Játsszunk meséset!
A variáns
1-4. évfolyam 21-32 Fő 10 óra 30 perc
Szeptember 30.
A népmese napja
Kulturális emléknapok
Kedvencnek jelöléshez regisztrálj és jelentkezz be!
A jeles nap megértéséhez, megtartásához szükséges előismeretek
A népmese napja lényegének megértéséhez elegendő az óvodából és az alsó tagozat megelőző évfolyamairól ismerős népmesékhez kötődő tudáselemek, és az ezekhez kötődő emlékek, élmények felidézése. Ismerős legyen számukra a mesehallgatás élménye, a spontán történetmondás egyszerű technikái, a természetes játékkészség, a tánc, a dal. Tisztában vannak a népmese és műmese fogalmaival, találkoztak népköltészeti alkotásokkal is, ismernek mondókákat, szólásokat, találós kérdéseket, népdalokat.
A jeles nap tartalmi kapcsolódása a NAT-hoz
Alsó tagozaton elsősorban az anyanyelv ismeretének elmélyítéséhez kapcsolódnak a módszer ajánlások. Fontos elem a személyes és társas kapcsolati kompetenciák, valamint a kreativitás fejlesztése, a saját élményen alapuló ismeretszerzés, élmények elmélyítése, az együtt alkotás örömének megélése. Az irodalmi művek befogadása által fejlődik a tanulók szövegértése, szépérzéke, a memóriájuk, előadókészségük. Az olvasóvá nevelést támogatja a tanulócsoport érdeklődésének megfelelő gyermekirodalmi alkotások közös olvasása, élményszerű feldolgozása. A tanulók kreatív, játékos, alkotó jellegű vagy kísérletező feladatokkal, változatos munkaformákban tapasztalják meg a nyelv összefüggéseit, működését.
A módszer ajánlás rövid leírása
A módszer ajánlás elsősorban a résztvevők élményszerű ismeretszerzését célozza meg. A közösségi, együttműködésen alapuló, empátiát fejlesztő feladatok az életkori sajátosságok figyelembevételével készültek. Az ajánlott módszerek között szerepelnek vizuális és auditív befogadáson alapuló játékok, dramatikus játékok, az élmények, ismeretek felidézése, mozgósítása, alkotó, kézügyességet fejlesztő kreatív feladatok, a fantáziát, asszociációs készséget fejlesztő ajánlások.
A módszer ajánlás célja
Az ajánlás célja, hogy a felhívja a gyerekek figyelmét közös kincsünk, az anyanyelv népmesékben megnyilvánuló szépségére és gazdagságára, tudatosítsa a népi kultúra elemeinek természetes jelenlétét a mindennapjainkban és ünnepeinkben, hogy örömet találjanak mindezek játékos, közösségi megélésében. 
A módszer ajánlás elvárt eredményei
Őrizzék meg a tanulók a játékosságukat, a kíváncsiságukat, az élményeken keresztül megszerzett tudást fogadják be. Képesek legyenek egymás értő meghallgatására, az ítélkezésmentes véleményalkotásra, az együttműködésre párokban és csoportban. Értsék és tiszteljék kulturális hagyományainkat. A közös feladatmegoldások során fejlődjön az együttműködési készségük, erősödjön az empátiájuk, gazdagodjon a fantáziájuk, bővüljön a szókincsük. A tevékenységek során fejlődik lényeglátásuk, érzékenységük kulturális hagyományaink iránt.
A módszer ajánlás elemei
R
Ráhangolódás
A ráhangolódás elemei előkészítik a jeles nap tartalmát, célja a motiváció, az előismeretek és az új ismeretek összekapcsolása.
15 perc
20 perc
20 perc
20 perc
Hol volt, hol nem volt…
„Volt egyszer egy mesebolt...”
Keresd a mesehős párját!
Készítsünk mesés lexikont!
J
Jelentésteremtés
A jelentésteremtés módszer elemei középpontjában az új ismeretek, gondolatok feldolgozása és megértése, valamint az új és régi ismeretek összekapcsolása áll.
50 perc
100 perc
45 perc
90 perc
50 perc
60 perc
80 perc
Mondjuk halandzsa nyelven!
Készítsünk társasjátékot!
Mi lehet a címe?
Közhírré tétetik!
Rakjuk össze!
Menjünk színházba!
Készítsünk papírszínházat!
R
Reflexió
A reflexió elemei a jeles nap során szerzett információk összegzése, megszilárdítása, amely során a tanulók saját nyelvükön fogalmazzák meg azokat a gondolatokat, ismereteket, amelyekkel a feldolgozás során találkoztak.
25 perc
45 perc
30 perc
45 perc
Meseországból jöttünk...
Kezdődjön a mesetévé!
Lufizzunk népmesei hősökkel!
Elbújtak a szavak (Szókereső)