A körülöttünk lévő emlékek
B variáns
9-12. évfolyam 21-32 Fő 15 óra 30 perc
Február 25.
A kommunizmus áldozatainak emléknapja
Történelmi emlékezet
Kedvencnek jelöléshez regisztrálj és jelentkezz be!
A jeles nap megértéséhez, megtartásához szükséges előismeretek
A jeles nap megértéséhez szükséges a középiskolás korosztály történelmi szaktárgyi háttérismerete. A második világháborúhoz vezető út, események, társadalmi és kulturális törekvések, gazdasági törekvéseinek ismerete és az azt követő időszak főbb elemeinek ismerete. Élmények, információk merítése a XX. századdal kapcsolatban más tantárgyakból, műveltségterületekből. Fogalmak ismerete: politika, állam, államszervezet, államforma, köztársaság, diktatúra, demokrácia, közigazgatás, hatalmi ágak, jog, alkotmány/alaptörvény, törvény, rendelet. 

A jeles nap tartalmi kapcsolódása a NAT-hoz
A jeles nap módszer elemei a tanulási területeken átívelő NAT által meghatározott általános kompetenciákat fejleszti, úgymint a kommunikációs (anyanyelvi), digitális, matematikai, gondolkodási, személyes és társas kapcsolati, kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciáit. A tevékenység téma elemei kapcsolódnak a Nat tartalmi céljaihoz a Történelem, Társadalmi és Állampolgári ismeretek, Magyar nyelv és irodalom, Ének-zene, Vizuális kultúra tantárgyak témaegységeihez is. A tantervi szabályozás irányítóelve, hogy a magyar történelmet általában kontinuitásában tárgyalja.  A jeles nap feldolgozásához ajánlott tevékenységek hozzájárulnak a tanuló egyéni és családi szocializációjának pozitív alakulásához, az aktív és felelős állampolgári magatartás megalapozásához, a szabadságértékek és a társadalmi normák belsővé válásához, nemzeti azonosságtudat és a hazaszeretet erősödéséhez.

A módszer ajánlás rövid leírása
A módszer elem leírások inspiráló segítséget adnak a jeles nap megünnepléséhez, jelentőségének és hátterének megértéséhez. A tevékenységek segítik a tanulókat abban, hogy az emlékezés során a hazai történelmi múlt élményszerű megismerésén keresztül erősödjön a nemzeti öntudatuk. A feladatok során a tanulók megismerkednek versekkel és zenékkel, ellátogatnak múzeumba, felfedezik a helyi, és az országban megtalálható emlékműveket, emlékhelyeket. A települési közösséget megszólítva együtt emlékeznek az áldozatokra. A tevékenységekhez rendelt belső időhatárok rugalmasak, könnyen átjárhatók, átcsoportosíthatók, amelyek nagymértékben függnek a tanulók fantázia és kreativitás szintjétől, kezdeményező magatartásától, és a külső partnerek együttműködési szándékától. 
 
A módszer ajánlás célja
A módszer ajánlás célja inspirációt nyújtani arra, hogy a tanulók felnőttként, a középiskola befejezése után is érdeklődjenek a történelem, illetve közéleti kérdések iránt. A jeles nap témáinak feldolgozása pedig járuljon hozzá ahhoz, hogy a tanulók az iskolából kikerülve hazájukat szerető, demokratikus gondolkodású, kisebb-nagyobb közösségeiért felelősséget vállaló polgárrá váljanak. Érezzenek felelősséget hazájuk iránt, tisztelve és megőrizve annak függetlenségét és szabadságát. Az egyes témakörök, témák és ezek feldolgozásának módja adjon komplex fejlesztést, az adott történelmi időszak összefüggéseinek megértését. Tudatosítsa, hogy Magyarország berendezkedése csak a közelmúltban lett demokratikus. Járuljon hozzá a haza iránti kötelezettségek megismeréséhez, a fenntartható fejlődés feltételeinek megértéséhez és a felnőtt szerepekrevaló eredményes felkészüléséhez.

A módszer ajánlás elvárt eredményei
A módszer ajánlás elvárt eredményeként, a tanulók össze tudják hasonlítani a nyugati demokratikus világ és a kommunista szovjet blokk politikai és társadalmi berendezkedését. Reálisan látják napjainkban a többpólusú világ jellemzőit és el tudják helyezni Magyarországot a globális világ folyamataiban. Felismerik, hogy Magyarország szovjet megszállása miként határozta meg az ország sorsát. Képesek a diktatúra kulturális jellemzőinek felismerésére képeken, művészeti alkotásokon. A kommunizmusról alkotott fogalmi képük mélyebb, komplexebb rendszert képez. Motivációjuk a téma iránt hosszú távon is fennmarad. Szociális és kommunikációs készségük fejlődik, amellett, hogy a korszakról már meglévő tudásuk elmélyül.
A módszer ajánlás elemei
R
Ráhangolódás
A ráhangolódás elemei előkészítik a jeles nap tartalmát, célja a motiváció, az előismeretek és az új ismeretek összekapcsolása.
60 perc
90 perc
29 perc
45 perc
Keresztrejtvény
Mi írtuk
Véleményem
Képek
J
Jelentésteremtés
A jelentésteremtés módszer elemei középpontjában az új ismeretek, gondolatok feldolgozása és megértése, valamint az új és régi ismeretek összekapcsolása áll.
120 perc
0 perc
120 perc
120 perc
40 perc
120 perc
60 perc
Diktatúra árnyékában - séta Budapesten
Mit mesél az Andrássy 60.?
A párttitkár irodájának titkai
Helytörténet
Édesség
Kényszermunkára ítélve
Memoár
R
Reflexió
A reflexió elemei a jeles nap során szerzett információk összegzése, megszilárdítása, amely során a tanulók saját nyelvükön fogalmazzák meg azokat a gondolatokat, ismereteket, amelyekkel a feldolgozás során találkoztak.
90 perc
20 perc
90 perc
90 perc
Képekben
Élőképek
Installáció
Pontvadászat