Projektnap az 1945. február 11-i kitörés alkalmából
A variáns
9-12. évfolyam 21-32 Fő 8 óra 40 perc
Február 11.
Budapest ostroma és a kitörés emléknapja
Történelmi emlékezet
Kedvencnek jelöléshez regisztrálj és jelentkezz be!
A jeles nap megértéséhez, megtartásához szükséges előismeretek
A kitörés emléknap estében a megjelölt korosztálynál (9–12. évfolyam) már elvárás az alapszintű történelmi tudás és lexikális ismeret. A Nat szerint a 8. osztály végén elvárt ismeretek: a diák ismeri a különböző korok hadviselési szokásait, az első és a második világháború legfontosabb eseményeit, jellemzőit, valamint napjainkra is hatással bíró következményeit. Az érintett főbb témakörök: a második világháború: háború földön, tengeren és levegőben; Magyarország a világháború idején, a háború borzalmai; a holokauszt. A legjobb, ha 11.-es vagy 12.-es osztály végzi az alábbi projektet, mivel ők már középiskolában is tanultak a II. világháború történetét. Emellett a tevékenységekhez szükséges ismeretek többek között az okoseszközök használata, kiemelt jelentőséggel a keresőalkalmazásokra (szöveges, képes), illetve az összegyűjtött információk értelmezésének képessége (ez részben fejlesztési cél is).
A jeles nap tartalmi kapcsolódása a NAT-hoz
A 11.-es történelem kerettantervben szerepel „Magyarország világháborúbeli sorsának, szerepének és mozgásterének bemutatása, valamint összehasonlítása más közép-európai országokéval”. A Nat hangsúlyozza a történeti gondolkodás fejlesztésének fontosságát, ennek része, hogy a tanulók önálló véleményt tudjanak alkotni történelmi eseményekről, folyamatokról, jelenségekről és személyekről, illetve hogy képesek legyenek különböző élethelyzetekben tanúsított magatartásformák morális értékelésére, erkölcsi kérdéseket is felvető történelmi helyzetek felismerésére és megítélésére.
A módszer ajánlás rövid leírása
A projektnap célja, hogy egy középiskolás korú osztály alapvetően csoportmunkában megismerkedjék a kitörés történetével, kontextusával. Ez részben erkölcsi kérdések megbeszélését, részben információgyűjtést, részben ezek prezentálását jelenti. A feladatok alapvetően csoportmunkában végezhetőek, lazán kapcsolódnak egymáshoz, számuk és sorrendjük tetszőlegesen változtatható. A módszer ajánlás lényegi tartalma szintén a csoportmunkát hangsúlyozza és többnyire együttműködésen alapuló, csoportos összhangot megkövetelő, részben beleélést igénylő tevékenységekből áll. Ezeknek fontos kompetencia elemei a diákok türelemre, koncentrációra, fókuszálásra való ösztönzése. A módszerek között elsősorban információkeresési, információszintetizálási, IKT-, esztétikai kompetenciákat fejlesztő kreatív feladatok szerepelnek.
A módszer ajánlás célja
Cél, hogy a kitöréshez kapcsolódó projektnapon keresztül diákok megértsék Magyarország és a magyarok II. világháborúban megélt erkölcsi dilemmáit, a kényszerpályát, ezen belül az egyén döntési lehetőségeit. Ismerjék meg a kor hangulatát, máig ható következményeit. Legyenek képesek az események erkölcsi értékelésére. Különösen fontos annak megértése, hogy a kitörésben részt vevő katonák inkább áldozatok voltak, mint hősök, valamint annak tudatosítása, hogy a "hős" fogalom mit is jelent pontosan: a 20. századi "hősök" életében igen gyakran szinte szétválaszthatatlanul keverednek pozitív és negatív elemek. Problémafelvetés: mi alapján emlékezünk valakire pozitív vagy negatív szellemben?
A módszer ajánlás elvárt eredményei
A tanulók látják Budapest ostroma és a kitörés főbb eseményeit, az emlékezés problémáit, egy-két kiemelkedő személyiség jellemvonásait. A feladatok által kialakul önreflexiójuk, a másikra való figyelmük, beleérző képességük, a közös tevékenység révén fejlődik kreativitásuk, fantáziájuk és élesedik empátiájuk. A projektnap végeztével képesek lesznek összekapcsolni a már meglévő ismereteiket a későbbiekben a kitörésről olvasott vagy hallott szövegek tartalmával, meglátják az érdemi összefüggéseket, helyükön tudják kezelni az egyes véleményeket.
A módszer ajánlás elemei
R
Ráhangolódás
A ráhangolódás elemei előkészítik a jeles nap tartalmát, célja a motiváció, az előismeretek és az új ismeretek összekapcsolása.
5 perc
20 perc
25 perc
20 perc
Alakítsunk csoportot! (puzzle)
Mi jut eszedbe? („III. Birodalom” – asszociációk és ezek megbeszélése)
Számodra ki a hős, ki a példakép?
Hallgassuk meg! (Cseh Tamás: Széna tér)
J
Jelentésteremtés
A jelentésteremtés módszer elemei középpontjában az új ismeretek, gondolatok feldolgozása és megértése, valamint az új és régi ismeretek összekapcsolása áll.
30 perc
30 perc
30 perc
30 perc
45 perc
20 perc
180 perc
Készítsetek kiselőadást! (városostromok a II. világháborúban)
Készítsétek el egy náci katonatiszt életének folyóját!
Érveljetek pro és contra!
Rajzoljatok! (Osztapenkó és Steinmetz)
Készítsetek ppt-prezentációt! (önfenntartó megszállás – a bácskai svábok kényszertoborzása)
Fejezzétek ki állóképben, milyen lehetett átélni az ostromot!
Nézzünk filmet! (A halál ötven órája)
R
Reflexió
A reflexió elemei a jeles nap során szerzett információk összegzése, megszilárdítása, amely során a tanulók saját nyelvükön fogalmazzák meg azokat a gondolatokat, ismereteket, amelyekkel a feldolgozás során találkoztak.
20 perc
25 perc
20 perc
20 perc
Te hogyan döntenél?
Készítsünk emlékművet!
Mit viszel magaddal?
Építsetek fordított keresztrejtvényt!