"Csak akkor tanuljuk meg a víz értékét, ha kiszárad a kút."
A variáns
5-8. évfolyam 21-32 Fő 7 óra 55 perc
Március 22.
A víz világnapja
Tudatosságra nevelés
Kedvencnek jelöléshez regisztrálj és jelentkezz be!
A jeles nap megértéséhez, megtartásához szükséges előismeretek
A felső tagozaton a víz világnapja megértésének és megünneplésének alapja, hogy a tanulók nyitottak legyenek a természeti ismeretek befogadására. Szükséges magatartás a vízhez kapcsolódó innovatív, élményalapú feladatok megvalósítása, annak alapjainak ismerete, a természettudományos kompetencia fejlesztése. A gyerekek a közvetlen környezetükben figyelik, védik, gondozzák a környezetet, az élővilágot, ehhez szükséges az alsó tagozatból és a megelőző évfolyamokból származó környezeti kultúrával kapcsolatos ismeretek felelevenítése, az aktív tanulás módszere. A korábbi évfolyamokban megismert környezetismeret, természetismeret tantárgy alapfogalmai, összefüggései szükségesek (pl. folyóvíz, állóvíz, sós víz, édesvíz...). Az alsó tagozatban a külső világ tevékeny megismerése, a szűkebb és tágabb természeti környezet formai, mennyiségi viszonyairól szerzett tapasztalatok az alapok.
A jeles nap tartalmi kapcsolódása a NAT-hoz
Ebben az életszakaszban válik feladattá a természeti összefüggések megismerése és a vízkészlet folyamatainak felismerése. A kreatív alkotások befogadása által fejlődik a tanulók szépérzéke, memóriája, alkalmazókészsége. A tanuló játékos, alkotó jellegű vagy kísérletező feladatokkal, változatos munkaformákban tapasztalja meg a jelenségek komplex módon történő vizsgálatának módszerével a természet összefüggéseit, annak működését. Ismerje meg és értse meg a természeti, társadalmi, kulturális jelenségeket, folyamatokat, tartsa értéknek és feladatnak a kultúra és az élővilág változatosságának megőrzését.
A módszer ajánlás rövid leírása
Az ajánlás a természetismerethez, biológiához, földrajzhoz kötődő ismeretekből merít. A módszer ajánlás felső tagozaton is elsősorban az élményszerűséget és a tapasztalati úton szerzett tudást tartja szem előtt a feladatok, módszerelemek összegyűjtésével. A közösségi élmények ugyanúgy szerepelnek, mint az egyéni ismeretszerzést megcélozó innovatív megközelítést használó feladatok. Gyakoriak az együttműködésre alapozott megoldások, a tudatos gondolkodást szorgalmazó kreativitást, fantáziát igénylő módszerelemek.
A módszer ajánlás célja
A tanulók számára váljon tudatossá, hogy a víz, mint alapelem, az életünk alapja is. A Föld vízkészletének és összefüggéseinek megismerése és védelme fontos, környezettudatos szemléletmódját alkotják a módszer ajánlásnak. Cél, hogy az innovatív feladatok által tudatos és a jövőre figyelő gondolkodásmód alakuljon ki a tanulókban. További cél a vízkészlettel kapcsolatos háttértudás felidézése, annak továbbfejlesztése és a mindennapjaikban való alkalmazás rögzítése.
A módszer ajánlás elvárt eredményei
A közös feladatmegoldások során fejlődik kommunikációs kompetenciájuk, empátiájuk, önreflexiójuk és kreativitásuk. Tudnak a tanulók egymással együttműködni, csapatban és párban dolgozni, tudják kifejezni saját gondolataikat, véleményüket, tudnak érvelni, nézőpontjuk mellett kiállni. A módszerelem eredménye lehet továbbá a személyiségük fejlesztése, a tudatos, felelős magatartás megalapozása a környezetük iránt.
A módszer ajánlás elemei
R
Ráhangolódás
A ráhangolódás elemei előkészítik a jeles nap tartalmát, célja a motiváció, az előismeretek és az új ismeretek összekapcsolása.
35 perc
20 perc
15 perc
10 perc
Tudtok a vízen járni?
Mekkora a Föld vízkészlete?
Vizeink
Gyűjtsetek VÍZ-es szavakat, kifejezéseket!
J
Jelentésteremtés
A jelentésteremtés módszer elemei középpontjában az új ismeretek, gondolatok feldolgozása és megértése, valamint az új és régi ismeretek összekapcsolása áll.
20 perc
90 perc
45 perc
30 perc
20 perc
20 perc
30 perc
Alkossatok csoportokat szólásokkal!
Készítsetek VÍZ plakátot!
Fedezzétek fel a víz körforgását!
Mit igyunk?
Hogyan óvhatod bolygónk vízkészleteit?
Hogyan mossunk kezet kevés vízzel?
Mekkora a vízlábnyoma?
R
Reflexió
A reflexió elemei a jeles nap során szerzett információk összegzése, megszilárdítása, amely során a tanulók saját nyelvükön fogalmazzák meg azokat a gondolatokat, ismereteket, amelyekkel a feldolgozás során találkoztak.
80 perc
25 perc
45 perc
25 perc
Állítsátok ki az alkotásokat!
Ezentúl spóroljatok a vízzel! - Készítsetek titkos üzenetet!
Készítsetek installációt kupakból!
A víz életet menthet - készítsetek méh itatót!