Lásd a csodát magad körül - ismerd meg a madarak és a fák titokzatos világát a védelmük érdekében!
B variáns
5-8. évfolyam 21-32 Fő 12 óra 20 perc
Május 10.
A madarak és fák napja
Tudatosságra nevelés
Kedvencnek jelöléshez regisztrálj és jelentkezz be!
A jeles nap megértéséhez, megtartásához szükséges előismeretek
Felső tagozaton a madarak és fák napja megértésének és megünneplésének alapja, hogy a tanulók fogékonyak legyenek a természeti ismeretek befogadására, alkalmasak a madarakhoz és fákhoz kapcsolódó különféle élményalapú, többnyire játékos, ötletes feladatok megvalósítására. Szükséges továbbá az alsó tagozatból és a megelőző felső évfolyamokból származó, a környezeti kultúrával kapcsolatos ismeretek felelevenítésére, valamint hajlandóság az új ismeretszerzésre. A korábbi évfolyamokban megismert környezetismeret, természetismeret tantárgy alapfogalmai, összefüggései kellenek (pl. a fák, a madarak jellemzői, tápláléklánc, külső jegyek stb.) a módszerajánlás tevékenységeinek a megvalósításához. Az előzetes biológiai ismeretek elsősorban a megfigyelés öröméhez, a különféle befogadási, értelmezési stratégiákhoz vezető utakat mutatják meg, ezzel előkészítve az előzetes tudás élményalapú kibővítését.
A jeles nap tartalmi kapcsolódása a NAT-hoz
Az 5-8. évfolyamon fontos a játékos, élményszerű ismeretszerzés, a társas és a szociális kompetenciák fejlesztése, valamint a kommunikációs képességek szélesítése. A módszerajánlás tevékenységei alkalmasak ezekre a fejlesztésekre, és arra, hogy a tanulók a természetet a biológiai és a társadalmi folyamatok részeként lássák, valamint a jeles naphoz kapcsolódó új ismereteiket össze tudják kötni más tantárgyak tananyagtartalmaival. Ebben az életszakaszban válik oktatási feladattá a természeti fajok megismerése és a természeti folyamatok sajátosságainak felismerése, ami hozzájárul a tudatos természet- és környezetvédelemmel kapcsolatos tanulói attitűdök formálásához.
A módszer ajánlás rövid leírása
A módszerajánlás a felső tagozaton elsősorban az élményszerűséget és a tapasztalati úton szerzett tudást preferálja a változatos helyszínekhez köthető módszerelemek és tevékenységek ajánlásával, alkalmazásával. Az életkornak megfelelő közösségi élmények ugyanúgy szerepelnek az ajánlásban, mint az egyéni ismeretszerzést megvalósító feladatok. Gyakoriak az együttműködésre alapozott megoldások, a kézügyességet, kreativitást, fizikai aktivitást igénylő módszerelemek. Az ajánlás a természetismerethez, a biológiához kötődő ismeretek széles sávjából merít.
A módszer ajánlás célja
A madarakkal és a fákkal kapcsolatos háttértudás felidézése, továbbfejlesztése és alkalmazása, az ezekkel kapcsolatos megélések kifejezésének árnyaltabbá tétele, valamint a környezettudatosság kialakítása és a természetvédelem fontosságának a felismertetése a tanulási cél. Nevelési cél, hogy váljon tudatossá a tanulók számára, hogy a környezeti kultúránk gyökerei családunk és társadalmunk gyökerei is, a természet elemeinek hatása erős és szerteágazó, az emberek jövőjére alapvető hatással van. A madarak és erdeink védelme a világ megismerésének fontos szemléletmódját alkotják. A külső helyszínek és a külső szakemberek bevonása lehetőséget biztosítanak a változatos ismeretszerzéshez, az ismeretek több szempontú rendszerezéséhez.
A módszer ajánlás elvárt eredményei
A tanulók az ajánlás eredményeként az iskolai közösségeken belül megtapasztalják az együttlét örömét és az együttműködés lehetőségeit a természethez kapcsolódó feladatokban. Megőrzik a nyitottságukat, a kíváncsiságukat, készek lesznek játékos módon bővíteni és alkalmazni az ismereteiket. A közös feladatvégzés során fejlődik a kommunikációs kompetenciájuk, az empátiájuk, az önreflexiójuk. A tanulók képessé válnak az együttműködésre, a csoportmunkára, így meg tudják érteni egymás gondolatait, és a lehető legpontosabban tudják kifejezni és megértetni másokkal a saját gondolataikat. A természet tudatos, tervszerű megfigyelése hozzájárul a környezettudatos és a természetvédelem fontosságát felismerő tanulói attitűd kialakulásához, a tanulók személyiségének fejlesztéséhez, az érzelmi nevelésükhöz.
A módszer ajánlás elemei
R
Ráhangolódás
A ráhangolódás elemei előkészítik a jeles nap tartalmát, célja a motiváció, az előismeretek és az új ismeretek összekapcsolása.
30 perc
45 perc
20 perc
30 perc
Keressétek a madarakat!
Madárlesre fel, fényképezzetek madarakat!
Utazzatok a gyökértől a lombkoronáig
Gyűjtsétek dobozba a természet kincseit!
J
Jelentésteremtés
A jelentésteremtés módszer elemei középpontjában az új ismeretek, gondolatok feldolgozása és megértése, valamint az új és régi ismeretek összekapcsolása áll.
60 perc
90 perc
120 perc
90 perc
45 perc
90 perc
45 perc
Írjatok verset a természetben a természetről!
Látogassatok el a madárparkba!
Madárgyűrűzésre fel!
Ültessetek saját emlékerdőt!
Legyetek ti is természetvédelmi őrök!
A fák is járnak iskolába? - látogassatok el egy faiskolába!
Hajolj közelebb, súgok valamit! - legyetek levéltartók!
R
Reflexió
A reflexió elemei a jeles nap során szerzett információk összegzése, megszilárdítása, amely során a tanulók saját nyelvükön fogalmazzák meg azokat a gondolatokat, ismereteket, amelyekkel a feldolgozás során találkoztak.
20 perc
20 perc
20 perc
15 perc
Ki vagyok én?-nevezz meg
Gyűjtsetek dalokat a fákról, madarakról!
Relaxáljatok madárcsicsergésre!
Öleljétek meg a fákat!