Szent István ünnepe
A variáns
9-12. évfolyam 21-32 Fő 19 óra 30 perc
Augusztus 20.
Szent István ünnepe, államalapítás
Kiemelt magyar ünnepek
Kedvencnek jelöléshez regisztrálj és jelentkezz be!
A jeles nap megértéséhez, megtartásához szükséges előismeretek

A tanulók ismerik és fel tudják idézni a magyar történelmi hagyományhoz kapcsolódó legfontosabb mítoszokat, mondákat, történeteket, elbeszéléseket: Szent István és a magyar állam; Géza és István alakja a krónikákban; István harca Koppánnyal és a koronázás; Államalapítás.

Fogalmak: fejedelem, honfoglalás, kalandozások, vármegye, tized, ispán, Szent Korona

A jeles nap tartalmi kapcsolódása a NAT-hoz
A hét kulcskompetencia fejlesztését segítik a feladatok, különösen a csoportmunkán, együttműködésen alapuló közös gondolkodással, az önálló anyaggyűjtéssel, a vizuális rendezőkkel rendszerezett tudással, az érveléssel, lényegkiemeléssel, a saját felvetések megfogalmazásával, a kritikai és problémaközpontú gondolkodással. A jeles naphoz készített feladatokban a 9-12-es tantárgyak nagy részéhez találunk kapcsolódást. A feladatok zöme kapcsolódik a magyar nyelv és irodalomhoz (kommunikáció fejlesztés), a történelemhez (államalapítás, I. (Szent) István uralkodásának jellemzése és értékelése – A kereszténység felvétele és az államalapítás jelentőségének a felismerése); az állampolgári ismeretekhez (nemzet, nemzettudat; lokálpatriotizmus, hazafiság), valamint a digitális kultúrához (a tanuló képessé válik a digitális környezetben, felhőalapú információmegosztó rendszerekben megszerezhető tudáselemek keresésére, szűrésére, rendszerezésére, továbbá tudásépítő folyamataikban való alkotó felhasználására).
A módszer ajánlás rövid leírása
A módszer elemek törekednek Szent István bemutatására, a jeles nappal kapcsolatos látókör szélesítésére. A feladatok kapcsolódnak Szent István életéhez, személyéhez, emlékének megőrzéséhez, nagyságának méltatásához. Mindezt a tanulókat aktivizáló módon teszik úgy, hogy közben tudásukat, készségeiket és attitűdjeiket komplex módon fejlesztik. Mindezek révén a feladatok a tanulók életében az egyéni és társadalmi boldogulásukhoz szükséges kompetenciákat fejlesztik: tudjanak team munkában kreatívan együttműködni, hogy szűkebb és tágabb közösségük felelősségteljes, logikusan és kritikusan gondolkodó, a tudásuk megújításra és használatára, önálló tanulásra képes polgáraivá váljanak.
A módszer ajánlás célja
A módszer ajánlások szinte mindegyikében megvalósul a tanulói együttműködésén alapuló tanulás, a több tantárgy ismereteit integráló foglalkozások, a kompetenciák komplex fejlesztése, a digitális technológiával támogatott oktatási módszerek rendszeres alkalmazása, a tanulókat élményalapú, aktivitásra késztető feladatokkal.
A módszer ajánlás elvárt eredményei
A módszer ajánlás elvárt eredménye, hogy a diákok elsajátítják azokat a Szent István napjához kötődő főbb kompetenciákat (tudástartalmakat, készségeket és attitűdöket), amelyek egész életükre tudatosítják bennük e jeles nap fontosságát, jelentőségét. A saját élményeken alapuló, aktivizáló feladatok egyúttal érzelmileg is formálják a tanulók hozzáállását.
A módszer ajánlás elemei
R
Ráhangolódás
A ráhangolódás elemei előkészítik a jeles nap tartalmát, célja a motiváció, az előismeretek és az új ismeretek összekapcsolása.
60 perc
180 perc
25 perc
30 perc
Készítsetek számítógépes illusztrációt Szent Istvánról!
Nézzétek meg Szőnyi G. Sándor filmjét Szent István megkereszteléséről!
Derítsétek ki, hogy mit jelent az Istvánozás!
Eredjünk Szent István nyomába!
J
Jelentésteremtés
A jelentésteremtés módszer elemei középpontjában az új ismeretek, gondolatok feldolgozása és megértése, valamint az új és régi ismeretek összekapcsolása áll.
60 perc
90 perc
60 perc
45 perc
90 perc
90 perc
90 perc
Nyomozzátok ki az interneten, a könyvtárban augusztus 20. történetét!
Mikor milyen ünnep volt augusztus 20?
Derítsétek ki, miről szól ma augusztus 20?
Hogyan emlékezünk?
Derítsétek ki, hogy kikkel harcolt Szent István?
Nyomozzátok ki, hogy megtörtént-e az ólomöntés!
Írjatok "egyperces novellát" Vazul gondolatairól!
R
Reflexió
A reflexió elemei a jeles nap során szerzett információk összegzése, megszilárdítása, amely során a tanulók saját nyelvükön fogalmazzák meg azokat a gondolatokat, ismereteket, amelyekkel a feldolgozás során találkoztak.
240 perc
45 perc
25 perc
40 perc
Készítsetek társasjátékot Szent Istvánról!
Ki mit gondol Szent Istvánról?
Kilépő cédula
Közösségi média bejegyzés