"Víz, víz, tiszta víz"
A variáns
1-4. évfolyam 21-32 Fő 6 óra 50 perc
Március 22.
A víz világnapja
Tudatosságra nevelés
Kedvencnek jelöléshez regisztrálj és jelentkezz be!
A jeles nap megértéséhez, megtartásához szükséges előismeretek
A tanulók előtt már ismeretes a víz fogalma, annak tulajdonságai és alapismerete. Erre épülnek a módszertani feladatok. A feladatok sikeres megvalósításához szükséges a csoportmunka ismerete, az aktív tanulási módszerekben való jártasság. Az óvodai környezeti nevelés az alapja a feladatoknak, melyben a környezetéhez való tudatos viszony kialakítása a cél.
A jeles nap tartalmi kapcsolódása a NAT-hoz
A kreatív alkotások befogadása által fejlődik a tanulók szépérzéke, fejlődik a memóriájuk és kifejezőkészségük. A feladatok a  környezettudatossá nevelést támogatják. A tanuló kreatív, játékos, alkotó jellegű vagy kísérletező feladatok során, változatos munkaformákban tapasztalja meg a természet összefüggéseit, a víz mint természeti elem jelentőségét. A kulcskompetenciák elmélyítése elsődlegesen a csoportmunkával, az együttműködéssel fejlődik. A kreativitást, beleélést, egymásra figyelést megkövetelő feladatok, közvetítik a jeles nap tartalmi és szellemi lényegét. Szükséges tantárgyi kapcsolódások első osztálytól harmadik osztályig olvasás-írás, a 4. osztályban a magyar nyelv és irodalom, az ének-zene, és a rajz.
A módszer ajánlás rövid leírása
A módszer ajánlás többségében a kreativitást és a természet szeretetének fejlesztését helyezi előtérbe. Több esetben tartalmaz csoportmunkát, illetve a kreatív alkotás fontos része a feladatoknak. A módszerek között szerepelnek a vizuális kultúrát segítő, a logikai gondolkodást használó, az önkifejezést elősegítő képességekre irányuló tevékenységek is. A módszer ajánlás többnyire együttműködésen alapuló, beleélést igénylő feladatokból áll. Ezeknek fontos elemei a diákok türelemre, koncentrációra, fókuszálásra való ösztönzése. A módszerek között készségfejlesztő, zenei-esztétikai érzéket, hallást, szövegértést és értelmezést segítő, logikai, kreatív feladatok szerepelnek.
A módszer ajánlás célja
Az ajánlás célja, hogy felhívja a gyerekek figyelmét a környezetük megismerésére, a víz fontosságára és annak védelmére, megóvására. A feladatok célja, hogy tudatosítsa a víz jelenlétét, az élethez szükséges feltételét a tanulókban. A környezettudatosságra nevelés kiemelt feladata ennek a módszertani ajánlásnak a kreatív feladatokon és alkotásokon keresztül.
A módszer ajánlás elvárt eredményei
A feladatok megoldása során nő az együttműködési készségük, erősödik az empátiájuk, gazdagodik a fantáziájuk, bővül a kifejezőkészségük, fejlődik a megfigyelőképességük és elmélyül érzékenységük a természet, azon belül is a víz megóvása iránt.  Nyitottá, kíváncsivá válnak a témában, és bármikor készek bővíteni ismereteiket.
A módszer ajánlás elemei
R
Ráhangolódás
A ráhangolódás elemei előkészítik a jeles nap tartalmát, célja a motiváció, az előismeretek és az új ismeretek összekapcsolása.
45 perc
30 perc
30 perc
30 perc
Rajzoljátok le az esőt!
Legyél esőcsepp!
Nézzétek meg mennyi víz van a Földön!
Díszítsétek fel az osztályterem ajtaját!
J
Jelentésteremtés
A jelentésteremtés módszer elemei középpontjában az új ismeretek, gondolatok feldolgozása és megértése, valamint az új és régi ismeretek összekapcsolása áll.
20 perc
15 perc
35 perc
30 perc
90 perc
20 perc
20 perc
A víz az életünkben
Készítsetek örvényt!
Mérjétek meg az esőt!
Víz, víz mindenütt - avagy készítsetek gondolattérképet a víz felhasználásáról
Az ihlető víz
Fogyasszatok elegendő folyadékot!
Tevék a sivatagban - vigyázz, kész, víz!
R
Reflexió
A reflexió elemei a jeles nap során szerzett információk összegzése, megszilárdítása, amely során a tanulók saját nyelvükön fogalmazzák meg azokat a gondolatokat, ismereteket, amelyekkel a feldolgozás során találkoztak.
25 perc
45 perc
45 perc
15 perc
Daloljatok!
Mutassuk meg, milyen fontos számunkra a víz!
Készítsetek emlékplakettet!
Stop ha hamis