Soha újra!
A variáns
9-12. évfolyam 21-32 Fő 1 nap 3 óra 50 perc
Január 27.
A holokauszt nemzetközi emléknapja
Történelmi emlékezet
Kedvencnek jelöléshez regisztrálj és jelentkezz be!
A jeles nap megértéséhez, megtartásához szükséges előismeretek
A jeles nap megértéséhez már rendelkezik ez a korosztály második világháború, a világháború fogalmaival. Ismerik Magyarország szerepét a világháborúban, a háború borzalmairól már szereztek ismereteket. Ismerik a holokauszt fogalmát.Véleményt alkotnak a múlt és jelen alapvető társadalmi, gazdasági, politikai és kulturális folyamatairól, jelenségeiről. Megértik, hogy minden történelmi eseménynek és folyamatnak okai és következményei vannak, különbséget tudnak tenni a múltról szóló fiktív történetek és a történelmi tények között. Megértik és méltányolják, hogy a múlt viszonyai, az emberek gondolkodása, értékítélete eltért a maitól.
A jeles nap tartalmi kapcsolódása a NAT-hoz
A középiskolai korosztálynak már megfelelő ismeretei vannak a második világháborúról, tisztában van Magyarország szerepéről a háborúban; átfogó ismeretekkel rendelkeznek a holokausztról; az ország pusztulásáról; a világháború jellemzőiről. Ismeretekkel bírnak a magyar, az európai és az egyetemes történelem fontosabb eseményeiről, folyamatairól, és mélyebb tudással rendelkeznek néhány meghatározó történelmi jelenségről, fordulópontról. Képesek a múlt és jelen társadalmi, gazdasági, politikai és kulturális folyamatairól, jelenségeiről többszempontú, érveléssel alátámasztott véleményt alkotni, ezekkel kapcsolatos problémákat megfogalmazni. Kialakul és megerősödik a történelmi múlt, illetve a társadalmi, politikai, gazdasági és kulturális kérdések iránti érdeklődésük. Megerősödik a társadalmi felelősség, érzékenység, szolidaritás és normakövetés, az egyéni kezdeményezőkészség és a közösség iránti felelősségvállalás, valamint a demokratikus elkötelezettség alapelemei.
A módszer ajánlás rövid leírása
A módszer ajánlás a holokauszt eseménytörténetét, a népirtást, annak szépirodalmi, illetve egyéb művészeti ábrázolását helyezi előtérbe, emellett az előítéletes gondolkodás elleni stratégiák elsajátítását teszi lehetővé. A holokauszt témakörét érintő feladatok alkalmat adnak a szemléletes és élményszerű megjelenítésre (pl. képek, filmek, zenék, hangdokumentumok), a tanuló mindennapi életéhez, érdeklődéséhez köthető témák tárgyalására, valamint érdekes, megrázó vagy így elgondolkodtató történetek elbeszélésére, illetve megjelenítésére.
A módszer ajánlás célja
A holokauszttal kapcsolatos történelmi ismereteket, azok irodalmi, alkotóművészeti feldolgozásokat ismernek meg. A tanuló a magyar és zsidó közös hagyományhoz kapcsolódó ismereteket sajátítsa el, értelmezni, és elemezni tudja a kor életmódjának és kultúrájának főbb vonásait, az akkor élt emberek életét befolyásoló tényezőket, valamint tisztában legyen a zsidó-keresztény kultúra kialakulásának főbb állomásaival. Fel tudja idézni a korszak legfontosabb eseményeit, jelenségeit, folyamatait és fordulópontjait, azok közti oksági viszonyokat.
A módszer ajánlás elvárt eredményei
A tanulók ismerjék holokauszt magyar és nemzetközi történelmét, az azokról szóló fontosabb alkotásokat, legyenek képesek a jeles nap megszervezésére. Ismerjék, rögzítsék a korszak alapvető történelmi ismereteivel kapcsolatos ismeretanyagot, legyenek képesek annak elemző bemutatására. Ismerjék településük, családjuk korszakra vonatkozó történelmét.
A módszer ajánlás elemei
R
Ráhangolódás
A ráhangolódás elemei előkészítik a jeles nap tartalmát, célja a motiváció, az előismeretek és az új ismeretek összekapcsolása.
30 perc
45 perc
90 perc
45 perc
Jogom van hozzá..
Tervezzük meg!
Rajzolj egyet!
Mit jelent szerinted?
J
Jelentésteremtés
A jelentésteremtés módszer elemei középpontjában az új ismeretek, gondolatok feldolgozása és megértése, valamint az új és régi ismeretek összekapcsolása áll.
180 perc
90 perc
90 perc
180 perc
240 perc
180 perc
180 perc
Ki ölte meg Esztert? A magyarhoz jó... - A holokauszt közös vonásai
Hova utazunk?
Te hogy látod?
Te lettél volna Schindler?
Te mire lennél képes?
"Akár hova visz lesz új nap…"
Te lehettél volna?
R
Reflexió
A reflexió elemei a jeles nap során szerzett információk összegzése, megszilárdítása, amely során a tanulók saját nyelvükön fogalmazzák meg azokat a gondolatokat, ismereteket, amelyekkel a feldolgozás során találkoztak.
90 perc
60 perc
50 perc
120 perc
Te mit tettél volna? - Mit üzensz az unokádnak?
Közbe mersz-e lépni?
Kedves barátom, hogy vagy?
Hogyan csináltak történelmet?