Szent Mihály nyomain járva
A variáns
5-8. évfolyam 21-32 Fő 12 óra 45 perc
Szeptember 29.
Szent Mihály napja
Egyházi ünnepek
Kedvencnek jelöléshez regisztrálj és jelentkezz be!
A jeles nap megértéséhez, megtartásához szükséges előismeretek
Az alsó tagozatban a gyerekek megtanulják a természet évszakos változásainak jellemzőit, ezek okait és következményeit, az időjárási elemek és az éghajlat kapcsolatát. Foglalkoznak az évszakokhoz kötődő ünnepkörökkel, ismerik a szólás, közmondás fogalmát. Ismernek népdalokat, népi játékokat, népmeséket. Hallottak, olvastak a pásztorok életéről. Biztosan használják a matematikai alapműveleteket, megértik az olvasott és hallott szöveget. Cél a gondolkodásra nevelés , a tanulók kíváncsiságának és alkotókedvének megtartásával. A tanulók műveltségi szintjének folyamatos növelése, kreativitásuk fejlesztése, a tanulók váljanak kulturális hagyománynak követőivé, majd egyszer gyarapítóivá.
A jeles nap tartalmi kapcsolódása a NAT-hoz
Főbb tantárgyi kapcsolódások: környezetismeret, magyar nyelv és irodalom, matematika, etika vizuális kultúra, digitális kultúra, ének - zene,
A módszer ajánlás rövid leírása
A feladatok főleg a csoportos munka, az együttműködés, a feladatok megosztására, majd a tanultak, tapasztaltak megosztására épülnek. Az életkori sajátosságoknal megfelelően tartalmaznak játékos, mozgásos, illetve gondolkodást, elmélyülést szolgáló elemeket a jeles nap témájához kapcsolódóan. A feladatok megoldása során a tanulók aktívan tevékenykedve, saját élményeiken keresztül jutnak új ismeretek birtokába.
A módszer ajánlás célja
A módszerajánlás célja, hogy a tanulók a csoport és egyéni munka során megismerjék a Szent Mihály naphoz kapcsolódó hagyományokat, népszokásokat. Ezeken keresztül közelebb kerüljenek a népművészet, a tárgyi és szellemi termékeinek befogadásához. Magukénak érezzék a nemzeti kultúra részét képező értékeket. Eligazodjanak a művészetben gyakran használt szimbólumok világában, megértsék a hagyományok, ünnepek jelentőségét a kis közösségek és a társadalom életében.
A módszer ajánlás elvárt eredményei
A tanulók megismerik Szent Mihály alakját, a jeles naphoz kötődő népszokásokat, hagyományokat. Bővítik a keresztény vallásról és egyházról meglévő ismereteiket. Fejlődnek kulcskompetenciáik, a feladatok megoldása során ezeket bátran alkalmazzák.A csoportmunkák során gyakorolják az együttműködést, rutint szereznek az önálló tanulás, illetve a különböző forrásokból történő ismeretszerzés területén. Felismerik a saját élményű tanulás lehetőségeit és előnyeit, kialakul bennük az igény önmaguk folyamatos fejlesztésére. Önismeretük és önbizalmuk erősödik.
A módszer ajánlás elemei
R
Ráhangolódás
A ráhangolódás elemei előkészítik a jeles nap tartalmát, célja a motiváció, az előismeretek és az új ismeretek összekapcsolása.
30 perc
45 perc
30 perc
45 perc
Keresd a párját!
Járjunk kanásztáncot!
Keresd a helyet!
Kerüld a tabut!
J
Jelentésteremtés
A jelentésteremtés módszer elemei középpontjában az új ismeretek, gondolatok feldolgozása és megértése, valamint az új és régi ismeretek összekapcsolása áll.
90 perc
90 perc
45 perc
30 perc
45 perc
90 perc
45 perc
Készítsünk makettet!
Süssünk mézeskalácsot!
Írjunk verset!
Kezdődjék a lakodalom!
Tanuljunk együtt!
Keresd a jelentését!
Keresd meg, és győzd le a sárkányt
R
Reflexió
A reflexió elemei a jeles nap során szerzett információk összegzése, megszilárdítása, amely során a tanulók saját nyelvükön fogalmazzák meg azokat a gondolatokat, ismereteket, amelyekkel a feldolgozás során találkoztak.
45 perc
45 perc
45 perc
45 perc
Készítsünk keresztrejtvényt!
Járj utána!
Légy tanársegéd!
Készítsünk tablót!