Erdő-mező kincsei: természetismeret és környezetvédelem játékos formában az alsó tagozaton
B variáns
1-4. évfolyam 21-32 Fő 17 óra 20 perc
Május 10.
A madarak és fák napja
Tudatosságra nevelés
Kedvencnek jelöléshez regisztrálj és jelentkezz be!
A jeles nap megértéséhez, megtartásához szükséges előismeretek
Ebben az életkorban a közösségi élményeken és a játékon keresztül tudjuk a legjobban mozgósítani a diákokat. A tevékenységekhez szükség van az óvodai és a kisgyermekkori évekből ismerős, kézügyességet igénylő, rajzolási készségekre, a népi kultúrával kapcsolatos ismeretek felelevenítésére. A tanulók ismerik és használják a színeket, a különböző formákat, a rajzeszközöket. Rendelkeznek a megfelelő természetismereti, vizuális kultúrabeli és irodalmi előismeretekkel a feladatok megoldásokhoz.
A jeles nap tartalmi kapcsolódása a NAT-hoz
Az alsó tagozaton olyan játékos feladatokkal fejlesztjük a tanulók kompetenciáit, amelyekben az élményszerzés mellett hangsúlyt kap a kommunikációs kompetenciák és a kulturális tudatosság kompetenciájának, valamint a vizuális kultúrának az erősítése. Az ismeretek, a műveltség, a képességek és a készségek együttese révén válnak a diákok önállóan gondolkodó, nyitott, környezettudatos emberekké, akik képesek lesznek felelős döntéseket hozni a saját környezetük védelmében.
A módszer ajánlás rövid leírása
A módszerajánlás az alsó tagozatos tanulók életkori sajátosságainak figyelembevételével készült, igyekszik az óvodából ismerős komplex nevelés irányait figyelembe véve elsősorban játékos, élményalapú ötleteket kínálni. A külső helyszínek változatossága, a külsős szakemberek bevonása alkalmat ad a tanulók minél sokoldalúbb érzékenyítésére a környezettudatosság és a természetvédelem területén. Az új ismeretek lehetőséget adnak a madarak és fák napja értelmezésére, a tanulók tudásának élményalapú bővítésére, a formálódó attitűdök a jeles nap megünneplésére.
A módszer ajánlás célja
Az ajánlás célja, hogy a felhívja a tanulók figyelmét közös kincsünk, a természet, az élő környezet szépségére és gazdagságára, a környezettudatos magatartásra, a természetvédelemre, valamint tudatosítsa a környezeti kultúra elemeinek értékét és természetes jelenlétét a mindennapjainkban és az ünnepeinkben, és hogy örömet találjanak mindezek játékos, közösségi megélésében, az értékek megóvásában.
A módszer ajánlás elvárt eredményei
A módszerajánlás eredménye a játékosság és a kíváncsiság megőrzése, az élményeken keresztül megszerzett tudás befogadása. A tanulók képesek lesznek egymás meghallgatására, az önálló véleményalkotásra és annak kifejezésére, az együttműködésre párokban és csoportban egyaránt. A közös feladatmegoldások során nő az együttműködési készség, erősödik a közösségi tudat, gazdagodik a fantázia, fejlődik a lényeglátás és a kreativitás. Kialakul a tanulókban a környezetért és a természetért érzett felelősségtudat.
A módszer ajánlás elemei
R
Ráhangolódás
A ráhangolódás elemei előkészítik a jeles nap tartalmát, célja a motiváció, az előismeretek és az új ismeretek összekapcsolása.
60 perc
30 perc
60 perc
45 perc
Induljatok erdei felderítésre a fák között!
Vigyázzunk a fáinkra!
Madárlesen
Nevezzetek be az Év fája vetélkedőre!
J
Jelentésteremtés
A jelentésteremtés módszer elemei középpontjában az új ismeretek, gondolatok feldolgozása és megértése, valamint az új és régi ismeretek összekapcsolása áll.
60 perc
180 perc
240 perc
45 perc
45 perc
30 perc
45 perc
Ültessetek fát!
A Balatoni Madárkert - díszmadár és kisállatpark meglátogatása
Túrázzatok együtt, ismerjétek meg saját élőhelyükön a fákat és a madarakat!
Gázlómadarak versenye
Tegyetek színes sétát a természetben!
Óvjuk közösen az állatokat!
Fogadjatok örökbe egy fát!
R
Reflexió
A reflexió elemei a jeles nap során szerzett információk összegzése, megszilárdítása, amely során a tanulók saját nyelvükön fogalmazzák meg azokat a gondolatokat, ismereteket, amelyekkel a feldolgozás során találkoztak.
20 perc
90 perc
60 perc
30 perc
Keressétek meg a fákat a fűben!
Táncoljátok el a kacsatáncot!
Versenyezzetek a zöldben!
Mit eszik az év madara?