Szabadság nélkül
A variáns
1-4. évfolyam 21-32 Fő 8 óra 25 perc
Február 25.
A kommunizmus áldozatainak emléknapja
Történelmi emlékezet
Kedvencnek jelöléshez regisztrálj és jelentkezz be!
A jeles nap megértéséhez, megtartásához szükséges előismeretek
A jeles nap megértéséhez az alsós korosztálynak nem szükséges történelmi tantárgyi háttérismeret. A családból hozott kulturális ismeretek elegendők a foglalkozás megértéséhez. Az életkoruknak megfelelő gondolkodási, motorikus, asszociációs képességek elegendők. A feladathoz nem szükségesek a kommunizmus fogalmainak ismeretei. Már az óvodában megismerik a tanulók szűkebb és tágabb környezetüket, amely a nemzeti identitástudat, a keresztény kulturális értékek, a hazaszeretet, a szülőföldhöz és családhoz való kötődés alapjai, amelyek szükséges elemek a jeles nap megértéséhez. Óvodában elsajátított fogalmak, mint én, viszonyulás a másik emberhez, érzelem, érzület, öröm, bánat, félelem, harag, otthon, védettség, bizalom, fejlődés, változás, cél, szokás elég az életkornak megfelelő  jeles napi megemlékezéshez.

A jeles nap tartalmi kapcsolódása a NAT-hoz
A jeles nap feldolgozásához kapcsolódó módszertani elemek kapcsolódnak a NAT által megfogalmazott általános célokhoz. Amely szerint a tanulók tanulási tevékenységekben való aktív részvétele kulcsfontosságú, ezért ennek előmozdítása érdekében a tevékenységközpontú tanulásszervezési formákat kívánatos előnyben részesíteni. A tevékenységek megtervezésre során, pedig a módszerek, témák, munkaformák alkalmazkodjanak a tanulók társadalmi, kulturális és életkori sajátosságaihoz. Továbbá erősítsék a hazához és a nemzet történelméhez való kötődést, a generációk közötti kapcsolatot, közös kulturális gyökereket, az anyanyelv használatát. A jeles nap feldolgozásához ajánlott tartalmak, tevékenységek és módszerek ezeket figyelembe veszik. A tanulók mindvégig aktív alakítói a tevékenységeknek és nem csupán passzív befogadói. A kreatív játékos, alkotó jellegű kísérletező feladatokkal, változatos munkaformákban tapasztalják meg a tanulási területek ismereteinek integrálásával és komplex feldolgozásával a jeles nap összefüggéseit, működését.

A módszer ajánlás rövid leírása
A módszer ajánlás tevékenységei teret adnak a tanulók számára az önkifejezés és a kreativitás kibontakozásának. A tanulói kreativitásra, játékra, tudatos tevékenység szervezésre épülő jeles naphoz kapcsolódó ismeret bővítés, az értő befogadást és a mérlegelő gondolkodást is fejleszti. A módszer elemekben a szövegértési és alkotási, valamint a vizuális kompetenciákat igénylő tevékenységek is megjelennek. A hangsúly mindenkor az életkornak megfelelő szóbeliségen, a játékosságon és a nyelvi szintnek való megfelelőségen van. Az ajánlott tevékenységek segíti a tanulókat, abban is, hogy elsajátítsák az emlékezés formáit és megérezzék ennek fontosságát. Az élményt nyújtó tevékenységeken keresztül a tanulók megtapasztalják, hogy a hazai történelmi múlt ismerete, elengedhetetlen a jelen és a jövő alakítása szempontjából. 
A módszer ajánlás célja
A módszer ajánlások célja, hogy a tanulók életkori sajátosságuknak megfelelően megértsék a nemzet, a szűkebb közösség és az egyes ember kapcsolatát, gondolati, erkölcsi tartalmait, értékeit. A megismerés során szellemileg és érzelmileg is kötődjenek a hazához és a nemzet történelméhez. Korosztályuknak megfelelően tudják értelmezni a múlt eseményeit. A tanulóknak adjon lehetőséget arra, hogy ezeket az értékeket, azok állandóságát, illetve a hazafiság, igazság, szépség, jóság, szabadság értelmezését megismerjék. Segítsék az aktív tanulóvá válás útját, a mérlegelő gondolkodást, a belső motiváción nyugvó cselekvést, a célok elérése iránti elkötelezettséget. Játékosan tanulják meg, hogy a háború milyen szörnyűségeket okoz, és nyerjenek bepillantást abba is, hogy milyen lehetett a kommunizmus alatt élő kisdiákok élete. A módszer ajánlás célja az is, hogy a tevékenységek során új fogalmakat sajátítsanak el, és megértsék a mögötte rejlő tartalmakat.
A módszer ajánlás elvárt eredményei
A tanulók megismerik a jeles naphoz kapcsolódó életkoruknak megfelelő tartalmakat. Tudatosul bennük a jeles nap, annak éves körforgása. Önálló feladatmegoldó képességük fejlődik. Megtapasztalják az életkoruknak, érdeklődésüknek megfelelő szövegek befogadásának és előadásának élményét. A témakörhöz kapcsolódó beszélgetésekben való aktív részvétel örömét megtapasztalják. Aktív tanulói magatartásuk erősödik, a mérlegelő gondolkodásuk, a belső motivációjuk, a célok elérése iránti elkötelezettségük nő. A kommunizmussal kapcsolatos életkoruknak megfelelő fogalmakat megértik és azok rögzülnek. Bővül a jeles nappal fogalomtáruk, új fogalmakat tanulnak meg. Érzékenyebbé válnak a hazai történelmi múlt és kultúra iránt. A hazájuk iránt szorosabb kötődés alakul ki.
A módszer ajánlás elemei
R
Ráhangolódás
A ráhangolódás elemei előkészítik a jeles nap tartalmát, célja a motiváció, az előismeretek és az új ismeretek összekapcsolása.
30 perc
30 perc
30 perc
30 perc
A zene szárnyán
Mit jelent?
Hazánk címerei
Szavak és színek
J
Jelentésteremtés
A jelentésteremtés módszer elemei középpontjában az új ismeretek, gondolatok feldolgozása és megértése, valamint az új és régi ismeretek összekapcsolása áll.
60 perc
45 perc
30 perc
40 perc
45 perc
40 perc
30 perc
Nevek és történetek
Plakát
Recsk
A szabadság fogalma
A fal
Gulág
A levél
R
Reflexió
A reflexió elemei a jeles nap során szerzett információk összegzése, megszilárdítása, amely során a tanulók saját nyelvükön fogalmazzák meg azokat a gondolatokat, ismereteket, amelyekkel a feldolgozás során találkoztak.
20 perc
40 perc
30 perc
20 perc
Nézzünk mögé!
Bent maradok?
Már tudom
Összerakjuk!