Ismerjük meg Európát!
A variáns
5-8. évfolyam 21-32 Fő 9 óra 5 perc
Szeptember 20.
Az európai kultúra napja
Kulturális emléknapok
Kedvencnek jelöléshez regisztrálj és jelentkezz be!
A jeles nap megértéséhez, megtartásához szükséges előismeretek
A diákok ebben a korcsoportban életkori sajátosságaik, illetve korábbi tanulmányaik alapján képessé válnak arra, hogy megismerjék az európai és a magyar kultúra nagy korszakait, ezeknek a stílus- és művelődéstörténeti koroknak kiemelkedő alkotásait, és egyre hangsúlyosabbá válik a poétikai-retorikai ismeretek bővítése is. A 13–15 éves gyerekek már képesek arra, hogy ne csak fabuláris szinten értelmezzenek egy-egy szöveget, hanem tanári irányítással jelentésteremtésre is vállalkozzanak, és megértsék saját kultúrájuk történelmi adottságait, irodalmi törekvéseit. A jeles nap megértéséhez szükség van az 1-4. évfolyamos környezeti, zenei, irodalmi ismeretekre is. Az internethasználatban való jártasság hozzájárul a feladatok sikerességéhez.
A jeles nap tartalmi kapcsolódása a NAT-hoz
A NAT alapján készült kerettanterv kiemelt célként jelöli meg az 5-8. évfolyamon a nemzeti öntudat erősítését és a hazafias nevelést, melynek része az európai kultúra megismerése. A kulcskompetenciákon belül közvetlenül kapcsolódik a szociális és állampolgári kompetenciához, mely az Európához való tartozás tudatosítását tűzi ki célul. A hazaszeretet és európaiság mind az irodalomban, mind az idegen nyelvekben és a történelemben is megjelenik. A feladatok közvetetten kapcsolódnak az ének, a természetismeret és a rajz és vizuális kultúra tantárgyakhoz is.
A módszer ajánlás rövid leírása
A módszer ajánlás nagyrészt Európa különböző tulajdonságainak és sokszínűségének megismerésére alapoz csoportos, illetve egyéni munkaformákkal dolgozva. Körüljárja Európát különböző aspektusokból, külön figyelmet fordítva a különbözőségek és hasonlóságok kiemelésére, ezzel is támogatva az európai identitás kialakítását a gyerekekben.
A módszer ajánlás célja
A módszer ajánlás célja, hogy ismereteket közvetítsen a diákoknak interaktív és digitális módon. Megismertesse velük Európa tulajdonságait, az ott élő népek kultúráját, hagyományait, valamint meghatározza mindebben Magyarország és a magyar kultúra szerepét. A magyar identitás európai rendszerbevaló helyezését is elősegíti.
A módszer ajánlás elvárt eredményei
A diákok Európáról szerzett ismeretei bővülnek, a tanulókban fokozatosan kialakul a közös európai és a magyar múlt öröksége iránti megbecsülés. Felébred bennük az eltérő kultúrák mélyebb megismerése iránti igény, a nyitott és befogadó magatartás, illetve szemlélet. Kialakul az igény a közös európai kultúra alapjainak ismeretére és  megőrzésére.
A módszer ajánlás elemei
R
Ráhangolódás
A ráhangolódás elemei előkészítik a jeles nap tartalmát, célja a motiváció, az előismeretek és az új ismeretek összekapcsolása.
30 perc
30 perc
25 perc
30 perc
Országokkal verseljünk!
Készítsünk több Európát!
Hallgassuk meg a Vén Európát!
Gondoljunk a méretekre!
J
Jelentésteremtés
A jelentésteremtés módszer elemei középpontjában az új ismeretek, gondolatok feldolgozása és megértése, valamint az új és régi ismeretek összekapcsolása áll.
45 perc
45 perc
30 perc
40 perc
50 perc
30 perc
50 perc
Mutatkozzunk be mindenkinek!
Ismerkedjünk a kilátásokkal!
Totózzunk zászlókkal!
Keressük a legfőbbeket!
Kutassuk az ötödét!
Véleményezzük a véleményt!
Utazzunk Európa közepére!
R
Reflexió
A reflexió elemei a jeles nap során szerzett információk összegzése, megszilárdítása, amely során a tanulók saját nyelvükön fogalmazzák meg azokat a gondolatokat, ismereteket, amelyekkel a feldolgozás során találkoztak.
35 perc
40 perc
30 perc
35 perc
Just dance!
Tervezzük meg az álomutazásunkat!
Keressük meg a külterületeket!
Keressük meg a legnépesebb városokat!