodalmi, színház történeti, a magyar drámákkal való ismereteiket, tudásukat. Nevelési cél, hogy érzelmileg is közelebb kerüljenek a jeles naphoz. A múlt személyessé tétele során elköteleződjenek a drámai hagyományok továbbvitelében, elkötelezett, színházat ismerő, olvasó fiatalokká váljanak. Érezzék fontosnak a jeles nap hagyományának ápolását, az értékeinek megtartását, továbbadását.
A módszer ajánlás elvárt eredményei
A tanulók mélyebben megismerik a magyar drámairodalom történetét (klasszikus és kortárs), annak jeles szerzőit, részleteket a színházi adaptációkból, a magyar dráma kiemelkedő alakjait az empatikus, közösségi, szociális élményekre épülő feladatok során. Társaik véleményét figyelmesen meghallgatják, az álláspontokat kulturáltan megvitatják, közelítik. A módszerelemek hangsúlyozzák a nemzeti identitást, a hagyományok ápolását és a lokálpatriotizmust.
A módszer ajánlás elemei
R
Ráhangolódás
A ráhangolódás elemei előkészítik a jeles nap tartalmát, célja a motiváció, az előismeretek és az új ismeretek összekapcsolása.
20 perc
60 perc
30 perc
60 perc
Alkoss kapcsolatköröket!
Szavazz rám!
Szálljanak a szállóigék!
Semmit nem jelent!
J
Jelentésteremtés
A jelentésteremtés módszer elemei középpontjában az új ismeretek, gondolatok feldolgozása és megértése, valamint az új és régi ismeretek összekapcsolása áll.
300 perc
120 perc
90 perc
120 perc
120 perc
120 perc
90 perc
Fedezd fel Németh Antalt!
Állíts színpadra egy jelenetet!
Készítsünk ex-librist!
Képzelt riport -éld bele magad!
"Rappelés Madáchcsal!
Tervezz jelmezeket!
Te milyen díjat alapítanál?
R
Reflexió
A reflexió elemei a jeles nap során szerzett információk összegzése, megszilárdítása, amely során a tanulók saját nyelvükön fogalmazzák meg azokat a gondolatokat, ismereteket, amelyekkel a feldolgozás során találkoztak.
45 perc
60 perc
80 perc
90 perc
Mondj egy monológot!
Írjunk közösen egy drámai fordulatot!
Írjunk diáknyelven!
Tervezz színházi plakátot!