Játsszunk mesét mindenhol, mindenkor!
B variáns
1-4. évfolyam 21-32 Fő 21 óra 5 perc
Szeptember 30.
A népmese napja
Kulturális emléknapok
Kedvencnek jelöléshez regisztrálj és jelentkezz be!
A jeles nap megértéséhez, megtartásához szükséges előismeretek
Óvodából és az alsó tagozat megelőző évfolyamairól már ismerik a népmesékhez kötődő tudáselemeket, és ezekhez kötődő emlékeik, élményeik is vannak. Ismerős számukra a mesehallgatás élménye, a spontán történetmondás egyszerű technikái, a játékkészség. A mozgásos játékokhoz életkornak megfelelő általános mozgáskészséggel és fizikai állapottal rendelkeznek. Ismerik a mese, népmese, történet, valóság fogalmait,véleményalkotással rendelkeznek.
A jeles nap tartalmi kapcsolódása a NAT-hoz
Alsó tagozaton elsősorban a kapcsolati kompetenciák, valamint a kreativitás fejlesztése a cél, sok mozgásos, élménycentrikus ajánlással. A cél a saját élményen keresztül való ismeretszerzés, élmények elmélyítése, az együtt alkotás örömének megélése. A téri tájékozódást és mozgáskoordinációt fejlesztő gyakorlatok beépítésével az érdeklődést, a motivációt erősítjük. Az olvasóvá nevelést támogatja a tanulócsoport érdeklődésének megfelelő gyermekirodalmi alkotások közös olvasása, élményszerű feldolgozása. A tanulók kreatív, játékos, alkotó jellegű vagy kísérletező feladatokkal, változatos munkaformákban tapasztalják meg a nyelv összefüggéseit, működését.
A módszer ajánlás rövid leírása
A módszer ajánlás az alsó tagozatos gyerekek életkori sajátosságainak figyelembevételével készült, igyekszik az óvodából ismerős komplex nevelés irányait figyelembe véve elsősorban játékos, élmény-alapú ötleteket kínálni. A külső helyszínek változatossága alkalmat ad a gyerekek minél sokoldalúbb bevonására a népmese napja értelmezésére, megünneplésére, az ismeretek élményszerű tágítására, a közösségben végzett tevékenységek gazdag megélésére.
A módszer ajánlás célja
Az ajánlás célja, hogy felhívja a gyerekek figyelmét közös kincsünk, az anyanyelv népmesékben megnyilvánuló szépségére és gazdagságára, tudatosítsa a népi kultúra elemeinek természetes jelenlétét a mindennapjainkban és ünnepeinkben, hogy örömet találjanak mindezek játékos, közösségi megélésében. Ezzel az érzelmi attitűdjüket is alakítjuk. A különböző tevékenységekkel nem csak a szókincsük fejlődik, hanem a közösséghez való tartozásuk is erősödik.Tapasztalatokat szereznek a saját lakóhelyük kulturális értékeiről.
A módszer ajánlás elvárt eredményei
A játékosság, a kíváncsiság megőrzése, az élményeken keresztül megszerzett tudás befogadása. Képesek legyenek egymás értő meghallgatására, az ítélkezésmentes véleményalkotásra, az együttműködésre párokban és csoportban. A közös feladatmegoldások során alakul az együttműködési készségük, erősödik az empátiájuk, gazdagodik a fantáziájuk, szókincsük, fejlődik lényeglátásuk.
A módszer ajánlás elemei
R
Ráhangolódás
A ráhangolódás elemei előkészítik a jeles nap tartalmát, célja a motiváció, az előismeretek és az új ismeretek összekapcsolása.
30 perc
20 perc
30 perc
20 perc
Képzeletünk szabadon szárnyal!
Álljunk sorba!
Kinél van a királykisasszony gyűrűje?
Milyen az én paripám?
J
Jelentésteremtés
A jelentésteremtés módszer elemei középpontjában az új ismeretek, gondolatok feldolgozása és megértése, valamint az új és régi ismeretek összekapcsolása áll.
50 perc
50 perc
180 perc
360 perc
45 perc
120 perc
60 perc
Rajzoljunk mesét a természetben!
Mi itt a baj?
Felépül a Meseország
Nyomozzunk! Sárkányok és griffek nyomában Budapest utcáin
Játék mesés szólásokkal és közmondásokkal
Meséljünk a játszótéren (is)!
Milyen az élet egy gyerekkönyvtárban?
R
Reflexió
A reflexió elemei a jeles nap során szerzett információk összegzése, megszilárdítása, amely során a tanulók saját nyelvükön fogalmazzák meg azokat a gondolatokat, ismereteket, amelyekkel a feldolgozás során találkoztak.
30 perc
40 perc
20 perc
90 perc
Keresek egy mesét…
Segíts a hősnek!
Ki van a kötél végén?
Sárkányokkal repüljünk!