Ünnepeljük Szent István napját!
B variáns
1-4. évfolyam 21-32 Fő 1 nap 2 óra 40 perc
Augusztus 20.
Szent István ünnepe, államalapítás
Kiemelt magyar ünnepek
Kedvencnek jelöléshez regisztrálj és jelentkezz be!
A jeles nap megértéséhez, megtartásához szükséges előismeretek
A 3-4. osztályos kerettantervben szerepel Szent István koronája és a Szent István-legenda, de nem elvárás a mély és részletes történelmi tudás, a pontos lexikális ismeret. Az alsós diákok ismeretei még körvonalazódnak ebben az időszakban, így a feladatok igénylik a elemzéseket, a záróbeszélgetéseket, sok a játékos elem, a csoportmunka. Előismeretként szükséges többek között az okoseszközök használata, kiemelt jelentőséggel a keresőalkalmazásokra (szöveges, képes), azok értelmezésére. A módszerelemekhez nagyon fontos, hogy a tanulóknak legyenek hallott és olvasott szövegértési, szövegértelmezési és szövegalkotási ismereteik, valamint legyenek képesek figyelemösszpontosításra, egymásra figyelésre, együttműködésre.
A jeles nap tartalmi kapcsolódása a NAT-hoz
A kulcskompetenciák elmélyítése elsődlegesen a csoportmunkával, együttműködéssel fejlődik. A kreativitást, beleélést, egymásra figyelést megkövetelő feladatok, azoknak közös átélése, megbeszélése közelebb hozza a diákokhoz a jeles nap üzenetét, és finoman készíti fel annak lényegére. A feladatok nagy része kapcsolódik a magyar nyelv és irodalomhoz (a kommunikációs kompetenciák - szövegértés, szövegértelmezés, szövegalkotás - folyamatos fejlesztése, és a fent említett mondakör), az etikához (ismeri az állami, nemzeti és vallási ünnepek jelentését, a hozzájuk kapcsolódó jelképeket, valamint az ünnepek közösségmegtartó szerepét) , a digitális kultúrához (a digitális eszközök használata, alkotás digitális eszközökkel, információszerzés az e-világban) és a környezetismerethez (tájékozódás az időben és a térben, hazánk, Magyarország).
A módszer ajánlás rövid leírása
A módszerelemek törekednek Szent István bemutatására, a jeles nappal kapcsolatos látókör szélesítésére. A feladatok kapcsolódnak Szent István életéhez, személyéhez, emlékének megőrzéséhez, nagysága méltatásához. Mindezt a tanulókat aktivizáló módon, élménypedagógiai módszerekkel teszik: játék, internetes gyűjtőmunka és kutatás, kiállítás, virágültetés, drámajáték, rajzolás-festés, tanulmányi kirándulások, könyvtárlátogatás, fényképezés, tablókészítés, egymás kérdezése, versenyfeladat, activity játék, koszorúfonás, koszorúzás, méltatás, gyertyagyújtás- éneklés, megemlékezés, ismétlés és kérdezéskultúra, kvízjáték.
A módszer ajánlás célja
A módszer ajánlás célja, hogy a Szent István emléknapon keresztül a diákok megértsék a nemzet, a szűkebb közösség és az egyes ember kapcsolatát, viszonyulásait az élő és élettelen világhoz. Megismerjék kultúrájukat, nemzeti emlékeiket, annak gondolati, erkölcsi tartalmait, esztétikai értékeit. Ennek révén szellemileg és érzelmileg is kötődjenek azokhoz. Korosztályuknak megfelelően a jeles nap és maga Szent István személyének tükréből tudják értelmezni múltjukat, jelen környezetüket, önmagukat. A tanulókat fel kell készíteni arra, hogy a jeles nap hagyománynak követői és később gyarapítói legyenek.
A módszer ajánlás elvárt eredményei
A módszer ajánlás elvárt eredménye, hogy a diákok elsajátítják azokat a Szent István napjához kötődő, főbb kompetenciákat, amelyek tudatosítják bennük e jeles nap fontosságát, jelentőségét: ezen keresztül megismerkednek kultúránkkal, nemzeti emlékeinkkel, gondolati, erkölcsi tartalmaikkal. A saját élményeken alapuló, aktivizáló feladatok egyúttal formálják a tanulók érzelmi hozzáállását.
A módszer ajánlás elemei
R
Ráhangolódás
A ráhangolódás elemei előkészítik a jeles nap tartalmát, célja a motiváció, az előismeretek és az új ismeretek összekapcsolása.
45 perc
90 perc
60 perc
90 perc
Játsszunk "Adj király katonát"!
Keressünk Szent Istvánról elnevezett virágokat!
Keressük meg Szent Istvánt az országban!
Tervezzük meg, hogy lesz szebb a Szent Isván szobor környéke!
J
Jelentésteremtés
A jelentésteremtés módszer elemei középpontjában az új ismeretek, gondolatok feldolgozása és megértése, valamint az új és régi ismeretek összekapcsolása áll.
90 perc
90 perc
300 perc
300 perc
240 perc
45 perc
60 perc
Csináljunk színházat!
Rajzoljunk, fessünk koronázási jelképeket!
Mivel harcolt a király, aki soha nem vesztett csatát?
Keressük a Szent Jobbot!
Derítsük ki Szent István és Pannonhalma kapcsolatát!
Kérdezzük egymást Szent Istvánról!
Most mutasd meg, mit tudsz Szent Istvánról!
R
Reflexió
A reflexió elemei a jeles nap során szerzett információk összegzése, megszilárdítása, amely során a tanulók saját nyelvükön fogalmazzák meg azokat a gondolatokat, ismereteket, amelyekkel a feldolgozás során találkoztak.
120 perc
30 perc
20 perc
20 perc
Koszorúzzunk!
Gyújtsunk gyertyát Szent István emlékére!
Figyelj, dobom, válaszolj!
Versenyezzünk, ki tud többet!