Adatkezelési tájékoztató

https://jelesnapok.oktatas.hu oldalon regisztrált felhasználók részére

Az Oktatási Hivatal mint a https://jelesnapok.oktatas.hu üzemeltetője ezúton tájékoztatja a honlapon regisztrált felhasználókat személyes adataik kezeléséről, az azok védelme érdekében hozott szervezési és technikai intézkedésekről, a felhasználókat megillető jogorvoslati lehetőségekről.

1. Az adatkezelő

Oktatási Hivatal

Székhely: 1055 Budapest, Szalay u. 10–14.

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 19

Tel.: +(36-1) 374-2100

E-mail: honlap@oh.gov.hu

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvedelem@oh.gov.hu

2. A kezelt adatok köre

A felhasználó által a regisztrációhoz megadandó adatok: felhasználónév, e-mail cím. A weblapon való regisztráció során rögzítésre kerül az érintett számítógépének IP-címe, valamint a látogatás kezdő és befejező időpontja. A regisztrációkor megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával, jelen tájékoztatás ismeretében történik.

3. Az adatkezelés célja, jogalapja

Az adatkezelés célja a weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtásának, igénybevételének biztosítása. Az adatkezelő az érintett által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötve, kizárólag a felhasználóval való kapcsolattartás, részére a honlap szolgáltatásai igénybevételének lehetőségének biztosítása érdekében tárolja.

Az adatkezelés jogalapja az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján a felhasználó hozzájárulása, melyet a felhasználó a webes felületen való regisztrációval, annak során ad meg. A felhasználó hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

4. Az adatkezelés időtartama

A megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart. Az adatkezelő a személyes adatokat a felhasználó kérésére bármikor – vissza nem állítható módon, véglegesen – törli.

5. Az adatokhoz hozzáférők köre

A regisztráció során megadott személyes adatokat kizárólag az adatkezelő erre jogosult munkatársai ismerhetik meg, az adatkezelő harmadik személy részére személyes adatot nem továbbít. Adatkezelő adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

6. A regisztrált felhasználók személyes adatai kezelésével kapcsolatos jogai, az adattörlés

Adatkezelő a felhasználót kérésére tájékoztatja (hozzáférési jog) a kezelt személyes adatairól. A felhasználó kérheti az adatok helyesbítését, az adatkezelés korlátozását vagy törlését (az elfeledtetéshez való jog). Az adatkezelő a felhasználó kérését a legrövidebb határidőn belül, de legkésőbb 25 napon belül (indokolatlan késedelem nélkül) teljesíti vagy megtagadását írásban közérthető formában megindokolja. A felhasználók jogait az általános adatvédelmi rendelet szabályozza, mely a https://njt.hu oldalon olvasható.

7. Adatbiztonsági intézkedések

Adatkezelő mindent megtesz az adatok biztonságos kezelése, tárolása érdekében. A kezelt adatok egy magas rendelkezésre állású, megbízható dedikált kiszolgálói környezetben üzemelnek. A fizikai védelem 24 órás őrzéssel, elektronikus beléptető rendszerrel és kamerás megfigyelő rendszerrel van biztosítva.

8. Jogérvényesítési lehetőségek

A regisztrált felhasználó jogainak adatkezelő általi esetleges megsértése esetén a regisztrált felhasználó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti illetékes bírósághoz fordulhat, valamint panasszal, bejelentéssel élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (https://naih.hu): 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11., Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9).

9. Kikötés

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy adatkezelési tájékoztatóját megváltoztassa. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha azt jogszabály kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését. Az erre vonatkozó tájékoztatást az adatkezelő 15 nappal előtte közzéteszi a honlapján.