Emlékezzünk!
B variáns
1-4. évfolyam 21-32 Fő 10 óra 55 perc
Február 25.
A kommunizmus áldozatainak emléknapja
Történelmi emlékezet
Kedvencnek jelöléshez regisztrálj és jelentkezz be!
A jeles nap megértéséhez, megtartásához szükséges előismeretek
A jeles nap megértéséhez nem szükséges történelmi tantárgyi háttérismeret. A családból hozott kulturális ismeretek, és az életkoruknak megfelelő gondolkodási, motorikus, asszociációs képességek elegendők a jeles napi tevékenységek elvégzéséhez. Továbbá a tanulók már óvodában megismerték a szűkebb és tágabb környezetüket, amely a nemzeti identitástudat, a keresztény kulturális értékek, a hazaszeretet, a szülőföldhöz és családhoz való kötődés alapjai, és amelyek szükséges elemek a jeles nap megértéséhez. Az óvodából hozott és az iskolában szerzett fogalomismeretük, mint én viszonyulás a másik emberhez, érzelem, öröm, bánat, félelem, harag, otthon, védettség, bizalom, fejlődés, változás, cél, szokás stb. elegendő a jeles napi tevékenységek feldolgozásához, megértéséhez.A jeles nap tartalmi kapcsolódása a NAT-hoz
A jeles nap feldolgozásához kapcsolódó módszertani elemek kapcsolódnak a NAT által megfogalmazott általános célokhoz, amely szerint a tanulók tanulási tevékenységekben való aktív részvétele kulcsfontosságú, ezért ennek előmozdítása érdekében a tevékenységközpontú tanulásszervezési formákat kívánatos előnyben részesíteni. A tevékenységek úgy kerültek megtervezésre, hogy a jeles nap üzenetének megértéséhez vezető úton, a tanulók mindvégig aktív alakítói legyenek a tevékenységeknek és nem csupán passzív befogadói. Továbbá a tevékenységek alkalmazkodnak a tanulók életkori sajátosságaihoz. Erősítik a hazához, a nemzet történelméhez való kötődést, a generációk közötti kapcsolatot, közös kulturális gyökereket, az anyanyelv használatát. A kreatív, játékos, alkotó jellegű kísérletező feladatokkal, és a közös tevékenységekkel a környezetükben élőkkel, változatos munkaformákban tapasztalják meg a a jeles nap lényegét. A jeles nap témáinak feldolgozása komplex módon a tanulási területek ismereteinek integrálásával valósul meg, amely szintén NAT-ban megfogalmazott elvárás. A módszer ajánlás rövid leírása
A módszer ajánlás teret ad az önkifejezés, kreativitás kibontakozásának, és az empátia kialakulásának. A tanulói kreativitásra épülő tevékenységek alkalmasak a szövegértési és alkotási valamint a vizuális kompetenciák fejlesztésére. A közösségi élmények az értő befogadást, figyelmet és elfogadást fejlesztik. Az egyszerű játékos formák hozzájárulnak a mérlegelő gondolkodás fejlesztéséhez is. A jeles nap feldolgozása során a hangsúly a kapcsolatteremtésen, szóbeliségen, a játékosságon és az életkornak, illetve nyelvi szintnek való megfelelőségen van. A jeles naphoz kapcsolódó módszer ajánlások a tartalmak feldolgozását, az ismeretszerzés folyamatát az iskola falain kívülre helyezi, amelyben kiemelt az egyéni és közösségi identitás formálás, stabilizálás, az egyének és a közvetlen környezet közti együttműködés megteremtése. A módszer ajánlás célja
A módszer ajánlások célja, hogy a tanulók életkori sajátosságuknak megfelelően megértsék a nemzet, a szűkebb közösség és az egyes ember kapcsolatát, gondolati, erkölcsi tartalmait, értékeit. A megismerés során szellemileg és érzelmileg is kötődjenek a hazához és a nemzet történelméhez. Korosztályuknak megfelelően tudják értelmezni a múlt eseményeit. Megismerjék az igazság, szépség, jóság, szabadság értelmezését. Nyerjenek bepillantást abba, hogy milyen lehetett egy kommunizmus alatt élő kisdiák élete. A módszer ajánlások további célja, hogy segítsék a tanulók aktív tanulóvá válásának útját, a mérlegelő gondolkodását, a belső motiváción nyugvó cselekvést, a célok elérése iránti elkötelezettséget. Korosztályuknak megfelelően tudják értelmezni a jeles napot, múltjukat, jelen környezetüket, önmagukat, és őrizzék meg kíváncsiságukat, nyitottságukat, érdeklődésüket.


A módszer ajánlás elvárt eredményei
A tanulók megismerik a jeles napokhoz kapcsolódó életkoruknak megfelelő szövegeket, játékokat. Tudatosul bennük a jeles nap éves körforgása. Önálló kapcsolatteremtő képességük fejlődik. Megtapasztalják az életkoruknak, érdeklődésüknek megfelelő jeles naphoz kapcsolódó tevékenységek élményét és örömét. Életkoruknak megfelelően megtapasztalják szűkebb és tágabb környezetük életét, értékeit, gondolatait. Korosztályuknak megfelelően tudják értelmezni a jeles napot, múltjukat, jelen környezetüket, önmagukat. Megőrzik kíváncsiságukat, nyitottságukat, érdeklődésüket a jeles nap iránt. Nyitottá válnak megismerni a nemzet, a szűkebb közösség és az egyes ember kapcsolatát, viszonyulásait. Megélik a közösséghez tartozás élményét. A  kommunizmussal kapcsolatos fogalmakat megértik és azok rögzülnek, új fogalmakat tanulnak meg. Érzékenyebbé válnak a hazai történelmi múlt és kultúra iránt, a hazájuk iránt szorosabb kötődés alakul ki.
A módszer ajánlás elemei
R
Ráhangolódás
A ráhangolódás elemei előkészítik a jeles nap tartalmát, célja a motiváció, az előismeretek és az új ismeretek összekapcsolása.
45 perc
40 perc
40 perc
40 perc
Emlékművek
Budapesti séta
Emlékezés gyertyái
Ikonikus dalok
J
Jelentésteremtés
A jelentésteremtés módszer elemei középpontjában az új ismeretek, gondolatok feldolgozása és megértése, valamint az új és régi ismeretek összekapcsolása áll.
60 perc
60 perc
90 perc
60 perc
90 perc
60 perc
120 perc
Beszélgetés a nagyszülőkkel
Képzelt zászló!
Régi utcanév
Könyvtárban
Kisdobosok
Úttörővasút
Le a cipővel!
R
Reflexió
A reflexió elemei a jeles nap során szerzett információk összegzése, megszilárdítása, amely során a tanulók saját nyelvükön fogalmazzák meg azokat a gondolatokat, ismereteket, amelyekkel a feldolgozás során találkoztak.
30 perc
45 perc
45 perc
40 perc
Kérdés, válasz
Ráteszem!
Információ átadás
Hősök fája