Időutazás a kommunizmusba
A variáns
5-8. évfolyam 21-32 Fő 12 óra 55 perc
Február 25.
A kommunizmus áldozatainak emléknapja
Történelmi emlékezet
Kedvencnek jelöléshez regisztrálj és jelentkezz be!
A jeles nap megértéséhez, megtartásához szükséges előismeretek
A XX. század társadalmi és kulturális törekvések, gazdasági törekvéseinek elbeszélésekből való ismerete. Élmények, információk merítése a XX. századdal kapcsolatban más tantárgyak, műveltségterületek ismereteiből. Fogalom ismeret: haza, szabadság, uralom, elnyomás, félelem.

A jeles nap tartalmi kapcsolódása a NAT-hoz
A jeles nap hátterének megismerése során fejlődnek a NAT által kiemelt tanulási területeken átívelő általános kompetenciák, úgymint a kommunikációs (anyanyelvi), digitális, matematikai, gondolkodási, személyes és társas kapcsolat, kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái. Kapcsolódik a kor alkotásain keresztül a Magyar nyelv és irodalom, Ének-zene, Vizuális kultúra által közvetített tartalom egységekhez. A jeles nap tevékenységei megfelelnek a felső évfolyamok NAT elvárásainak abban is, hogy új tanulási technikákat sajátítanak el a tanulók, erősödik az önálló tanulási képességük is. Megfelel a NAT céljainak abban is, hogy állampolgári együttérzésre, a nemzettudatra nevel.
A módszer ajánlás rövid leírása
Hazánk múltismerete a társadalom közös emlékezeteként az emberi azonosságtudat egyik alapja. Ez az identitástudat sokrétű, a legszűkebb helyi közösségektől, a haza és a nemzet legnagyobb kohéziós erőt jelentő összefogó erőn át. A jeles nap ajánlott módszer-leírásai az RJR modellre épülnek, amelyekből válogatva az iskolai falain belül a jeles nap feldolgozáshoz, beszélgetésekhez, ünnepléshez adnak segítséget. A tevékenységek során a tanulók élményszerűen ismerkednek meg a jeles nap tartalmával. Előadás, projektmunka, csoportos és egyéni feladatok segítik, hogy a kommunizmusról már megszerzett tudásuk bővüljön. A feladatok kooperatív munkára ösztönzik a diákokat, de építenek az egyéni tudásra és önállóságra is.
A módszer ajánlás célja
A módszer ajánlás célja, hogy a tanulók megismerjék a közös kulturális kód leglényegesebb elemeit (szimbólumok, történelmi személyek, történetek, fogalmak, alkotások). Képesek legyenek önállóan tájékozódni és véleményt alkotni az adott kor fordulópontjairól, valamint különböző időszakokat összevetni, összefüggések megállapítása céljából. Képesek legyenek a társadalmi viszonyok és folyamatok értelmezésére. Alakuljon ki a magyar nemzet és az emberiség története során megnyilvánuló kiemelkedő emberi teljesítmények iránti tiszteletük, a történelmi tragédiák áldozatainak szenvedése iránti együttérzés és méltó megemlékezés igénye. Alakuljon ki az egyéni kezdeményezőkészség és felelősségvállalás, amely egyszerre tartja alapvető értéknek a szabadságot és a felelősséget, valamint a közösség számára a fenntarthatóság, az élhető élet biztosítását


A módszer ajánlás elvárt eredményei
A tanulók a módszer elemek eredményeképpen eligazodnak a jelentősebb történelmi eseményekben és azokat értelmezni tudják. Képessé válnak önállóan tájékozódni és véleményt alkotni az adott kor fordulópontjairól, valamint különböző időszakokat összevetni, összefüggések megállapítása céljából. Megértik és képessé válnak a társadalmi viszonyok és folyamatok értelmezésére. Kialakul a magyar nemzet és az emberiség története során megnyilvánuló kiemelkedő emberi teljesítmények iránti tisztelet, a történelmi tragédiák áldozatainak szenvedése iránti együttérzés és méltó megemlékezés igénye. Kialakul az egyéni kezdeményezőkészség és felelősségvállalás, amely egyszerre tartja alapvető értéknek a szabadságot és a felelősséget, valamint a közösség számára a fenntarthatóság, az élhető élet biztosítását. Érzékenyebbé válnak a hazai kommunista áldozatok emléke iránt. Fogalmi tudásuk bővül a jeles nappal kapcsolatban, illetve hazájukkal való kapcsolatuk erősödik.
A módszer ajánlás elemei
R
Ráhangolódás
A ráhangolódás elemei előkészítik a jeles nap tartalmát, célja a motiváció, az előismeretek és az új ismeretek összekapcsolása.
180 perc
30 perc
45 perc
60 perc
Filmajánló
Könyvlista
Mit mondott?
Hol van?
J
Jelentésteremtés
A jelentésteremtés módszer elemei középpontjában az új ismeretek, gondolatok feldolgozása és megértése, valamint az új és régi ismeretek összekapcsolása áll.
90 perc
90 perc
45 perc
90 perc
30 perc
60 perc
90 perc
Ki volt Kovács Béla?
Termelőszövetkezetek
1984
Készítsünk fogalomdominót!
Korabeli karikatúrák
Fotók üzenete
Munkatábor
R
Reflexió
A reflexió elemei a jeles nap során szerzett információk összegzése, megszilárdítása, amely során a tanulók saját nyelvükön fogalmazzák meg azokat a gondolatokat, ismereteket, amelyekkel a feldolgozás során találkoztak.
90 perc
45 perc
30 perc
60 perc
Családi napló
Tabu
Fiktív vagy valós?
Idővonal