Szent Istvánra emlékezünk
A variáns
1-4. évfolyam 21-32 Fő 10 óra 30 perc
Augusztus 20.
Szent István ünnepe, államalapítás
Kiemelt magyar ünnepek
Kedvencnek jelöléshez regisztrálj és jelentkezz be!
A jeles nap megértéséhez, megtartásához szükséges előismeretek
Augusztus 20 - Szent István ünnepe, államalapítás - jeles nap esetében, a megjelölt (1-4. évfolyam) korosztálynál, bár a 3-4. osztályos kerettantervben szerepel Szent István koronája és a Szent István-legenda, de még nem elvárás a mély és részletes történelmi tudás, a pontos lexikális ismeret. Az alsós tanulók ismeretei még körvonalazódnak ebben az időszakban, így a feladatok igénylik az elemzéseket, a záróbeszélgetéseket, sok a játékos elem, a csoportmunka. Előismeretként a tevékenységekhez szükséges ismeretek többek között az okos eszközök használata, kiemelt jelentőséggel a keresőalkalmazásokra (szöveges, képes), azok értelmezésére. Nagyon fontos, hogy a tanulóknak legyenek hallott és olvasott szövegértési, szövegértelmezési és szövegalkotás ismeretei, valamint legyenek képesek figyelemösszpontosításra, egymás figyelmes meghallgatására, együttműködésre.
A jeles nap tartalmi kapcsolódása a NAT-hoz
A kulcskompetenciák elmélyítése elsődlegesen a csoportmunkával, együttműködéssel fejlődik. A kreativitást, beleélést, egymásra figyelést megkövetelő feladatok, azoknak közös átélése, megbeszélése közelebb hozza a tanulókhoz a jeles nap üzenetét és finoman készíti fel őket annak tartalmi és szellemi lényegére. A feladatok nagy része kapcsolódik a magyar nyelv és irodalomhoz (a kommunikációs kompetenciák - szövegértés, szövegértelmezés, szövegalkotás - folyamatos fejlesztése, és fent említett mondakör), az etikához (ismeri az állami, nemzeti és vallási ünnepek jelentését, a hozzájuk kapcsolódó jelképeket, valamint az ünnepek közösségmegtartó szerepét) , a digitális kultúrához (a digitális eszközök használata, alkotás digitális eszközökkel - szófelhő), információszerzés az e-Világban) és a környezetismerethez (Tájékozódás az időben,Tájékozódás a térben).
A módszer ajánlás rövid leírása
A módszerelemek törekednek Szent István bemutatására, a jeles nappal kapcsolatos látókör szélesítésére. A feladatok kapcsolódnak Szent István életéhez, személyéhez, emlékének megőrzéséhez, nagyságának méltatásához. Mindezt a tanulókat aktivizáló módon, élménypedagógiai módszerekkel teszik: labdajáték, bábszínház nézése, fakanálbábok készítése és bábozás, szabályok gyűjtése és rendszerzése, kérdezőközösség (gyermekfilozófia), szófelhő készítés, meseírás, interjú készítés.
A módszer ajánlás célja
A módszer ajánlás célja, hogy a Szent István ünnepe, államalapítás emléknapon keresztül a tanulók megértsék a nemzet, a szűkebb közösségek és az egyes ember kapcsolatát, viszonyulásait az élő és élettelen világhoz. Megismerjék kultúrájukat, nemzeti emlékeiket, annak gondolati, erkölcsi tartalmait, esztétikai értékeit. Ennek révén szellemileg és érzelmileg is kötődjenek azokhoz. Korosztályuknak megfelelően a jeles nap és maga Szent István személyének tükréből tudják értelmezni múltjukat, jelen környezetüket, önmagukat. A tanulókat fel kell készíteni arra, hogy a jeles nap hagyományának követői, és később gyarapítói legyenek.
A módszer ajánlás elvárt eredményei
A módszer ajánlás elvárt eredménye, hogy a tanulók elsajátítják azokat, a Szent István ünnepe, államalapítás napjához kötődő, főbb kompetenciákat, amelyek tudatosítják bennük e jeles nap fontosságát, jelentőségét. Ezen keresztül megismerkednek kultúránkkal, nemzeti emlékeinkkel, gondolati, erkölcsi tartalmaikkal. A saját élményeken alapuló, aktivizáló feladatok egyúttal érzelmileg is formálják a tanulók hozzáállását.
A módszer ajánlás elemei
R
Ráhangolódás
A ráhangolódás elemei előkészítik a jeles nap tartalmát, célja a motiváció, az előismeretek és az új ismeretek összekapcsolása.
20 perc
35 perc
45 perc
45 perc
Róla már hallottam!
Beszélgessünk Szent Istvánról!
Keress Szent István szobrokat!
Szól a dal, rajzol a kéz
J
Jelentésteremtés
A jelentésteremtés módszer elemei középpontjában az új ismeretek, gondolatok feldolgozása és megértése, valamint az új és régi ismeretek összekapcsolása áll.
90 perc
60 perc
70 perc
50 perc
15 perc
20 perc
40 perc
Készítsünk bábokat és bábozzunk!
Készítsünk koronát!
Nézzünk rajzfilmet Szent Istvánról!
Nézzünk Szent István Törvénykönyve mögé!
Találd ki, ki vagy és mi közöd van Szent Istvánhoz!
Keressük meg Szent István pénzét!
Mindenki kérdezzen Szent Istvánról!
R
Reflexió
A reflexió elemei a jeles nap során szerzett információk összegzése, megszilárdítása, amely során a tanulók saját nyelvükön fogalmazzák meg azokat a gondolatokat, ismereteket, amelyekkel a feldolgozás során találkoztak.
30 perc
20 perc
45 perc
45 perc
Csináljatok szófelhőt Szent Istvánról!
Rendszerezzétek ismereteiteket Szent Istvánról!
Készítsetek interjútervet Szent Istvánról!
Írjatok mesét Szent Istvánról!