Szent István hagyatéka
A variáns
5-8. évfolyam 21-32 Fő 16 óra 35 perc
Augusztus 20.
Szent István ünnepe, államalapítás
Kiemelt magyar ünnepek
Kedvencnek jelöléshez regisztrálj és jelentkezz be!
A jeles nap megértéséhez, megtartásához szükséges előismeretek
A tanulók legyenek tisztában Szent István kilétével, a magyarság államalapítást megelőző történelmével. Legyen gyakorlatuk különböző digitális eszközök kezelésében (számítógép, laptop, tablet vagy okostelefon), az információgyűjtésben, szelektálásban, rendszerezésben, a szövegértésben, szövegértelmezésben és szövegalkotásban, valamint a lényegkiemelésben.
A jeles nap tartalmi kapcsolódása a NAT-hoz
A kulcskompetenciák elmélyítése elsődlegesen a csoportmunkával, együttműködéssel fejlődik. A kreativitást, beleélést, egymásra figyelést megkövetelő feladatok, azoknak közös átélése, megbeszélése közelebb hozza a diákokhoz a jeles nap üzenetét és finoman készíti fel őket annak tartalmi és szellemi lényegére. A feladatok nagy része kapcsolódik a magyar nyelv és irodalomhoz (a kommunikációs kompetenciák folyamatos fejlesztése), az etikához (érzelmileg azonosul az állami, nemzeti és egyházi ünnepkörök jelentőségével, értelmezi a hozzájuk kapcsolódó jelképeket, valamint az ünnepek közösségmegtartó szerepét), a digitális kultúrához (a tanuló képessé válik a digitális környezetben, felhőalapú információmegosztó rendszerekben megszerezhető tudáselemek keresésére, szűrésére, rendszerezésére, továbbá tudásépítő folyamataikban való alkotó felhasználására), a történelemhez (a tanuló ismeri és fel tudja idézni a magyar és az európai történelmi hagyományhoz kapcsolódó legfontosabb mítoszokat, mondákat, történeteket, elbeszéléseket; Szent István és a magyar állam). Ugyanakkor vannak kapcsolódások a földrajzhoz, az ének-zenéhez, a vizuális kultúrához, a dráma és színházhoz.
A módszer ajánlás rövid leírása
A módszer elemek törekednek Szent István bemutatására, a jeles nappal kapcsolatos látókör szélesítésére. A feladatok kapcsolódnak Szent István életéhez, személyéhez, emlékének megőrzéséhez, nagyságának méltatásához. Mindezt a tanulókat aktivizáló módon, élménypedagógiai módszerekkel teszik: zene és gondolkodás, zene és festés összekapcsolása, információk páros és csoportmunkában gyűjtése, értelmezése, adott szempont szerinti rendezése, filmfeldolgozás, dramatizálás.
A módszer ajánlás célja
A módszer ajánlás célja, hogy a Szent István emléknapon keresztül a diákok megértsék a nemzet, a szűkebb közösség és az egyes ember kapcsolatát, viszonyulásait az élő és élettelen világhoz. Megismerjék kultúrájukat, nemzeti emlékeiket, annak gondolati, erkölcsi tartalmait, esztétikai értékeit. Ennek révén szellemileg és érzelmileg is kötődjenek azokhoz. Korosztályuknak megfelelően a jeles nap és maga Szent István személyének tükréből tudják értelmezni múltjukat, jelen környezetüket, önmagukat. A tanulókat fel kell készíteni arra, hogy a jeles nap hagyományának követői és később gyarapítói legyenek.
A módszer ajánlás elvárt eredményei
A módszer ajánlás elvárt eredménye, hogy a diákok elsajátítsák azokat a Szent István napjához kötődő, főbb kompetenciákat, beleértve a tudástartalmakat, a készségeket és attitűdöket is, amelyek tudatosítják bennük e jeles nap fontosságát, jelentőségét. A saját élményeken alapuló, aktivizáló feladatok egyúttal érzelmileg is formálják a tanulók hozzáállását.
A módszer ajánlás elemei
R
Ráhangolódás
A ráhangolódás elemei előkészítik a jeles nap tartalmát, célja a motiváció, az előismeretek és az új ismeretek összekapcsolása.
25 perc
60 perc
60 perc
120 perc
Gondolkozz zene közben, és idézd fel Szent Istvánt!
Fesd meg a dalt, az István, a király rockoperából!
Melyik Szent István szobor tetszik legjobban?
Készítsetek prezentációt augusztus 20-ról!
J
Jelentésteremtés
A jelentésteremtés módszer elemei középpontjában az új ismeretek, gondolatok feldolgozása és megértése, valamint az új és régi ismeretek összekapcsolása áll.
70 perc
90 perc
90 perc
35 perc
35 perc
25 perc
30 perc
Készítsetek posztert Szent Istvánról!
Készítsetek keresztrejtvényt Szent István királyról!
Játsszátok el a koronázást!
Alkossunk Szent István életéhez köthető szoborcsoportot!!
Készítsünk kvízt Szent Istvánról!
Ismerjétek meg a Szent korona történetét!
Gondolj valamit Szent Istvánról, én kitalálom!
R
Reflexió
A reflexió elemei a jeles nap során szerzett információk összegzése, megszilárdítása, amely során a tanulók saját nyelvükön fogalmazzák meg azokat a gondolatokat, ismereteket, amelyekkel a feldolgozás során találkoztak.
25 perc
90 perc
120 perc
120 perc
Ki talál többet?
Tervezzetek kirándulást Szent István emlékhelyekhez!
Tartsatok idegenvezetést a főváros Szent Istvánhoz köthető nevezetességeiről!
Csináljatok digitális képregényt Szent István életéből!